Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En il Grischun vegn reglada da nov la denominaziun d'origin controllada (AOC) per il vin. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala correspundenta da l'ordinaziun chantunala davart il vin e l'ha mess en vigur per il 1. da mars 2008.
Questas adattaziuns èn necessarias, perquai che la confederaziun ha unifitgà la designaziun dals vins en ils chantuns e perquai ch'ella ha midà las cundiziuns generalas per la protecziun da la denominaziun d'origin controllada. Per ch'i saja er vinavant pussaivel da duvrar questas denominaziuns d'origin en il chantun Grischun, ston las disposiziuns chantunalas vegnir adattadas al dretg federal. Disposiziuns spezialas valan en quest connex per la Val Mesauc. Perquai che la pli gronda part da las ivas da quest territori vegn torclada en il chantun Tessin, vegnan las disposiziuns per la Val Mesauc adattadas al dretg tessinais. Las novas disposiziuns valan l'emprima giada per l'annada da vin 2008. Manaschis che produceschan vin e che vulan duvrar la denominaziun d'origin controllada, ston s'annunziar fin ils 31 da mars tar il post spezialisà.

La midada da l'ordinaziun per mantegnair l'aria pura en il sectur dals plazzals vegn beneventada
La regenza grischuna beneventa la midada da l'ordinaziun per mantegnair l'aria pura che la confederaziun ha planisà en il sectur dals plazzals. Quella ha l'intent da cuntinuar a reducir las emissiuns da fulin sin plazzals sco er d'unifitgar l'execuziun en l'entira Svizra. Il sboz prevesa ina limitaziun unitara d'emissiuns da particlas per maschinas e per apparats sin plazzals ed en stabiliments sumegliants.
Sco che la regenza declera en sia resposta da consultaziun, simplifitgescha la nova regulaziun considerablamain l'execuziun. Uschia na ston mesiras che reduceschan las emissiuns da maschinas da construcziun betg pli vegnir ordinadas individualmain. Tuttina vesa la regenza intginas mancanzas en il sboz. Tranter auter è ella da l'avis ch'i saja problematic che maschinas pli veglias, ch'èn vegnidas messas en funcziun avant l'onn 2000, stoppian observar las prescripziuns pir a partir da l'onn 2015. Interpresas che han equipà lur maschinas e lur apparats gia baud cun sistems da filters a particlas ch'èn vegnids controllads, vegnan uschia disfavurisadas envers interpresas che han tralaschà da far quai.

Da vischnancas e da regiuns
- Laax: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Laax dals 19 da settember 2007 vegn approvada.
- Zernez: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Zernez dals 30 da november 2007 vegn approvada.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
- Promoziun da la cultura: La regenza ha concedì contribuziuns da totalmain 330'500 francs per promover 19 occurrenzas ed ovras culturalas.
- Visarte.grischun: Per sustegnair l'atelier "Fernando et Jean-Luc Lardelli, Canton des Grisons Paris" survegn la visarte.grischun ina contribuziun da stipendi da 20'000 francs per l'onn 2008.

Fatgs dal persunal
Michelangelo Giovannini, domicilià a Cuira, è vegnì elegì sco vicemanader da l'uffizi d'energia e da traffic sco er sco manader dal stab.
Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel