Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Davent dal pensar en categorias d'urari: il studi a la scol'auta professiunala da pedagogia dal Grischun (SAP) è organisà a moda modulara. L'element impurtant è il temp da lavur dals students.
Ils andaments da la scolaziun a la SAP vegnan organisads a moda modulara. Ils moduls structureschan la scolaziun en singulas unitads ch'èn fixadas en furma da bloc; ellas èn unitads d'emprender e d'experientscha. Las finamiras, ils cuntegns sco er la durada da quellas unitads èn fixads exactamain. Questas unitads na stattan dentant betg isoladas qua, ellas èn parts d'ina part pli gronda sco per exempel d'in sectur da studi.
Sco regla vala che las studentas ed ils students han d'impunder circa 40 uras da lavur per absolver in modul. Las furmas d'emprender pon esser fitg differentas. Pussaivlas èn per exempel ina prelecziun da duas uras durant in semester u in'emna da curs u 40 uras emprender independentamain cun meds electronics. Tut las pussaivladads han communabel: il temp impundì da las studentas e dals students furma l'unitad da calculaziun.
Ils moduls pon vegnir cumbinads en furma d'in sistem d'elements cumbinabels. Els vegnan purschids per exempel spezialmain per singuls andaments da studi u sur ils cunfins da divers andaments da studi. Singuls moduls vegnan er a star a disposiziun a persunas d'instrucziun en uffizi. Uschia vegnan cumbinadas la scolaziun da basa e la scolaziun supplementara. Quai correspunda a la finamira da la refurma actuala da la furmaziun da las persunas d'instrucziun.
Il sistem modular dal studi è er adattà per l'acquist da qualificaziuns supplementaras e suandantas. Igl è previs da porscher questa pussaivladad cunzunt a persunas d'instrucziun per lavurs a maun e d'economia da chasa sco er per mussadras e mussaders da scolina. Anc in avantatg è da menziunar: in'eventuala introducziun d'ina scolaziun cumplementara a la professiun vegn sustegnida organisatoricamain.
Ulteriuras infurmaziuns: www.pfh.gr.ch
Quai è la communicaziun da medias nr. 3 da 4 concernent il studi a la SAP.

Gremi: departament d'educaziun dal Grischun
Funtauna: rg departament d'educaziun dal Grischun
Neuer Artikel