Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

En il center da la pestga stat oz il mantegniment da la fauna dals peschs e da lur spazis da viver. Per quest intent ston vegnir introducidas e realisadas uschè baud sco pussaivel en tut ils secturs da l'economia d'aua las adattaziuns che vegnan pretendidas da la lescha. En il sectur dal manaschi da pestga fan las pestgadras ed ils pestgaders quest pass ensemen cun l'uffizi da chatscha e pestga (UCP). Els èn pronts da resguardar en il futur er reglas da pestga severas – a favur d'ina pestga persistenta en il Grischun.

Dapi l'ultima revisiun totala da las prescripziuns da pestga (PP) l'onn 2002 èn vegnidas fatgas tut en tut tschintg revisiuns parzialas. Avant bundant 4 onns è il UCP vegnì a la conclusiun da far in'examinaziun fundamentala da las disposiziuns vertentas davart la pestga e da far las preparativas per ina revisiun totala da las PP l'onn 2020.

Novum en ils secturs da las mesiras dals peschs che dastgan vegnir pigliads e da la limita da peschs che dastgan vegnir pigliads per stagiun
La revisiun totala da las prescripziuns da pestga sa basa sin las enconuschientschas las pli novas da la biologia da la pestga e da l'ecologia ed è vegnida elavurada ensemen cun las pestgadras ed ils pestgaders. La midada fundamentala per la pestga en il Grischun pertutga las disposiziuns davart las mesiras per litgivas d'aual e da lai. A maun da la creschientscha dals peschs (madirezza sexuala), da l'autezza da las auas, da la purschida da nutriment, da la grondezza da las auas, dal grad da la reproducziun natirala, da la pressiun d'explotar ils peschs e d'ulteriurs facturs è vegnida eruida e fixada per mintga aua ina mesira cunvegnenta dals peschs che dastgan vegnir pigliads. Uschia duai vegnir cuntanschì ch'ils animals da frega ch'èn impurtants per la natira èn protegids suffizientamain. Per quest intent na vegnan betg fixadas mo mesiras minimalas dals peschs, mabain sche raschunaivel er spectrums da mesiras (peschs entaifer questas mesiras dastgan vegnir pigliads, p.ex. 26 fin 34 cm). Quests spectrums vegnan introducids oravant tut per auas currentas. Cun la mesira minimala dals peschs vegnan protegids en emprima lingia ils peschs che fregan per l'emprima u per la segunda giada. In spectrum da mesiras garantescha percunter che er peschs gronds, ch'èn fitg impurtants or da l'optica da la biologia da reproducziun, vegnan schanegiads. Cun questa idea anc strusch etablida en Svizra per la pestga da litgivas fa il Grischun in pass en in champ nov. Sco ulteriura mesira da protecziun vegn introducida da nov ina limita da 60 peschs che mintga pestgadra e pestgader dastga pigliar per stagiun en auals ed en flums. Tras quai duai vegnir dà in ferm signal per l'utilisaziun moderada da las populaziuns da peschs en auas currentas.

Simplificaziuns per augmentar la valur da la pestga en il Grischun
Las midadas da las prescripziuns da pestga na cumpiglian betg mo cundiziuns pli severas per las pestgadras ed ils pestgaders, mabain er facilitaziuns per concepir la pestga pli interessanta, en spezial er per pestgadras e pestgaders giuvens sco er per novas pestgadras e novs pestgaders. Cun il cumenzament da la marschauna crescha la quantitad da deflussiun. Ultra da quai sa turblan bleras auas pli e pli fitg, quai che difficultescha la pestga. Cun l'avertura da la stagiun da pestga al Rain anteriur davent da Glion ed al Rain posteriur davent da la sbuccada da l'Alvra (fin ussa: Rain alpin e part sut da la Landquart) gia a partir dal 1. da favrer vegni tegnì quint en spezial dal basegn da las pestgadras e dals pestgaders da pudair pestgar en tscherts flums da las vals avant la marschauna. Experientschas mussan che cun l'avertura tempriva vegn er repartida meglier la pressiun d'explotar ils peschs sur l'entira stagiun ed augmentà il success da pestga durant ils mais da stad. Plinavant vegn la stagiun da pestga en il Grischun prolungada fin ils 31 d'october. Uschia datti en spezial la pussaivladad da pestgar er anc l'atun en blers lais dal Grischun.

Cun las novas prescripziuns da pestga vegnan plinavant abolids ils "dis da schanetg" per tut las auas. Quest pass sa lascha giustifitgar, perquai ch'ina utilisaziun duraivla da las populaziuns da peschs po vegnir garantida meglier tras ina regulaziun pli severa da las mesiras dals peschs e dals dumbers da peschs ch'ins dastga pigliar che tras dis da schanetg. Entant che la pestga en auas currentas era permessa en il passà mo ils mardis, las gievgias e las fins d'emna, vegn ella ad esser pussaivla ussa durant l'entira emna.

Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura tel. 081 257 36 14, e-mail Mario.Cavigelli@bvfd.gr.ch
- Adrian Arquint, manader da l'uffizi da chatscha e pestga, tel. 081 257 38 92 (cuntanschibel da las 10.30 – 12.00), e-mail Adrian.Arquint@ajf.gr.ch

Gremi: regenza
Funtauna: rg uffizi da chatscha e pestga dal Grischun

Neuer Artikel