Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

L'evaluaziun da bunamain 3200 tests da corona a San Murezzan mussa che var 1 pertschient da la populaziun è infectada cun il coronavirus. Tar las collavuraturas ed ils collavuraturs e tar ils giasts dals dus hotels mess sut quarantina importa la rata d'infecziun 4 pertschient. Dals 53 cas identifitgads pertutgan 31 ina furma mutada dal virus. Questa mutaziun è vegnida constatada tar las emploiadas ed ils emploiads dals hotels e n'è betg vegnida transmessa sin ils giasts u sin la populaziun.

Pervia d'ina derasaziun pli gronda dal coronavirus mutà en dus hotels aveva l'Uffizi da sanadad relaschà glindesdi en damaun mesiras immediatas per proteger la sanadad da la populaziun e dals giasts ed ordinà in'analisa da l'erupziun. Da glindesdi fin mesemna èn vegnids fatgs 3184 tests da PCR (stadi: 20 da schaner 2021, a las 17.30). I èn vegnidas confermadas 53 infecziuns cun il virus SARS-CoV-2, 31 da quellas pertutgan mutaziuns (N501Y).

Il test da massa mussa che la rata da positivitad importa en media 4 pertschient en ils dus hotels pertutgads ed 1 pertschient en la populaziun. Ella è pia circa tuttina auta sco a chaschun dal test da pilot dal december. Perquai che las infecziuns èn vegnidas localisadas, n'èsi betg necessari da far in ulteriur test da massa. Sch'i resultan ulteriuras cumulaziuns da cas, vegn l'Uffizi da sanadad a far analisas sistematicas da l'erupziun en ils manaschis pertutgads. Plinavant vegn il contact tracing chantunal ad analisar ils cas registrads ed assister persunas pertutgadas en isolaziun e sut quarantina.

Il virus mutà è vegnì constatà cunzunt tar las collavuraturas ed ils collavuraturs dals hotels e n'è betg vegnì transmess sin ils giasts. Quai mussa ch'ils concepts da protecziun dals hotels funcziunan e ch'ils tests da las collavuraturas e dals collavuraturs èn ina mesira raschunaivla ed efficazia.

Effects positivs da la strategia da test activa
Grazia a la strategia da test activa ed a las experientschas cun ils tests da pilot dal december passà èsi stà pussaivel per l'Uffizi da sanadad e per la vischnanca da San Murezzan da realisar suenter mo 24 uras in test da massa per l'entira populaziun. L'Uffizi da sanadad engrazia a la populaziun ed als giasts per la gronda participaziun sco er al Stab directiv communal ed al center da test da San Murezzan per la buna collavuraziun. Uschia èsi stà pussaivel d'identifitgar persunas che portan en sai il virus e d'interrumper 53 chadainas d'infecziun.

Las mesiras per proteger la populaziun vegnan abolidas
Tenor la Lescha d'epidemias (art. 40 al. 3) dastgan las mesiras ordinadas durar mo uschè ditg, sco quai ch'igl è necessari per impedir ch'ina malsogna transmissibla sa derasia e per evitar in privel serius per la sanadad da terzas persunas. Las mesiras ordinadas ston ultra da quai vegnir examinadas regularmain.

Ils resultats da las analisas da l'erupziun dals 18 fin ils 21 da schaner 2021 na mussan nagina derasaziun extraordinaria da la mutaziun N501Y a San Murezzan. En vista a quests fatgs èsi inditgà d'abolir las mesiras che l'Uffizi da sanadad aveva ordinà ils 17 da schaner 2021 per proteger la populaziun ed ils giasts. Ils dus hotels pertutgads restan sut quarantina fin ils 27 da schaner 2021.

A partir da venderdi en damaun è puspè permessa l'instrucziun en las scolas, en las canortas d'uffants ed en las scolas da skis da San Murezzan. Medemamain abolids vegnan il scumond d'activitads d'uniuns e da trenaments da sport cun giuvenils sco er l'obligaziun generala da purtar ina mascrina sin il territori communal da San Murezzan.

Observar vinavant las reglas da distanza e d'igiena
L'Uffizi da sanadad avertescha da negligientscha e recumonda vinavant urgentamain a las abitantas ed als abitants sco er als giasts da desister da tut ils contacts betg necessaris cun autras persunas e d'observar consequentamain las reglas da distanza e d'igiena vertentas. En cas da sintoms levs vegni recumandà da far in test da corona per proteger l'ambient persunal.


Infurmaziuns:
Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e-mail kfsmedien@amz.gr.ch, tel. +41 79 716 22 95 (exclusivamain per collavuraturas e collavuraturs da las medias)


Funtauna: Uffizi da sanadad

Neuer Artikel