Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Svilups impurtants per la societad vegnan er en il proxim futur a purtar a la scola populara incumbensas novas e multifaras. L'Uffizi per la scola populara ed il sport prenda per mauns questas midadas en moda constructiva e prospectiva ed ha per quest intent elavurà ideas directivas.

La scola populara ha la funcziun centrala da preparar ils uffants ed ils giuvenils per la concepziun da l'atgna vita en nossa societad. Per che quai reusseschia vegn il focus mess sin ils svilups ils pli impurtants e da lunga durada, per exempel sin la transfurmaziun digitala, sin l'urbanisaziun u sin la diversitad. Il document da discussiun «Scola populara grischuna 2035 – incumbensas e perspectivas» metta en il center la dumonda, co che nus sco societad vulain concepir la scola populara en vista a questas midadas durant ils onns vegnints.

Discutar il futur da la scola populara
Cun il document da discussiun «Scola populara grischuna 2035 – incumbensas e perspectivas» vul l'Uffizi per la scola populara ed il sport d'ina vart communitgar e render chapaivlas las finamiras ch'el ha. Da l'autra vart duai la discussiun davart l'ulteriur svilup da la scola vegnir animada tranter las persunas d'instrucziun e las persunas responsablas per l'educaziun, en las direcziuns ed en ils consorzis da las scolas, en la politica, en l'administraziun ed en ina publicitad interessada. Soluziuns concretas u propostas da realisaziun vegnan sapientivamain messas a chantun. Il document da discussiun serva plitost sco basa cuminaivla per far patratgs davart la scola populara da damaun.

Cumplessiv e cun resultats averts
Il chapitel principal dal document da discussiun preschenta diversas pussaivladads per rinforzar la scola populara ed è dividì en otg champs da svilup. Quests champs tematiseschan per exempel las premissas per emprender cun success, per la scola sco spazi da viver u per la rolla da las persunas responsablas per l'educaziun. Per mintga champ da svilup vegn formulada ina idea directiva. Tschertinas da questas incumbensas e perspectivas èn ina cuntinuaziun da la pratica vertenta, autras èn novaziuns. Las caracteristicas linguisticas e culturalas dal chantun Grischun, en spezial la plurilinguitad, vegnan en quest connex adina resguardadas.

Fotografia agiuntada:

Foto BVS2035

Agiunta:

Document da discussiun «Scola populara grischuna 2035 – incumbensas e perspectivas»

Infurmaziuns:

Dr. Chantal Marti-Müller, manadra da l'Uffizi per la scola populara ed il sport, tel. +41 81 257 27 50, e-mail Chantal.Marti@avs.gr.ch (cuntanschibla da las 14.00 fin las 15.00)


Responsabladad: Uffizi per la scola populara ed il sport

Neuer Artikel

Video explicativ «Scola populara grischuna 2035 – incumbensas e perspectivas»