Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna beneventa da princip che la confederaziun vul cumbatter a moda pli efficazia la lavur clandestina. Ils chantuns èn cumpetents per l'execuziun e duain numnar ina cumissiun tripartita ed inspecturs.
Ils problems ils pli impurtants en connex cun la lavur clandestina èn ils suandants: il maun public e las assicuranzas socialas perdan entradas, la concurrenza vegn sfalsifitgada e la protecziun dals lavurants vegn messa en privel. En vista al donn che la lavur clandestina fa a l'economia publica, beneventa la regenza l'intenziun dal cussegl federal da metter a disposiziun megliers instruments per cumbatter la lavur clandestina. La confederaziun prevesa essenzialmain las suandantas mesiras che duain vegnir regladas en il rom d'ina nova lescha federala davart la lavur nunlubida (LLN):
- rendaquints pli simpels per prestaziuns da servetsch en economias da chasa,
- dapli cumpetenzas per las cumissiuns pariteticas (partenaris socials) e tripartitas (partenaris socials ed autoritads),
- colliaziun da las datas administrativas
- mesiras cunter independenza apparenta, e
- sancziuns pli diras.
En quest connex propona la confederaziun da crear ina cumissiun chantunala tripartita sco post da controlla, e quai en il rom dal cumbat cunter la lavur clandestina. Questa proposta succeda parallelamain a la creaziun d'ina sumeglianta cumissiun tripartita che sto observar il martgà da lavur suenter l'introducziun da la libra circulaziun da persunas e che sto exequir las mesiras accumpagnantas. En vista a las stentas per ina meglra coordinaziun da l'execuziun e betg il davos en vista als custs èsi senz'auter d'evitar ina tala bipartiziun da las cumpetenzas tenor l'avis da la regenza. Ella propona perquai da fusiunar las duas cumissiuns, perquai che lur activitads èn fitg parentas. Plinavant propona la regenza da surlaschar als chantuns l'indicaziun da las autoritads da sancziun cumpetentas, e quai pervia da las ordinaziuns chantunalas da submissiun. En quest connex è sa cumprovada fitg bain la pratica grischuna sin il sectur da las incumbensas publicas, tenor la quala la regenza po excluder intrapresas falliblas da la surdatta d'incaricas publicas, sch'ellas fan cuntravenziuns cunter las disposiziuns dal contract collectiv da lavur. En vista a la finanziaziun èsi actualmain anc pauc cler, co ch'ils custs duain vegnir repartids tranter la confederaziun ed ils chantuns. Cun la nova LLN ha la confederaziun ina giada dapli l'intenziun da surdar incumbensas supplementaras als chantuns. Quellas incumbensas ston ils chantuns finanziar per gronda part sezs. En quest connex pretenda la regenza ch'i vegnia examinà exactamain, sche las novaziuns correspundan a las finamiras e prescripziuns da la nova gulivaziun da finanzas.

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel