Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Cun la renunzia da la participaziun federala a l'interpresa swisscom SA è la regenza grischuna mo d'accord, sch'i vegn stgaffida il medem mument la basa legala per in service public d'auta qualitad che cumpiglia l'entira Svizra. Sco che la regenza constatescha en sia consultaziun a la confederaziun sa stuess il stadi separar da sia participaziun da maioritad vi da la swisscom, sche quella vuless esser activa a l'exteriur en ina dimensiun pli gronda. Dal puntg da vista da la regenza na dastgi betg esser che la Svizra sa participeschia vi da ristgas a l'exteriur che na sa laschan la fin finala strusch prevair.
En cas d'ina vendita stuess dentant esser garantì per la regenza ch'in regulatur ferm garantescha ch'il service public cumpiglia er tut las parts da las regiuns periferas. Ultra da quai stuessan vegnir fixadas en la lescha disposiziuns supplementaras pregnantas ed effizientas che garanteschan il service public er per novas tecnologias sco per exempel l'access a l'internet a bindel lad. Uschiglio fissi da temair che singulas novaziuns tecnicas na vegnissan eventualmain mai realisadas en il futur en las regiuns periferas. Quai signifitgass in ulteriur dischavantatg per talas.
Las mesiras accumpagnantas proponidas da la confederaziun che pudessan accumpagnar in'eventuala vendita da la participaziun sco per exempel la creaziun d'ina aczia populara u l'augment da las prescripziuns concernent la vinculaziun refusa la regenza dentant. Talas mesiras na sajan quasi betg praticablas e n'hajan betg il success giavischà. L'aczia populara haja ultra da quai in pèr ristgas, sco ch'i vegnia er cumprovà d'exempels da l'exteriur.

La regenza è d'accord cun la midada da la lescha davart la taxa sin il traffic pesant
La regenza grischuna è da princip d'accord cun la midada previsa da la lescha federala davart la taxa sin il traffic pesant. Ella sustegna la proposta da transferir la cumpetenza dals chantuns a l'administraziun federala da duana per tut ils surpassaments da la lescha davart la taxa sin il traffic pesant. Uschia possia la procedura vegnir fatga en moda bler pli speditiva ed economica en quai che reguarda l'administraziun, scriva la regenza en sia consultaziun a la confederaziun. Cun transferir la persecuziun penala a l'administraziun federala da duana perda il chantun dentant er entradas da multas cuntinuescha la regenza. Sch'i vegnan constatads surpassaments da las disposiziuns da la taxa sin il traffic pesant dependenta da la prestaziun a chschuna da controllas da polizia, vegnan chaschunadas expensas che vegnan indemnisadas finanzialamain mo en il rom da las cunvegnas da prestaziun existentas tranter la confederaziun ed ils chantuns. Tenor la regenza duess vegnir introducida ina indemnisaziun pauschala per quest sectur.

Da vischnancas e regiuns
- Tumleastga: La constituziun dal circul da la Tumleastga dals 12 da favrer 2006 vegn approvada.
- Roveredo: La regenza ha approvà la revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Roveredo, concludida ils 12 da favrer 2006 a chaschun da la radunanza communala.
- Valragn: La regenza ha approvà la revisiun parziala dals statuts dal consorzi da scola da Valragn.
- Bever: La regenza ha approvà la lescha da construcziun che la vischnanca da Bever aveva deliberà ils 14 da zercladur 2005. Er approvads èn vegnids il plan da zonas e plan general da furmaziun 1:2'000, il plan da zonas 1:10'000/1:25'000 dals 14 da zercladur 2005 ed ils plans generals d'avertura 1:2'000 ed 1:10'000/1:25'000 dals 2 da november 2004.
- Falera: Il plan "Cumplettaziun dal plan general d'avertura 1:5'000" deliberà da la vischnanca da Falera ils 25 da november 2005 che stgaffescha la basa per ennavar la pista "Curnius - Falera" vegn approvà cun differentas cundiziuns e resalvas. Tranter auter ston vegnir realisadas mesiras substitutivas per las intervenziuns en spazis vitals protegids. Per la projectaziun en detagl e per la realisaziun da la construcziun sto plinavant vegnir consultà in accumpagnament ecologic professiunalmain cumpetent.
- Puntraschigna: La revisiun da la lescha da construcziun - deliberada da la vischnanca da Puntraschigna ils 29 da settember 2005 - che prevesa da reducir la quota d'abitar da 20 pertschient en la zona per hotels na vegn betg approvada. Il motiv da questa refusa è in recurs ch'è vegnì fatg cunter quella revisiun e ch'è vegnì acceptà.
- Vaz: Il plan da zonas 1:1'000 dals 16 da matg 2004 da la vischnanca da Vaz vegn approvà da la regenza cun differentas resalvas.
- Valzeina: Il project d'execuziun da la vischnanca da Valzeina per renovar l'indriz da provediment d'aua vegn approvà. Sut la premissa che la confederaziun subvenziuneschia quest project vegn garantida a la vischnanca ina contribuziun da 25.2 pertschient dals custs dad 1'615'000 milliuns francs, quai vul dir da 406'980 francs.

Projects da vias
- A13, Traversa sid-rampa d'access Rofla: La regenza ha approvà 480'000 francs per lavurs d'impressari en connex cun il mantegniment architectonic e cun la renovaziun dal traject "Traversa sid-rampa d'access Rofla" da la A13.

Chaussas persunalas
- Marcel Roth, domicilià ad Aarau, è vegnì numnà sco manader da project da la partiziun "correcziun da curs d'aua" da l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun.
- Manfred Kürschner, domicilià a Cuira, è vegnì tschernì sco commember dal cussegl consultativ da la viafier retica. El remplazza Daniel Schlatter, che ha inoltrà sia demissiun.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel