Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen

La regenza grischuna ha relaschà in reglament per la cumissiun d'integraziun ch'è vegnida installada da nov l'onn passà. Il reglament regla tranter auter las incumbensas da quest gremi spezialisà. Ultra da quai ha la regenza reducì las contribuziuns per il fond cunter epidemias d'animals ed adattà las prescripziuns da pestga. Dal rest ha la regenza formulà sias posiziuns tar projects da consultaziun da la confederaziun.

Relaschà in reglament per la cumissiun d'integraziun
La regenza grischuna ha relaschà in reglament per la nova cumissiun d'integraziun e mess en vigur quel per il 1. da favrer 2011. Il reglament regla tranter auter las incumbensas sco er la cumposiziun e l'elecziun da la cumissiun d'integraziun ch'è vegnida installada da la regenza il mars 2010. Il gremi spezialisà ha ina vasta basa, sa cumpona da maximalmain 20 commembras e commembers e duai sustegnair il post spezialisà per l'integraziun sco er cussegliar la regenza. La finamira è quella da promover l'integraziun da la populaziun residenta estra.
En il chantun Grischun fixescha la regenza ils secturs da promoziun e la direcziun strategica da la promoziun chantunala da l'integraziun. Sco gremi professiunal ademplescha la cumissiun d'integraziun – sut la direcziun da l'incumbensada chantunala d'integraziun – ina funcziun consultativa pertutgant ils temas relevants per l'integraziun e gida a priorisar ils champs d'acziun da la promoziun chantunala da l'integraziun. Ultra da quai procuran las commembras ed ils commembers da la cumissiun ch'ils interess da la promoziun da l'integraziun vegnian communitgads en lur secturs. Uschia introduceschan els ina vista exteriura professiunala e fundada en la lavur chantunala d'integraziun.

Las contribuziuns per il fond cunter epidemias d'animals vegnan reducidas
La regenza grischuna ha concludì da puspè reducir a partir da l'onn 2011 las contribuziuns annualas per il fond cunter epidemias d'animals. Questa reducziun è pussaivla, perquai che la campagna da vaccinaziun cunter la malsogna da la lieunga blaua n'ha betg pli lieu en l'avegnir. Qua tras crodan davent custs annuals dad 1'100'000 francs.
Las contribuziuns da las possessuras e dals possessurs d'arments sa reduceschan da 10 a 6 francs per animal, per las possessuras e per ils possessurs da nursas e da chauras sa reduceschan las contribuziuns da 3 a 2 francs per animal. La contribuziun da las vischnancas vegn reducida da 6.50 a 4.50 francs per arments e da 4 a 2 francs per nursas e per chauras. L'ultima giada èn las contribuziuns vegnidas adattadas l'onn 2008. Quella giada eran las contribuziuns vegnidas auzadas pervia dal project da cumbat cunter la malsogna da la lieunga blaua che ha durà 3 onns.

Las prescripziuns da pestga vegnan adattadas
La regenza grischuna ha approvà ina revisiun parziala da las prescripziuns da pestga e mess en vigur quella per il 1. da favrer 2011. Tgi che na consegna betg u memia tard la statistica da pestga na vegn da nov betg pli chastià en la procedura penala administrativa, mabain en la procedura da multas disciplinaras.
La multa disciplinara importa 100 francs, sche la carta da statistica na vegn betg consegnada, e 50 francs, sch'ella vegn consegnada memia tard. Las prescripziuns da pestga han stuì vegnir adattadas, perquai ch'il cudesch da procedura penala svizzer ed ils relaschs executivs chantunals correspundents èn entrads en vigur il 1. da schaner 2011.

La regenza è cunter la proposta da midar la lescha davart ils documents d'identitad
La regenza grischuna n'è betg d'accord cun l'adattaziun da la lescha davart ils documents d'identitad che vegn proponida da la cumissiun da las instituziuns politicas dal cussegl naziunal. Tenor questa adattaziun pudessan cartas d'identitad convenziunalas betg biometricas senza chip vegnir retratgas er vinavant tar las vischnancas. En sia resposta da consultaziun dumonda la regenza la confederaziun da desister da questas novaziuns proponidas.
Suenter la midada da la lescha davart ils documents d'identitad, ch'è entrada en vigur il 1. da mars 2010, pon las cartas d'identitad vegnir retratgas a partir dal 1. da mars 2012 mo pli tar las autoritads chantunalas emettentas. La decisiun, sch'i pon vegnir emessas er vinavant cartas d'identitad betg biometricas, vegn surdada tras la lescha a la cumpetenza dal cussegl federal. Il sboz da la cumissiun da las instituziuns politicas dal cussegl naziunal prevesa da midar la lescha davart ils documents d'identitad uschia, ch'ils chantuns pon d'ina vart decider sezs, sch'els vulan eventualmain laschar retrair ils documents d'identitad tar la vischnanca da domicil, e ch'i pon da l'autra vart vegnir retratgas – sin dumonda – vinavant cartas d'identitad senza chip.
Sco quai che la regenza punctuescha, ha il pievel svizzer votà ils 17 da matg 2009 sur da la lescha davart ils documents d'identitad ch'è ussa en vigur, e las midadas planisadas sajan stadas en discussiun gia en il cumbat da votaziun. Per la regenza na pari perquai betg dad esser inditgà da reveder la lescha gia curt suenter la votaziun dal pievel. Ultra da quai renviescha la regenza al fatg ch'ils chantuns han gia fatg fitg grondas investiziuns per la midada. Uschia ha il chantun investì tut en tut passa 2 milliuns francs per ils novs centers da documents d'identitad en il Grischun. Sch'i vegniss renunzià d'emetter las cartas d'identitad en moda centralisada, fissan quests centers per gronda part danvanz. Tras l'emissiun dals documents d'identitad en ils centers sa laschan ultra da quai er evitar custs nunnecessaris tar las petentas e tar ils petents.

La regenza sustegna l'approvaziun da la convenziun europeica da la cuntrada
La regenza grischuna sustegna ils plans da la confederaziun d'approvar la convenziun dal cussegl da l'Europa davart la cuntrada. Cunter la ratificaziun da la convenziun europeica da la cuntrada na dettia naginas objecziuns ord vista da la regenza, sco ch'ella scriva en sia resposta da consultaziun a la confederaziun.
La convenziun dals 20 d'october 2000, ch'è vegnida ratifitgada gia da 31 dals 47 stadis commembers dal cussegl da l'Europa, parta d'ina chapientscha moderna da la cuntrada. Ella na sa restrenscha betg mo a la valur ecologica e culturala da la cuntrada, mabain suttastritga er sia impurtanza per il bain da la populaziun e sco spazi economic. Ord vista da la regenza na vul la convenziun betg mo proteger en moda unilaterala la cuntrada, mabain er dar impuls per la tgira, per la planisaziun e per il svilup da las cuntradas cun resguardar l'idea da la persistenza.
Er la regenza è dal rest da l'avis da la confederaziun, numnadamain che la basa instituziunala e giuridica e ch'ils instruments da realisaziun da la confederaziun e dals chantuns tegnian quint gia oz da las finamiras da la convenziun. Ord quest puntg da vista na chaschuna la convenziun nagin basegn d'agir giuridic u organisatoric supplementar per la confederaziun e per ils chantuns.

Da vischnancas e da regiuns 

 • Grüsch: La nova constituziun communala da la vischnanca da Grüsch dals 26 da november 2010 vegn approvada.
 • Mesauc: La revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Mesauc, concludida da la radunanza communala ils 30 da november 2010, vegn approvada.
 • Val Müstair: La revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Val Müstair, concludida tras la votaziun a l'urna dals 19 da december 2010, vegn approvada.
 • Zuoz: La revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Zuoz, concludida da la radunanza communala ils 8 da december 2010, vegn approvada.
 • Arosa: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca d'Arosa dals 24 d'october 2010 vegn approvada.
 • Breil: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Breil, ch'è vegnida concludida da la radunanza communala ils 4 da zercladur 2010 e che sa referescha al project per construir in vitg da vacanzas, vegn approvada.
 • Flem: La revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Flem ils 13 da zercladur 2010, vegn approvada.

 

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns 

 • Chasa da persunas attempadas e da tgira Tumleastga a Farschno: Per engrondir e per renovar la chasa da persunas attempadas e da tgira da la Tumleastga a Farschno, cun midar chombras da dus letgs en chombras d'in letg, vegn garantida ina contribuziun chantunala d'investiziun da 720'000 francs.
 • Scola professiunala a Cuira: Il project da construcziun per la realisaziun d'ina stanza d'informatica en la scola professiunala a Cuira vegn approvà e sustegnì cun ina contribuziun chantunala da maximalmain 228'700 francs.
 • 11. festa da musica populara: La 11. festa federala da musica populara dals 9 fin ils 11 da settember 2011 a Cuira vegn sustegnida cun ina contribuziun da maximalmain 200'000 francs en furma d'ina garanzia da deficit.
 • Forum economic dal Grischun: Al forum economic dal Grischun vegn garantida ina contribuziun chantunala da totalmain 360'000 francs u dad annualmain 120'000 francs per ils onns 2011 fin 2013.
 • Institut per la perscrutaziun dal turissem e dal temp liber: A l'institut per la perscrutaziun dal turissem e dal temp liber vegn garantida ina contribuziun chantunala da totalmain 400'000 francs u dad annualmain 100'000 francs per realisar la cunvegna da prestaziun dals onns 2011 fin 2014.

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel