Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il concept definitiv per extirpar la malsogna bovina DVB (diarrea virala bovina) en il Grischun è vegnì repassà la fin da l'onn 2007. L'extirpaziun da l'epidemia d'animals en l'entira Svizra cumenza per propi l'october 2008 e dura 4 onns. Gia la primavaira 2008 duain dentant vegnir controllads tut ils animals giuvens, uschia ch'il dumber da novas infecziuns vegn reducì e che l'alpegiada 2008 ha lieu mo cun arments e cun vadels senza DVB. Tranter il schaner e l'avrigl 2008 vegni controllà per quest intent en il chantun Grischun - cun agid d'emprovas da la pel - tar var 50'000 arments e vadels, sch'els han questa malsogna. Animals, tar ils quals la malsogna vegn constatada, vegnan zavrads. L'atun 2008 ha lieu tenor il medem sistem la controlla dals arments restants. Cun ulteriuras controllas duai alura vegnir surveglià che las scossas restian libras da l'epidemia.
La diarrea virala bovina (DVB) è ina malsogna bovina ch'è fitg derasada en Svizra e che chaschuna perditas economicas considerablas. La DVB chaschuna aborts spontans ed ulteriuras malsognas dal tract digestiv e promova autras malsognas contagiusas, sco per exempel pneumonias. Intgins vadels han cronicamain la DVB. Quests animals vegnan numnads "animals infectads persistentamain", curt "animals IP". Il program d'extirpaziun ha en mira quests animals IP malsauns. Tras il concept duain vegnir identifitgads ed eliminads tut quests animals. Uschia vegnan impedidas novas infecziuns, e l'entir effectiv d'animals vegn liber dal virus e da la malsogna.
Il concept per extirpar la DVB cumpiglia trais differentas fasas. En general èn adattads differents materials d'emprova per far las controllas areguard il virus da la DVB, sco per exempel il sang, il latg u emprovas da la pel. Perquai che l'applicaziun è pli simpla, vegnan prendidas en il Grischun durant tut las fasas unicamain emprovas da la pel. Quellas vegnan tuttas analisadas en il laboratori veterinar-bacteriologic dal chantun.
Primavaira 2008: Reducir novas infecziuns da DVB durant l'alpegiada, avant ch'il program vegn lantschà l'atun
Durant l'alpegiada han blers arments ed animals giuvens da differents effectivs - tranter quels er blers animals purtants - contact in cun l'auter. Sut questas premissas po il virus da la DVB vegnir transmess facilmain, uschia ch'i vegnan er producids novs animals IP. Tut en tut è l'alpegiada bain ina da las funtaunas principalas per transmetter il virus da la DVB. Per reducir il dumber dals animals IP èn previsas - avant ch'il program d'extirpaziun vegn lantschà per propi l'atun 2008 - restricziuns per l'alpegiada 2008: Arments che n'han anc mai fatg vadè e che vegnan mess ad alp, ston l'emprim vegnir controllads cun in resultat negativ areguard la DVB. Animals cun in resultat positiv na dastgan betg vegnir mess ad alp.
Questa campagna da controllas cumenza en il Grischun la fin da schaner e dura fin mez avrigl. Per quest intent controlleschan las veterinarias ed ils veterinaris uffizials sco er las veterinarias ed ils veterinaris da controlla tut ils animals giuvens dals singuls manaschis. En il Grischun pertutga quai var 50'000 arments e vadels. En cas d'ina emprova positiva vegn il resultat dal laboratori verifitgà tras ina segunda emprova, e l'animal malsaun sto vegnir mazzà. Sche tut ils animals controllads èn sauns, è la chaussa liquidada per il manaschi.

Atun 2008: Controllar tut ils animals da la spezia dals arments en l'entira Svizra
Questa fasa durant l'atun ha la finamira d'identifitgar e d'eliminar ils animals IP vivents en tut la populaziun d'arments da la Svizra. Per quest intent vegnan tut ils animals da la spezia dals arments controllads sin DVB tranter il 1. d'october ed ils 31 da december 2008. Durant quest temp resultan anc ina giada var 30'000 emprovas en il Grischun. Questas emprovas vegnan prendidas ed elavuradas tenor il medem sistem sco la primavaira.
Sch'i na vegnan chattads nagins animals malsauns en in manaschi, n'è quest manaschi alura suttamess a naginas restricziuns areguard il traffic cun animals. Sch'i vegn dentant chattà in animal malsaun en in manaschi, na dastgan ils animals purtants betg vegnir mess en in auter lieu respectivamain vegnir vendids a partir da quest mument, fin ch'els fan vadè (perquai ch'ils animals purtants pudessan avair in animal IP en sai).

A partir dal schaner 2009: Vadels sut la marella
Suenter la fasa da las emprovas da l'atun 2008 èn controllads tut ils animals - cun excepziun dals vadels ch'eran en il venter da la mamma durant las controllas. Tranter quests vadels pon sa chattar er animals IP. Questa fasa ha la finamira da chattar e d'eliminar ils animals novnaschids malsauns. En il rom da la marcaziun uffiziala (fin il 5. di da vita) prenda la pura u il pur per quest intent in'emprova da la pel tar tut ils vadels novnaschids e trametta questa emprova al laboratori. L'october 2009 vegn pia la gronda part dals effectivs d'arments ad esser libra da la DVB, ed i ston vegnir chattads mo paucs animals che naschan malsauns e che pudessan puspè infectar auters animals.
Il cumenzament da l'onn 2011 duessan tut ils effectivs svizzers d'arments esser libers da la DVB. Ils onns suandants sa tracti da cumprovar che la DVB na saja effectivamain betg pli avant maun en Svizra. Per quest intent vegnan analisadas a partir da quest mument - per cumprovar la malsogna - emprovas dal latg d'arments che dattan per l'emprima giada latg.

Custs da var 2,85 milliuns francs en il Grischun
Ils donns ch'il virus da la DVB chaschuna tras malsognas e tras perditas da prestaziuns importan var 10 milliuns francs en l'entira Svizra. Cunquai che l'entira sanaziun - che dura var 4 onns - chaschuna en Svizra custs totals da 60 milliuns francs, sa paja in'extirpaziun pia er matematicamain gia suenter 5 fin 6 onns, e quai abstrahà dal fatg ch'in effectiv senza epidemia - en il Grischun sco chantun d'allevament da muvel - porscha er meglras schanzas da vendita sin ils martgads svizzers ed esters.
En il Grischun importan ils custs correspundents var 2,85 milliuns francs. Da quai surpiglia la confederaziun 900'000 francs. Las possessuras ed ils possessurs d'arments pajan 1'350'000 francs ed il chantun sa participescha cun 600'000 francs.

Gremi: uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals
Funtauna: rg uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals
Neuer Artikel