Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il chantun Grischun duaja sa participar a la cunvegna interchantunala davart las instituziuns socialas. Quai propona la regenza grischuna en la missiva correspundenta ch'ella ha deliberà per mauns dal cussegl grond. Il parlament vegn a tractar questa fatschenta en la sessiun d'october.
Questa cunvegna regla il diever da las instituziuns socialas e las indemnisaziuns da las prestaziuns socialas reciprocas tranter ils chantuns. Ella ha l'intent da pussibilitar a persunas cun basegns spezials da tgira e da promoziun da vegnir recepidas senza difficultads en instituziuns adattadas che sa chattan ordaifer lur chantun da domicil. Quai vala per chasas d'uffants, per chasas da giuvenils, per instituziuns per l'integraziun professiunala e sociala da persunas creschidas cun impediments, per purschidas staziunaras da terapia e da reabilitaziun en il sectur da las dependenzas sco er per instituziuns per la scolaziun speziala externa.
La cunvegna ch'è vegnida deliberada da la conferenza svizra da las directuras e dals directurs chantunals dals affars socials (CDAS) è en vigur dapi il cumenzament da 2006. Sin fundament da la nova concepziun da la gulivaziun da finanzas e da la repartiziun da las incumbensas tranter la confederaziun ed ils chantuns (NGF) ch'è ida en vigur il 1. da schaner 2008 survegn la CIIS dapli impurtanza. Perquai che las contribuziuns da l'assicuranza d'invaliditad ch'eran destinadas per las instituziuns dals chantuns da domicil crodan, èn ussa responsabels exclusivamain ils chantuns per l'indemnisaziun interchantunala reciproca. Sch'il Sch'il Grischun sa participescha a la CIIS, vegnan recepidas - tenor la regenza - persunas che n'abitan betg en il chantun pli facilmain en instituziuns grischunas. Sch'il chantun Grischun na sa participass betg a la CIIS, stuessan vegnir fatgas cunvegnas bilateralas davart l'indemnisaziun da las prestaziuns cun tut las instituziuns extrachantunalas che acceptan persunas dal Grischun. En il Grischun mancan per part instituziuns spezialisadas sco per exempel per persunas creschidas cun impediments dals senns, instituziuns serradas per purschidas da scolaziun per giuvenils cun disturbis dal cumportament u purschidas spezialisadas en il sectur da las dependenzas. Percunter è la regenza da l'avis che las structuras relativamain cumplitgadas da la cunvegna sajan in aspect problematic da la CIIS. Ultra da quai n'èn differents secturs betg reglamentads cumplettamain.
En las differentas instituziuns socialas dal chantun Grischun vivan numerus uffants e giuvenils sco er numerusas persunas creschidas cun impediments che han lur domicil en auters chantuns. L'avrigl 2008 èn quai stadas 113 persunas. Percunter èn stadas collocadas 136 persunas dal Grischun en instituziuns extrachantunalas. Tenor la regenza fissi d'avantatg d'indemnisar las prestaziuns tenor las prescripziuns unitaras da la CIIS che valan per tut ils chantuns.

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel