Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La statua da stuc da Carl il Grond en la claustra da Müstair è ina da las iconas da l'istorgia d'art da la Svizra. Ella è la statua monumentala la pli veglia da l'imperatur. Uschè enconuschenta che la statua è, uschè dispitaivels èn ses origin e sia dataziun (8.-12. tsch.). A temp per il 1200avel di da la mort da Carl il Grond perscruteschan ussa l'universitad da Berna ed il servetsch archeologic dal Grischun en in project da perscrutaziun cuminaivel l'impurtanza cumplexa, la creaziun e la localisaziun da questa plastica unica.

Il project da perscrutaziun cuminaivel sut la direcziun da l'universitad da Berna e dal servetsch archeologic dal Grischun radiografescha la statua da stuc da Carl il Grond a Müstair per l'emprima giada en sia istorgia. En quest connex vegn duvrà in apparat da radiografar da l'universitad da Turitg (center da medischina evoluziunara, prof. Frank Rühli) sco er applitgada ina procedura d'acceleraziun lineara da l'institut federal tudestg per la perscrutaziun e la controlla da material.

Il nov project da perscrutaziun porscha la gronda schanza da sclerir detagliadamain ils secrets da la statua da Carl enconuschenta da Müstair e da preschentar fin l'onn 2015 in resultat definitiv. La finamira da quest project che dura dus onns e che vegn finanzià dal Fond naziunal svizzer è quella d'analisar la structura materiala da la statua da stuc da Carl il Grond cun agid da metodas da retschertga cumplementaras e cumparativas, da documentar ils resultats en ina nova moda e da far in pass decisiv tar las dumondas da sia creaziun, da midadas, da sia funcziun e la finala da la dataziun.

Sin plaun da l'istorgia d'art (prof. Bernd Nicolai) s'avra la schanza, da verifitgar la posiziun cronologica da la statua e da la localisar en il context da las plasticas contemporanas dal temp medieval tempriv e classic. Uschia sco che la statua sa preschenta oz è ella in palimpsest, quai vul dir in'ovra ch'è vegnida transfurmada e midada pliras giadas durant differents tschientaners. Ina valitaziun tradiziunala che po resguardar mo la surfatscha ha qua ses cunfins. Perquai vegn il project persequità or d'ina posiziun interdisciplinara che cumpiglia – ultra da l'istorgia d'art e da l'archeologia – ulteriuras disciplinas sco la restauraziun, la scienza da material e l'archeometria. Uschia èsi garantì ch'ina analisa da la statua po vegnir fatga cun metodas libras da contact e betg invasivas. Questas metodas modernas han fatg enorms progress ils ultims onns e pussibiliteschan analisas mobilas da l'object direct al lieu.

Remartga:
Davart quest tema stat a disposiziun in video sut www.gr.ch.

Fotografia agiuntada:

La statua da stuc da Carl il Grond a Müstair vegn radiografada. (Fotografia: Martin Häusler, universitad da Turitg)


Infurmaziuns:
- dr. Jürg Goll, servetsch archeologic dal Grischun, tel. 081 858 56 62, e-mail: goll@muestair.ch  
- prof. dr. Bernd Nicolai, institut d'istorgia d'art, universitad da Berna, tel. 031 631 47 43, e-mail: bernd.nicolai@ikg.unibe.ch  
- dr. Thomas Reitmaier, archeolog chantunal dal Grischun, tel. 081 257 48 60, e-mail: thomas.reitmaier@adg.gr.ch  


Gremi: servetsch archeologic dal Grischun
Funtauna: rg servetsch archeologic dal Grischun 
Neuer Artikel