Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ils registers d'abitantas e d'abitants da las vischnancas vegnan unifitgads er en il Grischun. Per quest intent ha la regenza grischuna relaschà disposiziuns transitoricas per l'execuziun da la lescha federala davart l'armonisaziun dals registers. Quellas entran en vigur il 1. d'october 2008.
Il project da l'armonisaziun dals registers è vegnì inizià da la confederaziun. I sa tracta d'unifitgar ils registers d'abitantas e d'abitants en ils chantuns ed en las vischnancas sco er ils registers da persunas da la confederaziun en il sectur dal stadi civil, da las persunas estras sco er da las fugitivas e dals fugitivs. Ils differents registers vegnan midads uschia ch'els pon vegnir cumparegliads en l'entira Svizra areguard il cuntegn, areguard la nomenclatura ed areguard l'actualitad e ch'els pon vegnir preparads per la transmissiun electronica standardisada da datas. Talas retschertgas automatisadas èn ina part fundamentala dal nov sistem da dumbrar la populaziun.
Las disposiziuns transitoricas ch'èn vegnidas relaschadas da la regenza reglan - sin il stgalim da l'ordinaziun - las lavurs da realisaziun da l'armonisaziun dals registers. Ellas duain dar la pussaivladad a las vischnancas da realisar l'armonisaziun en moda effizienta e raschunaivla. Concretamain vegnan regladas tranter auter la gestiun dals registers d'abitantas e d'abitants tras las vischnancas sco er la colliaziun a la plattafurma centrala d'informatica e da communicaziun da la confederaziun SEDEX. Per questa colliaziun ston las vischnancas cumprar da princip fin la fin da l'onn 2008 ina software adattada.
Ultra da quai fixeschan las disposiziuns transitoricas, co ch'il register federal dals edifizis e da las abitaziuns (REA) sto vegnir rectifitgà per pudair manar in register actual dals objects. Da nov han las vischnancas er la pussaivladad d'introducir ina numeraziun uffiziala da las abitaziuns. La finala reglan las disposiziuns transitoricas la transmissiun generala da datas ed il barat da datas sco er l'integraziun dal nov numer d'assicuranza da la AVS en ils registers. Per sustegnair las vischnancas tar lur lavurs da realisaziun ha il chantun Grischun stgaffì in post spezialisà per l'armonisaziun dals registers, e quai tar il departament d'economia publica e fatgs socials.

Mess en vigur la revisiun da la lescha davart la protecziun da datas
La regenza grischuna ha mess en vigur per il 1. d'october 2008 la revisiun parziala da la lescha chantunala davart la protecziun da datas. Il cussegl grond aveva approvà questa revisiun parziala ils 31 d'avust 2006 en il rom da l'optimaziun da l'organisaziun giudiziala chantunala. Cunter questa revisiun parziala n'eri betg vegnì fatg in referendum.
La revisiun parziala da la lescha davart la protecziun da datas sa restrenscha a quellas adattaziuns a las cunvegnas da Schengen/Dublin, las qualas èn absolutamain necessarias. Quellas pretendan tranter auter che la regulaziun legala haja da valair per tut las elavuraziuns da datas che vegnan fatgas dad organs chantunals e communals. En cas ch'ils dretgs d'ina persuna vegnan violads tras in'elavuraziun da sias datas, sto questa persuna plinavant pudair sa volver cun in med legal ad ina instanza giudiziala. Da nov ha er l'autoritad da surveglianza il dretg da far recurs.

La regenza beneventa la revisiun parziala da la lescha federala davart l'aviatica
La revisiun parziala da la lescha federala davart l'aviatica, che vegn proponida da la confederaziun, vegn da princip beneventada da la regenza grischuna. En sia resposta da consultaziun suttastritga ella la regulaziun proponida, tenor la quala i dastgan vegnir construids en l'avegnir - en ina dimensiun limitada - edifizis e stabiliments tar plazzas externas d'atterrament. Per il chantun muntagnard Grischun ha questa pussaivladad cunzunt ina impurtanza per la cultivaziun dal guaud. La regenza pretenda che questa soluziun stoppia perquai vegnir mantegnida.
Percunter vegnan refusadas l'introducziun d'ina taxa da surveglianza sco er la nova regulaziun dals custs per la segirezza da sgol. Qua tema la regenza che quai haja consequenzas decisivas per las plazzas aviaticas regiunalas pertutgadas sco er per lur utilisadras e per lur utilisaders. Perquai ch'i sajan anc avertas numerusas dumondas, propona la regenza da spustar la nova regulaziun da las taxas per la segirezza da sgol sin la proxima revisiun.

La revisiun da la lescha federala davart la concurrenza illoiala vegn beneventada
La regenza grischuna sustegna la revisiun planisada da la lescha federala davart la concurrenza illoiala. Il project vul ina meglra protecziun cunter l'engion da cudeschs d'adressas, cunter sistems da lavina e cunter cundiziuns generalas da fatschenta abusivas. Da nov duain er ils dretgs da la confederaziun da purtar plant vegnir extendids, ed i duai vegnir stgaffida la basa legala per la collavuraziun cun autoritads da surveglianza estras per cumbatter metodas da fatschenta illoialas transcunfinalas. En sia resposta da consultaziun supplitgescha la regenza la confederaziun d'examinar, sch'i na dettia betg anc in ulteriur basegn d'agir en il cumbat cunter cumportaments da fatschenta illoials.

La regenza vul ina meglra protecziun dals reservats d'utschels da l'aua e d'utschels migrants
La regenza grischuna sustegna las stentas da la confederaziun d'integrar otg territoris supplementars en l'inventari dals reservats d'utschels da l'aua e d'utschels migrants d'impurtanza naziunala. Da nov duai er vegnir rinforzada en ils reservats la protecziun cunter disturbis tras il diever da temp liber che vegn pli e pli grond.
Fin ussa ha la confederaziun determinà 28 tals reservats per la protecziun dals utschels migrants sco er dals utschels da l'aua e da palì che vivan en Svizra. Sco che la regenza scriva en sia resposta da consultaziun tar la revisiun parziala da l'ordinaziun davart ils reservats d'utschels da l'aua e d'utschels migrants d'impurtanza internaziunala e naziunala, na tangheschan ils otg novs reservats previs betg il Grischun.

Da vischnancas e da regiuns
Grono: La revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Grono, ch'è vegnida concludida a chaschun da la votaziun a l'urna dals 22 da zercladur 2008, vegn approvada.
Grischun dal nord: La midada dal plan directiv regiunal "Deposit da material Scanvetg", ch'è vegnida concludida da la corporaziun regiunala dal Grischun dal nord ils 6 da november 2007, vegn approvada cun cundiziuns e declerada sco lianta per las autoritads chantunalas.
Engiadina bassa: Il plan directiv regiunal "Explotaziun da material e gestiun da ruments", ch'è vegnì concludì da la regiun d'Engiadina bassa ils 14 da favrer 2008, vegn approvà e declerà sco liant per las autoritads chantunalas
Samignun: La regenza approvescha il contract tranter il chantun Grischun e la vischnanca da Samignun per laschar surpigliar la polizia chantunala dal Grischun incumbensas da la polizia communala. La plazza supplementara vegn finanziada da la vischnanca.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
Project "SIKART FUTURE 2008-2011": Il project "SIKART FUTURE 2008-2011" vegn sustegnì cun ina contribuziun da 10'868 francs. Quest project prevesa da cumplettar il lexicon biografic d'artistas e d'artists che vegn mess a disposiziun en l'internet tras l'institut svizzer per la scienza d'art.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel