Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

La regenza deliberescha la missiva tar la revisiun parziala da la lescha da taglia

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Cun la revisiun parziala da la lescha da taglia vegnan fatgas numerusas adattaziuns al dretg federal. Ultra da quai vegnan stgaffidas las premissas per instradar la modernisaziun da l'administraziun da taglia a maun d'ina imposiziun che sa basa sin las tecnologias d'infurmaziun.

En il dretg fiscal federal armonisà ston las midadas da lescha tar la taglia federala directa per regla vegnir realisadas er en il dretg chantunal. Per motivs da la transparenza dal dretg fiscal e per motivs da l'economia da l'administraziun duai la realisaziun s'orientar vi da la taglia federala directa er là, nua ch'i na dat nagina libertad d'agir per il chantun.

Oz pon ils custs da furmaziun supplementara vegnir deducids da las entradas, entant ch'ils custs da scolaziun na pon betg vegnir deducids fiscalmain. Il legislatur federal ha bandunà questa distincziun. Da nov pon ils custs da scolaziuns e da furmaziuns supplementaras vegnir deducids fin ad in import da 12 000 francs per onn. La deducziun sa restrenscha ad expensas che stattan en connex cun ina professiun existenta u futura.

A partir da la perioda fiscala 2017 limitescha la confederaziun la deducziun per pendularis ad in import maximal da 3000 francs e surlascha als chantuns d'introducir er els ina limitaziun. La deducziun illimitada dals custs per ir a la lavur effectuescha – a l'avis da la regenza – en blers cas deducziuns fiscalas che na sa laschan betg pli giustifitgar. Tuttina para la limita bassa da la confederaziun pauc adattada per las relaziuns spezialas dal chantun Grischun. Ils custs da viadi duain pudair vegnir deducids fin ad ina limita da 9000 francs.

Nagina reducziun da l'imposiziun da taglia sin la valur da l'atgna locaziun
Pervia da la giurisdicziun dal tribunal federal ston ils chantuns en mintga singul cas suttametter a la taglia almain 60 pertschient da la valur da locaziun dal martgà. En la sessiun da zercladur 2014 ha il cussegl grond acceptà ina incumbensa che pretenda l'imposiziun da taglia da 60 pertschient da la valur stimada da l'atgna locaziun. La reducziun da la valur da l'atgna locaziun suttamessa a la taglia avess per consequenza ch'i stuess vegnir sminuida er la pauschala da mantegniment e n'avess uschia per gronda part nagin effect. Sch'ins observass las prescripziuns dal dretg federal, chaschunass quai custs considerabels, perquai che la valur stimada da l'atgna locaziun na correspunda betg adina al tschains da locaziun dal martgà. Perquai pari a la regenza che la revisiun da lescha pretendida na saja betg cunvegnenta. I duai pia vegnir desistì da realisar l'incumbensa.

Imposiziun che sa basa sin las tecnologias d'infurmaziun
Ils andaments ed ils pass da lavur actuals da l'administraziun da taglia duain vegnir modernisads e duain sa basar pli fitg sin las tecnologias d'infurmaziun. Las decleraziuns da taglia che na vegnan betg inoltradas sin via electronica sco er tut las agiuntas vegnan scannadas ed archivadas electronicamain. Las decleraziuns da taglia vegnan alura elavuradas al computer senza duvrar palpiri. Il mument che las decleraziuns da taglia vegnan scannadas, entran ellas da nov tar l'administraziun chantunala da taglia. Las vischnancas vegnan distgargiadas. Ellas na ston betg pli archivar las actas fiscalas e na dovran cun il temp er betg pli locals d'archiv. En in pass posteriur duai la soluziun che sa basa sin las tecnologias d'infurmaziun vegnir sustegnida cun ina imposiziun automatisada.

Il cussegl grond vegn a tractar il project en la sessiun d'avust 2015.


Infurmaziuns:
- cussegliera guvernativa Barbara Janom Steiner, scheffa dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01, Barbara.Janom@dfg.gr.ch  
- Urs Hartmann, schef da l'administraziun da taglia, tel. 081 257 33 24, Urs.Hartmann@stv.gr.ch  


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel