Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il chantun Grischun beneventa la revisiun da l'ordinaziun federala davart ils uffants confidads e ses transferiment a media vista en ina lescha. Quai declera la regenza en sia resposta da consultaziun pertutgant il rapport dal cussegl federal davart ils fatgs dals uffants confidads en Svizra. Il rapport propona ch'i duai vegnir prescrit als chantuns en moda lianta, tge mesiras ch'els ston prender sin lur plaun per garantir ch'ils fatgs dals uffants confidads vegnian tractads en moda effizienta.
Per la regenza èn sa cumprovadas per gronda part il temp passà las disposiziuns en l'ordinaziun federala davart ils uffants confidads. Las disposiziuns las pli impurtantas duessan dentant vegnir fixadas a media vista en ina lescha. En quest connex renviescha la regenza er al fatg ch'igl è planisà en il Grischun da relaschar ina lescha davart ils uffants confidads. Ella propona che l'intermediaziun da plazzas da tgira stoppia vegnir suttamessa ad in'obligaziun da dumandar ina permissiun. Ina protecziun cumplessiva dals uffants e dals giuvenils confidads possia vegnir garantida mo cun agid d'ina regulaziun interchantunala.

Mesiras cunter canera da maschinas e d'apparats vegnan beneventadas
La regenza grischuna beneventa las mesiras ch'èn planisadas da la confederaziun per limitar las emissiuns da canera da maschinas e d'apparats che vegn duvrads en il liber. La nova ordinaziun federala davart la canera da maschinas fixescha las prescripziuns davart l'examinaziun dal tip e davart la classificaziun da segapastgets e da maschinas da construcziun che s'orienteschan vi da las directivas da la UE. Talas mesiras na sajan betg mo giavischablas, mabain er necessarias scriva la regenza en sia consultaziun. Las limitas previsas e l'obligaziun da marcaziun concernent l'emissiun da canera da singuls tips da maschinas e d'apparats sajan ina meglieraziun essenziala per la consumenta e per il consument e per il mastergn en il senn d'ina decleraziun unitara.

La regenza va per gronda part d'accord cun la midada da l'ordinaziun federala per la protecziun cunter radiaziuns
La revisiun parziala da l'ordinaziun federala per la protecziun cunter radiaziuns, da l'ordinaziun davart la scolaziun concernent la protecziun cunter radiaziuns sco er da l'ordinaziun davart la dosimetria vegn approvada per gronda part da la regenza grischuna. Cun la revisiun parziala qua avant maun duain vegnir eliminads tscherts puncts debels. Tranter auter cumpiglia la revisiun temas dals secturs da surveglianza da las autoritads sco la radioactivitad natirala, la medischina, l'industria ed ils implants nuclears. La regenza punctuescha en sia consultaziun ch'i na saja betg chaussa dals chantuns, mabain da la confederaziun da realisar e da finanziar mesiras da sanaziun interchantunalas cunter ina concentraziun pli gronda da gas da radon.

Da vischnancas e da regiuns
- Küblis: La revisiun parziala da la constituziun dal circul da Küblis dals 21 da matg 2006 vegn approvada.
- Schiers: La revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Schiers, concludida da la radunanza communala dals 6 d'october 2006, vegn approvada.
- Beiva: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Beiva, concludida ils 22 da zercladur 2006, vegn approvada.
- Ramosch-Tschlin: La revisiun parziala dals statuts dal consorzi da scola Ramosch-Tschlin vegn approvada.
- St. Antönien-Ascharina: Il project per construir rempars per il Schanielabach sin il territori da la vischnanca da St. Antönien-Ascharina vegn approvà.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
- Promoziun e mantegniment da la lingua e cultura rumantscha e taliana: Il preventiv 2007 per promover e per mantegnair la lingua e cultura rumantscha e taliana en il chantun Grischun vegn suttamess al departament federal da l'intern ensemen cun il program correspundent. Sin basa da quests documents vegnan dumandads per l'onn 2007 agids finanzials federals en l'autezza da 4'559'000 francs. Areguard l'autezza e l'utilisaziun dals meds finanzials chantunals vala il preventiv cun resalva da l'approvaziun tras il cussegl grond.
- Consorzi per aua persa dal Partenz central: Al consorzi per aua persa dal Partenz central vegn garantida ina contribuziun da maximalmain 278'237 francs per sanar e per engrondir la serenera da Dalvazza.
- Tgira da monuments: Als custs cun dretg da subvenziun per la restauraziun generala da la chasa von Moos a Malans vegn pajada ina contribuziun da maximalmain 120'000 francs.
- Agid umanitar: Per trais projects umanitars d'agid a l'exteriur ha la regenza deliberà ina summa totala da 12'000 francs.
- Club da tennis da Churwalden: Per sanar la chasa da club survegn il club da tennis da Churwalden ina contribuziun da 7'700 francs or dal fond da sport.

Projects da vias
La regenza ha approvà totalmain 290'000 francs per construir e per sanar il suandant traject da via:
- via sursilvana: sanaziun cunter la canera a Tumein

Fatgs dal persunal
- Peter Guhl, domicilià ad Uster, è vegnì nominà sco revisur da taglia tar l'administraziun da taglia dal chantun Grischun.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel