Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Tenor la decisiun dal cussegl federal sto la regenza elavurar e cumplettar la glista d'ospitals dal Grischun entaifer in onn.
Quasi dus onns suenter che la glista d'ospitals è vegnida relaschada da la regenza ha il cussegl federal tractà ils recurs ch'èn vegnids fatgs cunter quella. La federaziun chantunala dals assicuraders grischuns da malsauns (FAM) aveva proponì d'abrogar la glista d'ospitals per il sectur acut e da reabilitaziun. Quest giavisch ha il cussegl federal refusà. Perencunter ha el acceptà la glista d'ospitals en il senn d'ina mesira preventiva che dura fin al decret legalmain valaivel d'ina nova glista d'ospitals, e quai cun las suandantas restricziuns:
- la Clinica al Roc a Castaneda vegn stritgada da la glista d'ospitals;
- la Clinica Berry a San Murezzan vegn stritgada preventivamain da la glista d'ospitals;
- la Clinica autalpina Tavau-Wolfgang, la Clinica autalpina Valbella Tavau e la Clinica Alexander Tavau vegnan admessas cun las incaricas da prestaziun surdadas da la regenza, e quai uschenavant ch'ellas eran admessas sco sanatoris gia tenor la LAMA da fin uss;
- plinavant è vegnida recepida preventivamain la Clinica Rheinburg a Walzenhausen en la glista d'ospitals.
La regenza ha obtegnì l'incumbensa d'eliminar las mancanzas constatadas dal cussegl federal en la planisaziun ed en la glista d'ospitals entaifer in onn. Ella sto relaschar ina nova glista per il sectur acut, da reabilitaziun e psichiatric. Quella glista sto cumpigliar er il tractament da toxicomans. Il cussegl federal ha constatà ch'i saja da cumplettar la glista d'ospitals e la planisaziun dal sectur acut, spezialmain l'attribuziun dals letgs als singuls ospitals tenor la frequenza da letgs fixada en il plan, ils detagls da las incaricas da prestaziun per ils singuls ospitals, l'impurtanza dals transports da pazients e l'evaluaziun d'ospitals extrachantunals.

Il basegn da letgs è vegnì eruì correctamain
Il cussegl federal ha constatà en sia decisiun che l'agir da la regenza saja objectiv, ch'i saja gist d'applitgar la metoda normativa, q.v.d. da fixar il basegn da letgs a maun da valurs previsas, per eruir il basegn da letgs.
Il basegn da letgs che la regenza aveva previs per l'onn 2005 cun 3.5 letgs per 1'000 abitantas ed abitants è confurm al dretg federal tenor l'avis dal cussegl federal. La proposta da la FAM da fixar la frequenza da letgs per l'onn 2000 sin 3.0 per 1'000 abitantas ed abitants è vegnida refusada dal cussegl federal. Tenor l'avis dal cussegl federal giustifitgeschian las relaziuns topograficas dal Grischun in basegn da letgs levamain pli aut che quel d'auters chantuns.

Prescriver impegnativamain la reducziun da las surcapacitads
Las mesiras iniziadas da la regenza e preschentadas detagliadamain spezialmain en sia inoltraziun definitiva pertutgant ils recurs cunter il sectur acut èn vegnidas appreziadas dal cussegl federal areguard la reducziun da las surcapacitads sco pass en la dretga direcziun. Ma, tenor l'avis dal cussegl federal, avess la regenza stuì decider a moda giuridicamain impegnativa gia en connex cun la glista d'ospitals, e quai pertutgant il fatg co ch'ins veglia cuntanscher las finamiras da la planisaziun (frequenza da letgs da 4.0 per 1'000 abitantas ed abitants per l'onn 2000 e da 3.5 per l'onn 2005 en il sectur acut) e co che la reducziun da las surcapacitads duai vegnir reglada.

Acceptà ospitals pitschens per il Grischun
En connex cun la reducziun da las surcapacitads aveva la FAM fatg la dumonda, sch'ils ospitals pitschens a Promontogno, Sta. Maria u Savognin che possedan per part damain che diesch letgs, adempleschian, pervia da lur grondezza, insumma las prescripziuns pertutgant la rentabilitad, l'effizienza e la qualitad.
Il cussegl federal ha sustegnì l'agir da la regenza. En quest connex ha el constatà ch'i saja da considerar la situaziun topografica speziala e l'isolaziun da las vals en il chantun Grischun. Per garantir il provediment fundamental cun prestaziuns medicinalas staziunarias da la populaziun correspundenta, pudessi daventar necessari da manar ospitals pitschens cun mo paucs letgs. La rentabilitad ed ils custs d'infrastructura da tals ospitals na sa laschessan betg cumparegliar senz'auter cun quels d'unitads pli grondas. Areguard l'utilitad dal provediment d'ospitals disponia il chantun d'ina gronda libertad da decider. Il cussegl federal pretenda sulettamain ch'il sectur da prestaziuns da quests ospitals pitschens vegnia definì e limità cleramain.
L'obligaziun dal chantun da far ina planisaziun è limitada sin il sectur da l'assicuranza obligatoria per la tgira da malsauns
L'obligaziun dal chantun da far ina planisaziun cumpiglia, tenor ina midada da la pratica ch'il cussegl federal ha decidì cur ch'el ha tractà la glista d'ospitals dal chantun, mo quel sectur, en il qual vegnan conderschidas prestaziuns or da l'assicuranza obligatoria per la tgira da malsauns a persunas ch'èn suttamessas a l'obligaziun d'avair ina assicuranza tenor la lescha federala davart l'assicuranza da malsauns (LAM).
Tenor la decisiun dal cussegl federal avess la regenza stuì tegnair quint, per eruir il basegn actual da letgs, dal fatg che las capacitads staziunarias necessarias n'èn betg suttamessas a l'obligaziun da far ina planisaziun per persunas estras che na ston betg avair ina assicuranza tenor LAM sco er per pazientas e pazients extrachantunals ch'han gì in accident en il Grischun, sche lur custs vegnan surprendids da l'assicuranza d'accidents. Correspundentamain avess la regenza stuì distinguer en scadin ospital acut u en scadina partiziun acuta ils letgs duvrads per l'assicuranza obligatoria da malsauns.
La decisiun dal cussegl federal na renconuscha betg ch'ina planisaziun raschunaivla dals ospitals vegn garantida be, sch'ella succeda integrond tut las categorias da pazients.

Ina planisaziun è necessaria er sin il sectur da reabilitaziun
Tenor la decisiun dal cussegl federal èsi da planisar il sectur da reabilitaziun analogamain als sectur acut. L'opiniun defendida da la regenza ch'en il sectur da reabilitaziun vegnia garantida la rentabilitad da la furniziun da prestaziuns prescritta en la LAM tras la concurrenza, n'ha betg chattà l'approvaziun dal cussegl federal. Ils elements da concurrenza ch'existan en il sectur da reabilitaziun na pon betg impedir ch'en cas da surcapacitads resultia in privel d'amplifitgar la quantitad. Quai cuntrafetschia a las finamiras da la LAM.

Indicaziun:
Il dispositiv da la decisiun dal cussegl federal vegn publitgà en il Fegl uffizial dal chantun.

Infurmaziun:
Gion Claudio Candinas, secretari dal departament, tel. 081-257 25 12

Gremi: regenza
Funtauna: rg departament da giustia, polizia e sanitad dal Grischun

Neuer Artikel