Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

L'Uffizi da sanadad ha registrà il venderdi ina cumulaziun da cas en scolas da l'Engiadin'Ota. Pertutgadas èn fin ussa trais instituziuns da scola. En enclegientscha cun l'Uffizi da sanadad èn vegnidas coordinadas e realisadas las mesiras necessarias per controllar e per interrumper las chadainas da transmissiun. Per impedir ulteriuras infecziuns e per pudair desister da mesiras pli severas ston las reglas da distanza e d'igiena vegnir observadas strictamain. Da furmar gruppas da persunas vegni scusseglià urgentamain en Engiadin'Ota.

L'Uffizi da sanadad ha scuvert ina cumulaziun da cas da corona en Engiadin'Ota. Pertutgads èn la scola primara Grevas a San Murezzan, il gimnasi da l'Academia Engiadina a Samedan sco er la Scola commerziala da l'Engiadin'Ota a Samedan.

Actualmain èn trais persunas d'instrucziun da la scola primara Grevas en isolaziun, ina persuna d'instrucziun sco er la segunda classa primara èn en quarantina. A l'Academia Engiadina è pertutgada la 1. classa dal gimnasi. Quella è vegnida messa en quarantina. A la Scola commerziala da l'Engiadin'Ota èn set stretgas persunas da contact vegnidas messas en quarantina.

Fin al cumenzament da las vacanzas midan l'Academia Engiadina sco er la Scola commerziala da l'Engiadin'Ota – sin ordinaziun da l'Uffizi da sanadad – a l'instrucziun a distanza per tut las classas.

Ils contact tracers da la partiziun chantunala da COVID han cumenzà immediatamain cun la lavur per interrumper las chadainas da transmissiun, han eruì persunas da contact pussaivlas e mess quellas en quarantina. Pervia da la cumulaziun andetga da cas èn vegnidas augmentadas las resursas dal contact tracing.

Per che infecziuns pussaivlas cun il nov coronavirus vegnian percepidas uschè baud sco pussaivel, recumonda l'Uffizi da sanadad d'evitar il contact cun autras persunas e da far in test da corona en cas da sintoms da malsogna tipics.

Tegnair distanza e lavar regularmain ils mauns
Concretamain recumonda l'Uffizi da sanadad d'observar tant sco pussaivel la distanza minimala dad 1,5 meters, da sa proteger cun mascrinas, da lavar regularmain ils mauns, d'inditgar las datas da contact correctas e da far diever da l'app SwissCovid. Per l'Engiadin'Ota recumonda l'Uffizi da sanadad per entant urgentamain da desister da gruppas da persunas da passa diesch persunas, dad aperos e da chaussas sumegliantas.


Infurmaziuns:
Jörg Schneider, substitut da la media chantunala, tel. +41 81 257 29 24, e-mail Joerg.Schneider@san.gr.ch, cuntanschibel fin las 20.00


Gremi: Uffizi da sanadad
Funtauna: rg Uffizi da sanadad

Neuer Artikel