Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
A partir dal 1. da schaner 2007 datti ina nova repartiziun da las incumbensas da l'administraziun chantunala sin ils departaments. Sco consequenza da la reorganisaziun vegnan per part midads er ils nums dals departaments.
En il rom d'ina reorganisaziun da l'administraziun chantunala dal Grischun ha la regenza dal chantun Grischun assegnà per part da nov las incumbensas dal maun public. Las incumbensas da l'administraziun chantunala vegnan structuradas en ils tschintg secturs principals "segirezza e protecziun da la populaziun", "economia, lavur e fatgs socials", "finanzas e vischnancas", "furmaziun, cultura ed egualitad" sco er "construcziun, traffic e selvicultura". Sco consequenza da la nova repartiziun da las incumbensas midan a partir dal 1. da schaner 2007 per part er ils nums dals departaments.

Nums dals departaments

fin ussa

nov (a partir dal 1. da schaner 2007)

DIEP

departament da l'intern e da l'economia publica

departament d'economia publica e fatgs socials

DES

DGPS

departament da giustia, polizia e sanitad

departament da giustia, segirezza e sanadad

DGSS

DECA

departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient

departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
(sco fin ussa)

DECA

DFM

departament da finanzas e militar

departament da finanzas e vischnancas

DFV

DCTS

departament da construcziun, traffic e selvicultura

departament da construcziun, traffic e selvicultura (sco fin ussa)

DCTS


La gronda part da las adressas dals departaments resta per entant sco ch'ella è, ils lieus dals posts da servetsch er.
Il mars 2005 ha la regenza mess il fundament per la reorganisaziun da l'administraziun chantunala. Il project "reorganisaziun da l'administraziun chantunala dal Grischun" cumpiglia en tut 13 projects parzials e po vegnir terminà per la fin da december 2006. Per reparter da nov las incumbensas è vegnì tschernì in proceder en etappas.

L'emprima etappa ha cumenzà cun success il schaner 2006
En l'emprima etappa è vegnida transferida l'organisaziun d'asil entaifer il departament da giustia, polizia e sanitad resp. entaifer il nov departament da giustia, segirezza e sanadad (DGSS), e quai da l'uffizi dal servetsch social a l'uffizi da fatgs da polizia e da dretg civil. En il departament d'educaziun, da cultura e da protecziun da l'ambient (DECA) èn plinavant vegnids unids l'uffizi per la furmaziun terziara e l'uffizi per las scolas medias en in uffizi per la furmaziun media-superiura. Il post da stab per dumondas d'egualitad - che ha num a partir dal 1. da schaner 2007 post da stab per l'egualitad da las schanzas - ha midà dal departament da finanzas e militar al servetsch dal departament dal DECA.


Nova repartiziun da champs d'incumbensa per il 1. da schaner 2006

 

DGPS

uffizi dal servetsch social

 

organisaziun d'asil

 

 

DGSS

uffizi da fatgs da polizia e da dretg civil

 

 

uffizi per la furmaziun terziara

 

 

DECA

uffizi per la furmaziun media-superiura

DECA

 

 

post da stab per l'egualitad
da las schanzas

 

uffizi per las scolas medias

 
 

post da stab per l'egualitad
da las schanzas

 

 

DECA

 

DFM

 

DECALas novas organisaziuns da l'emprima etappa han cumenzà cun success il schaner 2006.
La realisaziun da la segunda etappa è planisada per il schaner 2007
Ils projects parzials da la segunda etappa vegnan realisads per il 1. da schaner 2007. Nov uffizis chantunals èn pertutgads da quai. A partir dal cumenzament da l'onn 2007 ha l'inspecturat da vischnancas num da nov uffizi da vischnancas. El mida - ensemen cun la surveglianza da las vischnancas - dal departament da l'intern e da l'economia publica al departament da finanzas e vischnancas (DFV). L'uffizi da stimaziun (ch'è staziunà oz tar il departament da construcziun, traffic e selvicultura) mida medemamain al DFV. Il departament d'economia publica e fatgs socials (DES) surpiglia l'uffizi dal servetsch social dal departament da giustia, polizia e sanitad (senza la surveglianza da patrunadi e senza l'organisaziun d'asil) sco er l'institut d'assicuranza sociala dal departament da finanzas e militar (DFM). En il departament da giustia, segirezza e sanadad (DGSS) vegn fundà cun las instituziuns dal Sennhof e da Realta, cun la partiziun "execuziun da chastis e da mesiras" sco er cun la surveglianza da patrunadi il nov uffizi per l'execuziun giudiziala. En il DGSS vegnan plinavant integrads l'uffizi da militar e da protecziun civila (ch'è actualmain tar il departament da finanzas e militar) e l'institut d'assicuranza d'edifizis (ch'è actualmain tar il departament da construcziun, traffic e selvicultura). Da nov surpiglia il departament da construcziun, traffic e selvicultura (DCTS) la cumpetenza cumplessiva per la politica da traffic inclusiv la politica da transit.

Nova repartiziun da champs d'incumbensa per il 1. da schaner 2007

DIEP

 

uffizi da vischnancas

   

 

DFV

DIEP

 

surveglianza da las vischnancas

 

 

DFV

DGPS

 

uffizi dal servetsch social (senza surveglianza da patrunadi e senza organisaziun d'asil)

   

 

DES

DFM

 

institut d'assicuranza sociala

   

 

DES

DFM

 

uffizi da militar e da protecziun civila

 

 

DGSS

DCTS

 

institut d'assicuranza d'edifizis

   

 

DGSS

DCTS

 

uffizi da stimaziun

 

 

DFV

 

 

nov: creaziun da l'uffizi
per l'execuziun giudiziala

   

 

DGSS

 

 

nov: cumpetenza cumplessiva per la politica da traffic inclusiv la politica da transit

   

 

DCTSAgiunta: organigram da l'administraziun chantunala (valaivel a partir dal 1. da schaner 2007)

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel