Examens d'admissiun a las scolas medias grischunas - Examen da tudestg per candidats da linguatg rumantsch vegnir repeti

En il rom da la controlla da las structuras e da la prestaziun per la sanaziun da las finanzas chantunalas ha il Cussegl grond decidì da limitar il dumber d'admissiuns a las scolas medias dal chantun. Questa mesira temporara vala per ils onns da scola 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08. Ils 14 e 15 da mars han gì lieu a las scolas medias dal Grischun ils examens d'admissiun per l'onn da scola 2005/06.

Als examens d'admissiun che ston vegnir absolvids cun success per pudair entrar en ina scola media grischuna, èn s'annunziads 650 candidatas e candidats. Tenor las determinaziuns dal Cussegl grond dal 2003 pon vegnir recepids maximalmain 360 scolaras e scolars.

En consequenza d'ina panna da computers è capità in sbagl tar l'examen da tudestg per Rumantschs che influenzescha l'egualitad da las schanzas en la procedura d'admissiun. Per quest motiv sto l'examen da tudestg per candidats da linguatg rumantsch vegnir repetì. La procedura da recepziun po tuttina vegnir terminada punctualmain entaifer las proximas emnas.

Gremi: Uffizi da scolas medias
Funtauna: rg Uffizi da scolas medias