Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha prendì posiziun tar dus projects da consultaziun da la confederaziun, ha approvà in project che procura per la protecziun cunter lavinas en la vischnanca da Tujetsch ed ha concedì ina contribuziun chantunala per ina nova basa tecnica en la vischnanca da Farera.

La regenza refusa la cuntraproposta tar l'iniziativa RASA
La regenza ha prendì posiziun tar la cuntraproposta dal cussegl federal tar l'iniziativa dal pievel "Mitschar ord la via tschocca! Nus renunziain a la reintroducziun da contingents d'immigraziun" (RASA). Cun l'iniziativa RASA vegni proponì da puspè stritgar las disposiziuns davart l'immigraziun tenor l'iniziativa dal pievel "Cunter l'immigraziun da massa" or da la constituziun federala.
Il cussegl federal refusa l'iniziativa RASA ed è s'exprimì per ina cuntraproposta directa. Per quest intent propona el duas variantas. Tenor l'emprima varianta duain las disposiziuns davart l'immigraziun vegnir remplazzadas tras disposiziuns che reglan l'immigraziun resguardond ils contracts internaziunals. La regulaziun a maun da dumbers maximals e da contingents restass però vinavant. Tenor la regenza chantunala n'èn las formulaziuns perquai betg propi ina novaziun, tant pli ch'il conflict cun la cunvegna davart la libra circulaziun da persunas cun la UE existiss vinavant. La segunda varianta mantegna medemamain la regulaziun a maun da dumbers maximals e da contingents e na schlia uschia betg il conflict tranter la disposiziun constituziunala e la legislaziun executiva.
La regenza refusa perquai tuttas duas variantas da la cuntraproposta tar l'iniziativa RASA. Ina cuntraproposta raschunaivla stuess cumplettar las disposiziuns davart l'immigraziun uschia, ch'il legislatur po er realisar la regulaziun da l'immigraziun en moda raschunaivla e senza chaschunar conflicts cun la Cunvegna davart la libra circulaziun da persunas cun la UE. Ella stuess prevair mesiras che mobiliseschan pli fitg il potenzial da forzas da lavur indigenas e che reduceschan pia il squitsch d'immigraziun. Cunzunt en il turissem ed en la branscha da construcziun, ma er en l'agricultura dovra il chantun Grischun lavurantas e lavurants esters. Lavurantas e lavurants indigens n'hai insumma betg u betg avunda per quests secturs.

Consultaziuns DFGP

Il scumond d'exportar argient viv vegn beneventà
La regenza ha prendì posiziun tar in pachet d'ordinaziuns dal departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC). Cun quest pachet d'ordinaziuns duain vegnir revedidas tschintg ordinaziuns dal dretg d'ambient. Cun ina da questas adattaziuns vuless la confederaziun scumandar l'export d'argient viv per proteger la sanadad e l'ambient. La regenza grischuna beneventa questa finamira.
L'argient viv reciclà che vegn explotà en Svizra sto vegnir allontanà dal martgà global e deponì en furma adequata ed ecologica. Cas cuntrari chatta tal argient viv puspè la via sur l'ambient en la chadaina da nutriment. Per proteger la sanadad sto perquai gia vegnir avertì da betg mangiar memia savens tschertas sorts da peschs. Ultra da quai na gidan las ulteriuras midadas dal dretg davart substanzas chemicas strusch a reducir pli fermamain il diever d'argient viv en la pratica en Svizra.
La regenza grischuna beneventa er las ulteriuras midadas da quest pachet d'ordinaziuns concernent l'ambient.

Consultaziuns DATEC

Nov indriz d'alarm cunter lavinas per la vischnanca da Tujetsch
La regenza ha approvà il project "indriz d'alarm cunter lavinas Pulanera / Val Milà" ed ha concedì ina contribuziun chantunala da maximalmain 487 500 francs.
Da las costas Pulanera e da la Val Milà sa distatgan regularmain lavinas e pericliteschan la Viafier Matterhorn-Gottard, la via chantunala e las fracziuns Rueras e Dieni. Sin basa da questas circumstanzas ha la vischnanca da Tujetsch incumbensà l'uffizi da guaud e privels da la natira d'elavurar mesiras tecnicas per reducir la situaziun da privel. Sco mesira da protecziun vegn ussa installà in indriz d'alarm cunter lavinas che sa cumpona da trais indrizs da detecziun e d'in indriz da signal. Cun agid dals indrizs da detecziun vegn ina lavina registrada uschè baud sco pussaivel tras sensurs. Pervia da la gronda surfatscha che stuess vegnir surbajegiada, fiss in rempar da lavinas classic fitg char. -

Contribuziun per la nova basa tecnica da la vischnanca da Farera
Al project "basa tecnica Farera" garantescha la regenza ina contribuziun chantunala da maximalmain 476 000 francs. L'infrastructura existenta dal manaschi forestal e tecnic da la vischnanca da Farera è repartida sin las fracziuns Calantgil e Farera e n'ademplescha betg pli las pretensiuns areguard las relaziuns da spazi ed areguard l'organisaziun da lavur. La vischnanca da Farera ha perquai concludì da construir ina nova basa tecnica communala per ils secturs manaschi forestal, servetsch tecnic, pumpiers e resgia. La nova basa tecnica a Calantgil cumpiglia ina nova halla per maschinas cun magasin da pumpiers ed in engrondiment da la halla tecnica existenta sper la resgia cun locals per il persunal e biros. Cun concentrar ils manaschis communals en in lieu resultan ils effects da sinergia giavischads.

Midadas en connex cun la rait da vias chantunalas a Brusio
Per il 1. da matg 2017 vegn la via da Cavaione exclusa da la rait da vias chantunalas e cedida a la vischnanca da Brusio sco proprietad e per il mantegniment: Percunter vegn la via da Selvaplana da la vischnanca da Brusio, traject Cotongio – spartavias Fascin/Pezi Grandi, integrada per il 1. da matg 2017 en la rait da vias chantunalas e surpigliada dal chantun Grischun sco proprietad e per il mantegniment. Tenor la lescha davart las vias dal chantun Grischun renda il chantun accessibla mintga vischnanca cun ina via chantunala. Ina fracziun d'ina vischnanca ha medemamain il dretg sin ina colliaziun chantunala, sche almain 30 persunas cun domicil stabel abitan là e sch'il dumber minimal d'abitantas e d'abitants è cumprovà durant trais onns consecutivs.
- -
 

Gremium: Regierung
Quelle: dt Standeskanzlei Graubünden
Neuer Artikel