Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

A partir da glindesdi a mezdi fin ils 30 d'avrigl vegn la vita publica en il chantun Grischun restrenschida considerablamain. Ils negozis ed ils manaschis da gastronomia ston restar serrads. Cun questas mesiras vul la Regenza grischuna cumbatter anc pli consequentamain la derasaziun dal nov coronavirus. Ils negozis da victualias, las apotecas, las drogarias, las bancas ed ils spurtegls da posta dastgan vinavant restar averts. La Regenza appellescha a la populaziun da reducir sia mobilitad al necessari.

Per cumbatter la derasaziun dal nov coronavirus prenda la Regenza dal chantun Grischun mesiras supplementaras che restrenschan considerablamain la vita publica. Tut ils restaurants, las bars, ils cafés e las snack-bars che ospiteschan giasts, ston serrar a partir da glindesdi, a las 12.00. Permess èn furniziuns da pasts tras restaurants, curriers da pizza e.u.v. u stans da vendita mobils senza restauraziun e consumaziun al lieu. Medemamain ston restar serrads tut ils gronds negozis e las fatschentas da commerzi en detagl cun excepziun dals negozis e da las partiziuns da victualias, da las apotecas, da las drogarias, da las bancas e dals spurtegls da posta, dals kioscs e dals negozis da tancadi. Terapias medicinalas èn permessas vinavant, tractaments da cosmetica e da wellness dentant betg. Er tut las reuniuns religiusas vegnan scumandadas. Sepulturas dastgan avair lieu mo en il circul il pli stretg da la famiglia. Las mesiras exactas vegnan publitgadas glindesdi, ils 16 da mars 2020, a las 07.00, en il Fegl uffizial dal chantun Grischun (https://www.kantonsamtsblatt.gr.ch).

Ils hotels dastgan vinavant restar averts ed er ospitar lur giasts d'hotel. Valair valan er qua las disposiziuns d'igiena pli severas e l'observaziun da la distanza sociala tenor l'Uffizi federal da sanadad publica. I dastgan vegnir ospitads mo ils giasts che pernotteschan er en il medem hotel. Las cantinas da manaschis dastgan restar avertas, sch'ellas n'han betg giasts externs.

Las interrupziuns da manaschis che la Regenza ha concludì han la finamira d'impedir uschè blers contacts interumans sco pussaivel, ils quals n'èn betg essenzials per viver, e d'uschia minimar las infecziuns cun il nov coronavirus. Ellas valan a partir da glindesdi, ils 16 da mars 2020, a las 12.00, fin ils 30 d'avrigl 2020 per tut il chantun Grischun. Tut ils manaschis che restan averts, èn obligads d'observar las mesiras generalas d'igiena ch'èn gia vegnidas communitgadas per impedir infecziuns.

La task force ch'è vegnida installada da la Regenza vegn er ad analisar las consequenzas che las novas mesiras han per ils manaschis pertutgads, en spezial vegnan examinadas dumondas da la garanzia da liquiditad. Infurmaziuns per las interpresas pertutgadas pon vegnir consultadas sin la pagina d'internet CoronaComm dal chantun. Là stat er a disposiziun il fegl d'infurmaziun dal UCIML per preannunziar lavur reducida.

Funtaunas:

Il conclus da la Regenza e material d'infurmaziun cumplessiv chattais Vus sut www.gr.ch/coronavirus

 Infurmaziuns

Per ulteriuras infurmaziuns per mauns da la populaziun renviescha il chantun Grischun a la suandanta pagina d'internet: www.gr.ch/coronavirus

Per dumondas generalas per telefon stat a disposiziun a la populaziun da lingua tudestga la lingia d'infurmaziun da l'Uffizi federal da sanadad publica:
Telefon: +41 58 463 00 00 (mintga di, di e notg)

Infurmaziuns a la populaziun da lingua taliana dat la hotline dal chantun Tessin:
Telefon: 0800 144 144 (mintga di da las 7.00 a las 22.00)

Infurmaziuns per las collavuraturas ed ils collavuraturs da las medias, per il sectur da sanadad, per las vischnancas e per las scolas
Dumondas pon vegnir drizzadas er vinavant directamain al post da communicaziun per il coronavirus:

-

Uras da manaschi: glindesdi fin venderdi da las 08.00 a las 17.00

 

E-mail medias: kfsmedien@amz.gr.ch
E-mail sectur da sanadad: kfsmedical@amz.gr.ch
E-mail vischnancas e scolas: kfsinfo@amz.gr.ch
Telefon: +41 81 254 16 00


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala

Neuer Artikel