Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Chattà in tschess barbet mort

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il matg da quest onn è vegnì chattà en la vischinanza da La Punt in tschess barbet mort. Ussa èn avant mauns ils resultats da l'analisa. L'anteriur mastgel dal "pèr" che cuava en la Val Chamuera è probablamain daventà la victima d'in cumbat cun in'evla. Cun radiografar il corp èn vegnids chattads trais ballins da plum encapslads che derivan da sajets anteriurs e che l'utschè aveva survivì.

Il tschess barbet è l'individi GT047. El aveva 12 onns. L'onn 2007 è quest utschè masculin sgulà ora en la Val Tantermozza. El è stà in dals emprims tschess barbets ch'è naschì en la natira dapi lur recolonisaziun en Svizra. Ils onns 2012 e 2013 ha el furmà – ensemen cun in animal feminin – il "pèr da la Val Foraz" e dapi l'onn 2014 tutgava el tar il "pèr da la Val Chamuera". Quest onn è el vegnì remplazzà d'in auter mastgel, è dentant restà en la val.

In cumbat da revier cun in'evla è probablamain la raschun da la mort
La fin da matg è GT047 vegnì chattà mort tar la punt Burdun en la Val Chamuera. Sco tut las evlas, tut ils pivs e tut ils tschess barbets che vegnan chattads morts, han collavuraturas e collavuraturs da l'uffizi da chatscha e pestga e da la fundaziun Pro tschess barbet / staziun ornitologica da Sempach examinà detagliadamain er quest utschè a Cuira. L'analisa ha mussà ch'el è probablamain daventà la victima d'in cumbat cun in'evla. Il dieschavel spinal dal culiez era rut e la musculatura dal culiez sco er il schiliez avevan tagls gizs, ch'èn indizis per l'influenza da griflas gizzas d'ina evla.

Perquai che la radiografia mussava trais ballins da plum, han las spezialistas ed ils spezialists dal center per medischina da peschs e selvaschina (FIWI) da l'universitad da Berna examinà pli profundamain l'animal. Els han constatà ch'igl era vegnì sajettà sin il tschess barbet gia avant in temp pli lung e ch'ils ballins da plum n'han betg mazzà l'utschè. Ils ballins encapslads n'han betg auzà las valurs da plum en l'ossa, en il gnirom ed en il gnirunchel. Il lieu ed il mument dals sajets n'han betg pudì vegnir eruids. Er davart ils delinquents na datti fin ussa nagins indizis.

Il tschess barbet giauda ina gronda acceptanza
L'act da fraud da chatscha empruvà sin ina spezia d'utschels protegida sto vegnir condemnà en tutta furma. El stat en cuntradicziun absoluta cun la gronda acceptanza ch'il tschess barbet giauda en l'Engiadina ed en l'Italia cunfinanta. En quest territori transcunfinal è domiciliada la populaziun parziala la pli gronda da las Alps, or da la quala ina buna dunsaina utschellins sgola ora mintga onn. Fin ussa èn sgulads ora 118 tschess barbets or da questa populaziun parziala. Quai correspunda ad ina quota da 43 pertschient. Questa populaziun parziala è ina pitga impurtanta per la recolonisaziun da las Alps cun il tschess barbet.

Fotografia agiuntada:

-


Infurmaziuns:
Hannes Jenny, vicemanader da l'uffizi da chatscha e pestga, biolog da selvaschina, tel. 081 257 38 93, e-mail Hannes.Jenny@ajf.gr.ch


Gremi: uffizi da chatscha e pestga
Funtauna: rg uffizi da chatscha e pestga
Neuer Artikel