Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
A Bondo han las bovas da l'avust 2017 chaschunà donns considerabels vi d'edifizis, vi da la cuntrada e vi da l'infrastructura. L'acziun da collecta da las ovras d'agid e da la vischnanca ha procurà per ina gronda unda da solidaritad tar la populaziun. I èn entradas contribuziuns da sustegn da passa 14 milliuns francs. Da quests daners han pudì vegnir pajads ora fin ussa 2,1 milliuns francs..

En l'entira Svizra è sa mussada ina gronda solidaritad cun las persunas donnegiadas a Bondo. Tut en tut èn vegnidas fatgas donaziuns da passa 14 milliuns francs. Ils daners da donaziuns han la suandanta cumposiziun:

  • chadaina da fortuna: 5,9 milliuns francs,
  • conto da donaziuns da la vischnanca: 4,8 milliuns francs,
  • padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna: 2,4 milliuns francs,
  • Caritas Svizra: 1,3 milliuns francs.
Questas donaziuns vegnan impundidas en moda subsidiara. Quai vul dir: L'emprim vegnan pajadas ora contribuziuns da subvenziun dal maun public e prestaziuns da las assicuranzas, dal fond svizzer per donns elementars, da la cassa per donns elementars dal Grischun u d'auters donaturs. L'assicuranza d'edifizis dal Grischun per exempel ha contribuì fin ussa var 13 milliuns francs per ils donns vi d'immobiglias. Pir en in segund pass vegnan lura repartids ils daners da donaziuns.

Ina cumissiun da donaziuns procura per ina repartiziun gista
Per reparter ils daners da donaziuns è vegnida nominada ina cumissiun da donaziuns che sa cumpona da represchentantas e represchentants da las ovras d'agid, da la vischnanca, da l'assicuranza d'edifizis e dal chantun. Questa cumissiun giuditgescha las dumondas da sustegn da las persunas pertutgadas, procura per ina repartiziun gista da las donaziuns e documentescha l'utilisaziun dals daners.

I sa mussa ch'ils scleriments da la cumissiun da donaziuns e l'examinaziun da las dumondas dovran bler temp. En emprima lingia vegnan impundids ils daners da donaziuns per garantir l'existenza economica u per surpigliar grevezzas extraordinarias. Per part èn ils daners da donaziuns er destinads ad in intent specific. En quests cas vegnan las contribuziuns utilisadas correspundentamain. Avant che las prestaziuns d'assicuranza n'èn betg fixadas cumplainamain, na pon er vegnir pajads nagins daners da donaziuns. Fin ussa èn vegnids pajads ora daners da donaziuns da totalmain 2,1 milliuns francs.

Donaziuns a persunas privatas ed ad interpresas

Durant las emprimas emnas suenter la bova èsi stà pussaivel da prestar svelt e nunbirocraticamain agid immediat en l'autezza da 164 000 francs. En ina segunda fasa èn vegnidas examinadas fitg bleras dumondas, ed i èn vegnids pajads tut en tut var 380 000 francs. Fin ussa han pia pudì vegnir pajadas contribuziuns da 544 000 francs a persunas privatas, ad interpresas ed ad uniuns. Quests daners da la chadaina da fortuna èn vegnids permess en il rom da l'agid immediat, da l'agid transitoric sco er da contribuziuns als custs restants.

Donaziuns a la vischnanca
La vischnanca da Bregaglia ha investì fin ussa var 15 milliuns francs per mesiras immediatas e per reparar sia infrastructura. Las subvenziuns da la confederaziun e dal chantun importan 9,9 milliuns francs. L'assicuranza privata da la vischnanca e l'assicuranza d'edifizis dal Grischun han pajà 2,9 milliuns francs. Per cuvrir ils custs restants da la vischnanca han medemamain pudì vegnir impundids daners da donaziuns. Las contribuziuns dad 1 539 500 francs ch'èn vegnidas concedidas fin ussa consistan da 650 000 francs dal padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna, da 387 000 francs da la chadaina da fortuna, da 50 000 francs da la Caritas Svizra sco er da 452 500 francs dal conto da donaziuns da la vischnanca.

Auts custs restants per la vischnanca

Anc adina n'èn ils custs effectivs da l'eveniment da la natira respectivamain da sias consequenzas betg sclerids definitivamain, perquai che quels stattan en in connex cun l'andament da la reconstrucziun a Bondo. Per la perioda 2019–2023 vegn la vischnanca ad esser confruntada cun custs presumtivs da var 30 milliuns francs per reconstruir l'infrastructura, per mesiras da protecziun sco er per novas punts, vias e sendas da viandar. Ils custs vegnan subvenziunads da la confederaziun e dal chantun. Cumplementarmain vegnan impundids ils daners da donaziuns per mitigiar ils custs restants da la vischnanca.

En num da la vischnanca da Bregaglia, da la populaziun pertutgada e dal chantun Grischun engrazia la cumissiun da donaziuns per la gronda solidaritad che la populaziun svizra, las ovras d'agid e las instituziuns statalas han prestà u vegnan anc a prestar.


Infurmaziuns:
- Thomas Kollegger, manader da l'uffizi da vischnancas, tel. 081 257 23 81, e-mail Thomas.Kollegger@afg.gr.ch
- Alberto Crameri, president da la cumissiun da donaziuns, tel. 079 277 97 35, e-mail alcrameri@bluewin.ch


Gremi: uffizi da vischnancas
Funtauna: rg uffizi da vischnancas
Neuer Artikel