Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
L'examinaziun da la repartiziun da las incumbensas e la refurma da las structuras dal turissem en il Grischun ch'il cusseglier guvernativ Hansjörg Trachsel ha lantschà è la gista proposta per daventar cumpetitiv. Quai è il resultat da las sis occurrenzas d'input regiunalas sco er da l'evaluaziun dals questiunaris da feedback davart il project "structuras cumpetitivas e repartiziun da las incumbensas en il turissem grischun". Passa 500 persunas da la branscha da turissem, represchentantas e represchentants da las federaziuns economicas sco er da las vischnancas avevan frequentà questas occurrenzas l'avrigl ed il matg.

A las sis occurrenzas d'input regiunalas a Samedan, a Tusaun, a Glion, a Scuol, a Claustra ed a Cuira sco er a l'occurrenza cun las suprastanzas da las federaziuns economicas a Savognin han cusseglier guvernativ Hansjörg Trachsel sco er il schef da l'uffizi Eugen Arpagaus preschentà la situaziun da partenza, las finamiras e las propostas strategicas dal project da l'uffizi per economia e turissem. Tar quest project sa tracti da gudagnar novs giasts per il turissem en il Grischun cun repartir cleramain las incumbensas e cun impunder effizientamain ils meds finanzials e da stgaffir uschia novas plazzas da lavur. L'impurtanza dal turissem per il Grischun ha puspè pudì vegnir punctuada e la conscienza per la necessitad da structuras cumpetitivas ha pudì vegnir augmentada.

Basegn d'agir cumprovà
Tant da las occurrenzas d'input sco er dals circa 80 questiunaris da feedback ch'èn vegnids inoltrads - tranter quels er in pèr reacziuns da federaziuns interprofessiunalas - èsi resortì cleramain che la branscha grischuna da turissem beneventa la refurma dal turissem che vegn avisada. Il basegn d'agir vegn resguardà sco cumprovà ed il proceder dal chantun vegn beneventà. L'interessenza turistica è da l'avis che l'acquisiziun da novs giasts possia vegnir cuntanschida cun la refurma dal turissem. L'utilisaziun pli effizienta dals meds finanzials en il marketing vegn en spezial resguardada sco gronda schanza. La creaziun d'ina structura da destinaziun cun paucas organisaziuns per il manaschament da las destinaziuns (DMO) sco er cun Grischun vacanzas sco DMO per las organisaziuns turisticas che na s'affilieschan a nagina destinaziun regiunala vegn resguardada per gronda part sco gista.

Inputs da las regiuns
Ultra dal sustegn general dal project ha il team da project er survegnì inputs impurtants directamain da las regiuns che renvieschan a privels pussaivels. Uschia han las destinaziuns respectivamain las regiuns turisticas pli pitschnas resalvas da vegnir ignoradas en la nova structura da destinaziun. A medem temp èn bleras represchentantas e blers represchentants da la branscha da l'avis che'il pensar restrenschì e che la prontezza politica da cumpromiss impedeschian il success dal project. Ultra da quai vegn renvià a la cumplexitad dal project ed ad in eventual privel che las organisaziuns da turissem èn surdumandadas. Dal chantun spetga la branscha da turissem in agid correspundent. Ils criteris preschentads per crear las DMO vegnan giuditgads tuts sco raschunaivels fin fitg raschunaivels. En il center stat en quest connex in fasch attractiv da purschidas, in cler posiziunament, la reputaziun da la marca e la capacitad da manaschament necessaria.

Novas incumbensas per Grischun vacanzas
Dumondas a las occurrenzas d'input ma er ils resuns en scrit han savens pertutgà las incumbensas futuras da Grischun vacanzas (GRV). En il rom da las proximas lavurs da realisaziun en connex cun la refurma da las structuras vegn dada gronda attenziun a la concretisaziun da las novas incumbenas per GRV. Uschia vegn GRV a sa preschentar sco coordinatura tranter las DMO en cas da dumondas specificas u sin martgads definids, a surpigliar - sco ferma organisaziun chantunala da turissem - ina retscha d'incumbensas sco product management, PR/communicaziun, plattafurmas d'infurmaziun e.u.v. ed agir - en cas da basegn - sco mandataria per singulas destinaziuns, per singuls products u per singulas organisaziuns.

Pretendì ina nova finanziaziun dal turissem
Sin basa da l'analisa dals meds finanzials ch'èn actualmain avant maun en il turissem grischun e che vegnan generads da taxas da cura, da contribuziuns per promover il turissem e d'autras funtaunas poi vegnir constatà che meds finanzials considerabels vegnan impundids en moda ineffizienta en il turissem grischun. Per la finanziaziun futura vegn preferida da differentas varts ina soluziun chantunala. Las parts pertutgadas èn da l'avis che la realisaziun dal project duaja ussa succeder uschè svelt sco pussaivel. Il team da project vegn ussa ad integrar questas ideas e propostas en la segunda fasa dal project e preschentar la strategia da realisaziun correspundenta gia per la fin da la stad 2006. Tar l'elavuraziun vegn el sustegnì d'ina gruppa d'expertas e d'experts cun spezialistas e cun spezialists dal turissem.

Organisaziun dal project
Incumbensader: cusseglier guvernativ Hansjörg Trachsel (schef dal departement da l'intern e da l'economia publica dal Grischun).
Direcziun dal project: Eugen Arpagaus (manader da l'uffizi per economia e turissem dal Grischun, UET), Michael Caflisch (manader da la politica regiunala, UET), Sonja Kohler (assistenta dal project, UET).
Team da project: Thomas Bieger (professer da l'universitad da Son Gagl, HSG), Philipp Boksberger, (docent da la scola auta da tecnica ed economia, Cuira, SATE), Olivier Federspiel (directur da Grischun vacanzas, GRV), Beat Ryffel (secretari dal departament, DIEP).
Gruppa d'expertas e d'experts: Vendelin Coray (directur da Savognin turissem en il Surses), Hanspeter Danuser (directur da l'uniun da cura e da traffic da San Murezzan), Denise Dillier (directura da Spleia/Valragn turissem), Armin Egger (directur da Tavau turissem), Reto Gurtner (president da la gruppa da l'arena alva), Peter Keller (ressort "turissem" dal secretariat da stadi da l'economia, seco), Ernst Nigg (president da la cumissiun per economia, taxas e politica da stadi dal cussegl grond), Erwin Rutishauser (directur da la viafier retica SA), Markus Schenk (administratur da Mustér Sedrun turissem), Hans-Kaspar Schwarzenbach (directur dad Arosa turissem), Urs Wohler (directur dad Engiadina/Scuol turissem SA), Andreas Züllig (president da l'uniun grischuna da las hotelieras e dals hoteliers).

Gremi: departament da l'intern e da l'economia publica dal Grischun
Funtauna: rg uffizi per economia e turissem dal Grischun
Neuer Artikel