Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna s'engascha per il Grischun sco lieu da staziunament per l'armada. En ina brev al president da la confederaziun e schef dal DDPS Ueli Maurer exprima ella sia aspectativa che en il Grischun na vegnian betg pli realisadas novas mesiras da spargn en connex cun l'armada.

Il departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS) elavura actualmain in rapport davart l'ulteriur svilup da l'armada. Quest rapport vegn a cuntegnair er ina planisaziun da renunzia, e quai particularmain pervia da las directivas dal preventiv dal cussegl federal. Pervia da la gronda impurtanza da l'armada per il chantun Grischun sa drizza la regenza grischuna cun ina brev al president da la confederaziun e schef dal DDPS Ueli Maurer.

En sia brev metta la regenza en evidenza ch'en il passà haja il chantun Grischun gia stuì far ina planisaziun da renunzia drastica en connex cun l'armada. Durant ils ultims 20 onns èn vegnidas reducidas en il Grischun circa 140 plazzas sin il champ da l'armada. Sulettamain dapi l'onn 2005 èn sparidas circa 60 plazzas da lavur mo a Cuira e conturns. Avant han las regiuns medemamain stuì acceptar ina reducziun massiva dals appartegnents da l'armada staziunads en l'anteriur corp da guardiafortezzas. En vista a quest svilup spetga la regenza ch'il chantun Grischun restia schanegià d'ulteriuras mesiras da spargn che vegnissan eventualmain prendidas en connex cun l'ulteriur svilup da l'armada.

Ina reducziun nunevitabla da las plazzas d'armas stuess – tenor l'avis da la regenza – vegnir cumpensada cun domiciliar en il Grischun auters stabiliments ed autras instituziuns militaras, per exempel in center da cumpetenza alpin da l'armada. Er la reintroducziun dal deposit decentral e da l'administraziun dal material da corp (center d'infrastructura) stuess vegnir prendida en consideraziun. Centers d'infrastructura decentrals han l'avantatg che l'armada po vegnir equipada uschè damanaivel dal lieu d'acziun sco pussaivel.

En sia brev renviescha la regenza er a l'impurtanza da la brigada d'infantaria da muntogna 12. Ella sto senza auter vegnir mantegnida en ses lieu da staziunament a Cuira, er sco post da commando. Il lieu da staziunament actual dal commando da la brigada d'infantaria da muntogna 12 a Cuira è in punct vaira essenzial per la buna veglia da la populaziun chantunala – ed en spezial natiralmain per la populaziun da Cuira e conturns – visavi l'armada.

Il Grischun è tradiziunalmain in chantun fitg favuraivel al militar. La populaziun è er fitg conscienta da la contribuziun impurtanta da l'armada per dumagnar eveniments e per realisar occurrenzas sin il territori chantunal. Da quai fan part il forum economic mundial (WEF) a Tavau ubain l'eveniment da la natira ch'è gist capità a Domat (bova da la Val Parghera). Questa buna chapientscha merita da vegnir mantegnida. 
 

Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ Christian Rathgeb, schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. 081 257 25 01, e-mail christian.rathgeb@djsg.gr.ch 
 

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel