Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Pervia da trais inscunters privlus tranter persunas e lufs dal triep dal Beverin sco er perquai che nursas èn vegnidas stgarpadas malgrà mesiras per la protecziun da muntaneras, ha l'Uffizi federal d'ambient (UFAM) approvà la dumonda da regulaziun dal chantun Grischun. Il schef dal Departament d'infrastructura, energia e mobilitad e president da la Regenza Mario Cavigelli ha ordinà da sajettar immediatamain trais lufs giuvens dal triep dal Beverin.

Gia ils onns passads èn ils lufs dal triep dal Beverin dads en egl en moda negativa. Els han stgarpà animals da muntaneras protegidas. Er l'onn passà avevan els stgarpà in asen ed in vadè sin la Muntogna da Schons ed in grond dumber da nursas sin la Stutzalp sur Spleia. Questa stad hai dà trais inscunters privlus tranter persunas e lufs ed in grond dumber d'animals da niz èn vegnids stgarpads, cumbain ch'i eran vegnidas prendidas mesiras per proteger muntaneras.

La Confederaziun prescriva la moda da proceder
Cunter lufs e cunter trieps da lufs che demussan, cumpareglià cun auters lufs, in cumportament problematic e che daventan tras quai in privel per ils umans u che chaschunan in grond donn malgrà ch'i èn vegnidas prendidas mesiras per la protecziun da muntaneras, ston vegnir prendidas mesiras regulatoricas. Suenter ch'els han survegnì ordavant il consentiment dal UFAM, pon ils chantuns prender per in tschert temp mesiras per regular il dumber da spezias d'animals protegids sco il luf (art. 4 al. 1 OChP). Il UFAM ha approvà la dumonda dal chantun Grischun ed ha ussa dà il consentiment per sajettar trais lufs giuvens dal triep dal Beverin, schanegiond ils animals geniturs. La permissiun da sajettar sa restrenscha al territori da chatscha dal triep dal Beverin, cun excepziun dal perimeter da l'asil federal da selvaschina. Las premissas per sajettar il bab-luf na resguarda il UFAM actualmain sco betg ademplidas..

Intervenziun da l'Uffizi da chatscha e pestga
L'Uffizi da chatscha e pestga è sa preparà per questa intervenziun las emnas passadas. La surveglianza da chatscha vegn ad exequir la regulaziun correspundenta. Planisada è ina intervenziun svelta. I vegn empruvà da sajettar ils animals en il triep per cuntanscher tras quai in ulteriur effect spaventant.

Infurmaziuns:

- dr. Mario Cavigelli, president da la Regenza e schef dal Departament d'infrastructura, energia e mobilitad, tel. +41 81 257 36 01, e‑mail Mario.Cavigelli@diem.gr.ch
- Hannes Jenny, vicemanader da l'Uffizi da chatscha e pestga, tel. +41 81 257 38 92, e‑mail Hannes.Jenny@ajf.gr.ch


Responsabladad: Uffizi da chatscha e pestga

Neuer Artikel