Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Siglientada da segirezza a Peiden Bogn

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Sur la via da Val S. Pieder, circa 100 meters avant Peiden Bogn, al nord, è vegnì constatà in toc grip instabil pli grond. Cun ina siglientada controllada disfa l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun questa massa da grip che smanatscha da crudar giu. Qua tras impedescha el la crudada imminenta e garantescha la segirezza dal traffic sin la via da Val S. Pieder.

L'uffizi da construcziun bassa renovescha ils proxims onns en etappas la via da Val S. Pieder. En quest connex vegnan er eliminadas numerusas stretgas. Per serrar ina largia betg protegida al nord da Peiden Bogn vegnan actualmain prendidas mesiras da protecziun cunter crudada da crappa vi d'ina gronda paraid da grip che cunfinescha cun la via da Val S. Pieder.

Concept da mesiras
Suenter duas crudadas da grippa ch'èn capitadas suenter las fermas precipitaziuns da l'avust 2019 è vegnì constatà – ultra da crappa instabila al lieu – er in toc grip instabil pli grond en in'autezza da 60 meters sur la via da Val S. Pieder. Ils scleriments geologics e geotecnics ch'èn vegnids fatgs suenter han mussà ch'il toc grip è sa distatgà quasi dal tuttafatg da la paraid da grip davosvart e ch'i sto vegnir fatg quint cun ina crudada entaifer ils proxims onns. Quai chaschunass gronds donns vi da la via da Val S. Pieder ed in disturbi pli grond dal traffic. Pervia da quai prenda l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun immediatamain mesiras. Ils scleriments han mussà ch'il toc grip na po betg pli vegnir segirà, mabain sto vegnir allontanà en il rom da las proximas lavurs da construcziun. La massa da grip da circa 300 meters cubic che smanatscha da crudar giu vegn disfatga cun ina siglientada da segirezza controllada.

Andament da la siglientada
Las lavurs preparatoricas per la siglientada da segirezza han cumenzà avant paucas emnas. Igl è previs da siglientar il grip mesemna, ils 20 da november 2019, circa a las 21.00. Davart il termin definitiv da la siglientada dat il numer da telefon 079 66 222 77 scleriment. La siglientada vegn fatga en enclegientscha cun ils uffizis responsabels.

Aspects da segirezza

Ils trajects da via pertutgads da la via da Val S. Pieder, da Duin e da Peiden vegnan serrads per in curt mument durant la siglientada. Per las lavurs da rumida posteriuras en il sectur dal plazzal resta la via da Val S. Pieder serrada durant las proximas notgs. Sche la siglientada ha lieu sco planisà, po la via vegnir averta per il traffic durant il di. Durant las notgs che la via resta serrada vegn signalisà per vehichels fin a 18 tonnas in sviament sur Peiden / Valgronda.

Pervia da la distanza da segirezza ch'è prescritta da la lescha po la siglientada vegnir observada mo en moda restrenschida d'ina distanza pli gronda davent da la cuntraspunda sper il vitg da Peiden. Sin il plan è marcà il lieu previs per las medias sco er per las aspectaturas ed ils aspectaturs. Malgrà ch'il plazzal è illuminà vegn la stgiraglia però a restrenscher fermamain la visibilitad.  

Plan:
-

Fotografia agiuntada:
-


Infurmaziuns:
- Eugen Duff, schef dal district 6 Glion, uffizi da construcziun bassa dal Grischun, tel. 081 257 68 80, e-mail Eugen.Duff@tba.gr.ch
- Bernard Riedi, inschigner forestal regiunal, uffizi da guaud e privels da la natira, tel. 081 257 62 76, e-mail Bernard.Riedi@awn.gr.ch


Gremi: uffizi da construcziun bassa
Funtauna: rg uffizi da construcziun bassa
Neuer Artikel