Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
L'uffizi forestal dal Grischun ha elavurà in plan per il svilup dal guaud per la regiun Val dal Rain grischuna - Trin/Flem. Il sboz dal plan è avant maun e va uss en consultaziun tar la populaziun. Gievgia, ils 23 da favrer, a las 17.00 ha lieu in'orientaziun publica en la sala da la Chalavaina, Ottostrasse 24, a Cuira.

Il plan per il svilup dal guaud (PSG) è ina spezia da plan directiv per l'utilisaziun dal guaud. I vegn determinà co ch'il guaud duai vegnir utilisà ed er protegì ils proxims 10 fin 20 onns. Quest gener da planisaziun è vegnì introducì avant 10 onns, perquai che ultra da la producziun da laina han survegnì adina dapli impurtanza er las autras funcziuns dal guaud che ston vegnir resguardadas en connex cun la tgira dal guaud. Cun l'ovra da planisaziun Val dal Rain grischuna vegn eliminada uss ina da las prest ultimas mancanzas en la planisaziun dal svilup dal guaud dal chantun.

La regiun da planisaziun sa distingua tras ina concentraziun da la populaziun, dentant er da l'industria e dal traffic. La valur d'assicuranza dals edifizis en la regiun importa uschia ca. 18.5 milliardas francs. Stabiliments da traffic impurtants da var 250 kilometers traversan la regiun. Ina prioritad correspundentamain auta sto pia survegnir la tgira dal guaud da protecziun. Da las 15'900 hectaras surfatscha da guaud totala vegnan alura er designadas - en il sboz dal PSG - 41 pertschient sco guauds cun ina funcziun da protecziun speziala, perquai che quests guauds protegian directamain abitadis e vias da traffic. Anc ina giada ca. uschè blers guauds han funcziuns da protecziun impurtantas, dentant plitost indirectas. Er en quests guauds impurtants per la protecziun cunter privels da la natira crescha laina, e quella duai er vegnir utilisada. Però duain prevalair qua - en cas d'acziuns selviculturalas - ils aspects da la tgira dal guaud da protecziun a las ponderaziuns da la producziun da laina sco tala.

Las spundas taissas e grippusas restrenschan marcantamain las pussaivladads d'ina producziun da laina raziunala. 5'823 hectaras guaud da la regiun èn adattadas spezialmain bain per la producziun da laina, ma ca. quatter tschintgavels da questas surfatschas ston satisfar ad ulteriuras funcziuns d'emprima prioritad, sco en spezial a la protecziun cunter privels da la natira.

Ma betg mo l'uman, er la natira vegn resguardada detagliadamain en il PSG. L'ovra da planisaziun inditgescha ils territoris da protecziun gia existents, uschenavant ch'els pertutgan ils guauds, e propona ina retscha d'ulteriurs guauds sco surfatschas natiralas privilegiadas. Qua sa tracti da cuntradas cultivadas e da furmas d'utilisaziun spezialmain preziusas per la scienza natirala, da guauds cun caracteristicas spezialas sco per exempel cun spezias da plantas raras u er da propostas per reservats da guauds natirals, en ils quals i duai vegnir desistì d'utilisar la laina.

Ulteriurs temas che vegnan tractads en il PSG èn la recreaziun/il turissem, l'agricultura sco er la selvaschina e la chatscha. Il PSG è ina basa impurtanta, lianta per ils uffizis, che po vegnir applitgada er per impunder daners publics en il guaud. Dal sboz dal plan PSG Val dal Rain grischuna/Flem pon ins prender invista fin vers la fin d'avrigl tar las vischnancas (dad Igis fin Razén resp. Flem, senza Scanvetg). Tuttas e tuts pon exprimer lur opiniun. Eventualas dumondas en il senn d'impuls u eventualas objecziuns ston vegnir fatgas fin ils 21 d'avrigl tar l'uffizi forestal da la Val dal Rain/Scanvetg, 7015 Tumein.

Gremi: uffizi forestal
Funtauna: rg uffizi forestal
Neuer Artikel