Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Perquai ch'il model da fin uss cun controllas da la polizia e dal medi è sa cumprovà, refusa la regenza grischuna il concept Medralex sco procedura naziunala per constatar l'incapacitad d'ir cun auto.
En il rom d'ina consultaziun davart la revisiun da la lescha davart il traffic sin via propona la confederaziun l'uschenumnà concept Medralex per constatar l'incapacitad d'ir cun auto. Medralex è ina strategia publitgada da l'institut per medischina legala da l'universitad da Turitg per renconuscher polizialmain e per cumprovar medicinalmain l'incapacitad d'ir cun auto. Il stadi d'in manischunz u d'ina manischunza duai vegnir documentà tenor Medralex cun ina procedura standardisada, a moda ch'ins desista da princip da prender emprovas da sang e d'urin. Ils posts spezialisads polizials e medicals sajan ina cumprova suffizienta. La regenza refusa Medralex. Il model da trais pitgas ch'è vegnì applitgà fin uss (constataziun/eruida da la polizia/visita medicala/analisa chemica d'emprovas da sang e d'urin) è sa cumprovà e furnescha cumprovas irrevocablas. I na po betg constar che las proceduras ch'èn sa cumprovadas, ch'èn sa mussadas er sco "restistentas envers meds giuridics", vegnian abrogadas en favur d'in sistem che sa basa surtut sin observaziuns subjectivas da la polizia e dals medis. L'incapacitad d'ir cun auto po vegnir provocada tras substanzas (p.ex. alcohol, meds narcotics e medicaments) u tras stanclentada, squitsch psichic, distracziun sco er tras disturbis acuts da la sanadad u privaziun da substanzas. Perquai che la toleranza envers ils meds narcotics dependa da la persuna, vul Medralex sa separar da l'orientaziun tenor las substanzas. Questa idea po la regenza beneventar parzialamain, ma ella vesa gronds problems en connex cun sia realisaziun.

La lescha federala davart il transferiment da bains culturals vegn beneventada
Envers il departament federal da l'intern beneventa la regenza il sboz per ina lescha federala davart il transferiment internaziunal da bains culturals. Cun questa lescha vulan ins tegnair quint da la muntada speziala ch'ha il mantegniment ed il tractament a moda eticamain responsabla dals bains culturals. Ils abus en il transferiment internaziunal da bains culturals èn s'augmentads enormamain ils davos decennis. La communitad internaziunala ha reagì sin quest augment cun pliras convenziuns per proteger la ierta culturala. En opposiziun cun ses vischins europeics n'enconuscha la Svizra fin oz nagina regulaziun legala sin quest champ e n'è er betg integrada en nagina regulaziun internaziunala. L'onn 1998 ha il cussegl federal decis d'instradar la ratificaziun da la convenziun Unesco 1970 davart mesiras per scumandar ed evitar l'import, l'export ed il transferiment illegal da bains culturals. Quai signifitga che las obligaziuns da convenziun ston vegnir recepidas en il dretg naziunal. Il preschent sboz fa quai.

Agid umanitar
A la Crusch Cotschna Svizra vegn conderschida ina contribuziun da 10'000 francs en favur da l'agid per las unfrendas dal terratrembel en El Salvador.

Contribuziuns da cultura
Sin donn e cust dal fond da la lottaria naziunala vegnan empermessas contribuziuns d'in import total da 30'000 francs per ils suandants projects:
- acquist da la fortezza d'artigliaria Crestawald tras la fundaziun militar-istorica dal chantun Grischun, e
- surdada dal premi per meds d'instrucziun "planet blau" tras la fundaziun furmaziun e svilup Berna, ch'ha lieu la primavaira 2002 en il Grischun.

Contribuziuns da sport
I vegnan conderschidas contribuziuns da sport-toto en l'import total da 16'000 francs al:
- club da skis Stussavgia per la reparatura dal runal pitschen,
- club da tennis Grüsch per la sanaziun e renovaziun da la chasa da club, e
- club da skis Claustra, per la cumpra da 100 fists flexibels.

Da regiuns e vischnancas
Ils suandants decrets vegnan approvads:
- constituziun cirquitala dal circul da Trin,
- leschas da taglia da las vischnancas d'Arosa, Degen, Valragn, Malix, Scharàns e da Vignogn, e
- leschas davart las taxas da cura da las vischnancas d'Ardez e Versomi.

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel