Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen

Cun il relasch da l'Ordinaziun davart la scola media d'informatica metta la Regenza grischuna il fundament per introducir la scola media d'informatica en il chantun Grischun. L'emprim curs da scolaziun cumenza l'onn da scola 2025/26.

Perquai che las structuras sa midan e la digitalisaziun s'avanza en moda rasanta, è il dumber da persunas occupadas en il sectur d'informatica s'augmentà cuntinuadamain ils ultims onns. La dumonda da persunas spezialisadas cun ina buna scolaziun è correspundentamain gronda. Cun l'introducziun da la scola media d'informatica a partir da l'onn da scola 2025/26 vul il chantun Grischun cumplettar las purschidas da la furmaziun fundamentala organisada en ils manaschis e gidar uschia a reducir la mancanza da persunas spezialisadas en las professiuns dal sectur d'informatica. Plinavant duain persunas giuvnas creschidas vegnir qualifitgadas da pudair cumenzar in studi da scola auta spezialisada.

Attestat da qualificaziun informaticra u informaticher AFQ e maturitad professiunala
La scola media d'informatica cumbinescha ina scolaziun en il sectur dal svilup d'applicaziuns ch'è orientada al futur ed a la professiun, cun ina vasta savida generala. Ella suonda sin la terza classa dal stgalim secundar I e maina suenter 4 onns a l'attestat federal da qualificaziun informaticra u informaticher AFQ en la direcziun specifica svilup d'applicaziuns sco er a la maturitad professiunala da la direcziun economia e servetschs, tip economia.

Duas novas scolas medias d'informatica
La scola media d'informatica sa drizza a scolaras e scolars cun bunas prestaziuns, che van gugent a scola e che han in grond interess per informatica ed economia. Ella è dividida en ina furmaziun scolastica da 3 onns ed en in praticum professiunal dad 1 onn suenter la furmaziun scolastica. Tenor il conclus da la Regenza vegn introducida ina scola media d'informatica a la Scola chantunala grischuna a Cuira sco er al Center da furmaziun Surselva a Glion. Sin basa dal conclus da la Regenza cumenzan las duas scolas medias ussa cun las lavurs d'organisaziun preparatoricas, per che la scolaziun da la partiziun scola media d'informatica possia cumenzar a partir da l'onn da scola 2025/26. Ultra d'elavurar ils plans d'instrucziun scolastics ston fin lura er vegnir reglads ils detagls da la collavuraziun tranter ils partenaris ch'èn involvids en la scolaziun. L'instrucziun da las enconuschientschas professiunalas da l'informatica duai vegnir fatga en cooperaziun cun la Scola professiunala artisanala Cuira e cun l'Uniun per promover las professiuns d'electronica e d'informatica a Landquart. «Cun introducir la scola media d'informatica presta il chantun ina contribuziun cunter la mancanza da persunas spezialisadas en il mund da lavur digital. Plinavant rinforza la nova purschida il Grischun sco lieu da furmaziun», declera il president da la Regenza Jon Domenic Parolini.

Cundiziuns d'admissiun sco per la scola media spezialisada e commerziala
Per entrar en la scola media d'informatica valan las medemas cundiziuns d'admissiun sco per la scola media commerziala e per la scola media spezialisada. Las scolaras ed ils scolars che han gia fatg cun success la primavaira 2024 l'examen d'admissiun ord la segunda classa dal stgalim secundar I per entrar en ina scola media commerziala u en ina scola media spezialisada, pon entrar l'avust 2025 en la scola media d'informatica, suenter ch'ellas u els han terminà la terza classa dal stgalim secundar I. Il medem vala per scolaras e scolars interessads che frequentan durant l'onn da scola 2024/25 la terza classa dal gimnasi u l'emprima classa da la scola media commerziala u da la scola media spezialisada, e che vulan midar sin il cumenzament da l'onn da scola 2025/26 en l'emprima classa da la scola media d'informatica. Infurmaziuns pli detagliadas survegnan las scolaras ed ils scolars pertutgads da l'Uffizi per la furmaziun media-superiura ch'è cumpetent en chaussa (www.ahb.gr.ch u www.mittelschulen.gr.ch).

Puncts centrals da la scolaziun

 • Durada da la scolaziun: 4 onns, da quai 3 onns scola a temp cumplain ed 1 onn praticum
 • Diplom: Informaticra u informaticher AFQ, direcziun specifica svilup d'applicaziuns, e maturitad professiunala direcziun economia e servetschs, tip economia
 • Scolaziun d'informatica: 24 moduls a 40 lecziuns durant la scola a temp cumplain
 • Curs intermanaschials (Ci): 7 Ci a 5 dis durant la scola a temp cumplain
 • Roms da furmaziun generala: Emprima lingua naziunala, segunda lingua naziunala, englais, matematica, finanzas e contabilitad, economia e dretg, istorgia e politica, tecnica ed ambient, sport
 • Praticum: Tut tenor purschida 20 dis durant ils emprims 3 onns da scolaziun; 220 dis durant il quart onn da scolaziun; paja da praticum durant il quart onn da scolaziun ca. 1400 fin 1500 francs per mais
 • Cundiziuns d'admissiun: Examen d'admissiun chantunal reussì
 • Custs:
  • Daners da scola: 640 francs per onn durant la scola a temp cumplain
  • Taxa per il praticum: 460 francs per il praticum d'in onn
  • Notebook cun rispli electronic: ca. 1500 francs
  • Certificat da lingua en englais sin nivel B2: ca. 400 francs
  • Ev. viadi u alimentaziun per frequentar la scolaziun d'informatica ed ils curs intermanaschials

Dapli infurmaziuns:

Pagina d'infurmaziun da l'Uffizi per la furmaziun media-superiura

Infurmaziuns:

 • President da la Regenza dr. Jon Domenic Parolini, schef dal Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. +41 81 257 27 01 (cuntanschibel da las 13.45 fin las 14.30), e‑mail Jondomenic.Parolini@ekud.gr.ch
 • Dr. Gion Lechmann, manader da l'Uffizi per la furmaziun media-superiura, tel. +41 81 257 61 65 (cuntanschibel da las 13.00 fin las 13.45), e‑mail Gion.Lechmann@ahb.gr.ch


Responsabladad: Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient

Neuer Artikel