Navigation

Inhaltsbereich

Tgi che pratitgescha ina professiun medicala universitara u ina professiun da sanadad en atgna responsabladad professiunala u tgi che lavura sco psicoterapeuta u psicoterapeut en atgna responsabladad professiunala, dovra ina permissiun da l'Uffizi da sanadad per pratitgar la professiun. L'activitad po vegnir cumenzada pir suenter che la permissiun è vegnida concedida.

Permissiuns èn necessarias per pratitgar ina professiun medicala sut l'atgna responsabladad professiunala:

 • media / medi
 • dentista / dentist
 • apotecra / apotecher
 • chiropraticra / chiropraticher

u in'autra professiun da la tgira da la sanadad:

 • opticra / opticher
 • igienicra / igienicher da dents
 • droghista / droghist
 • spendrera / spendrer
 • ergoterapeuta / ergoterapeut
 • cussegliadra / cussegliader da nutriment
 • logopeda / logoped
 • massadra medicinala / massader medicinal
 • osteopata / osteopat
 • tgirunza / tgirunz
 • fisioterapeuta / fisioterapeut
 • podologa / podolog
 • psicoterapeuta / psicoterapeut
 • naturopata / naturopat

Permissiuns da manaschi
La legislaziun da sanadad en il chantun Grischun n'enconuscha nagina permissiun da manaschi per organisaziuns en il sectur ambulant, sco p.ex. praticas per fisioterapia, ergoterapia, logopedia, cussegliaziun da nutriment, neuropsicologia, psicoterapia, psicologica, podologia, chiropratica, medias e medis, dentistas e dentists.

Moda da proceder

 • Tscherni la professiun giavischada, arvi il formular da dumonda correspundent, legi tras quel e preparai ils mussaments necessaris correspundents.
 • Agiuntai al formular da dumonda emplenì tut ils mussaments pretendids.
 • Inoltrai il formular da dumonda emplenì cumplettamain e suttascrit cun ils mussaments necessaris a l'Uffizi da sanadad, e quai il pli baud 3 mais avant che Vus cumenzais cun l'activitad.
 • Per che la dumonda possia vegnir elavurada entaifer il termin fixà, sto ella esser avant maun cumplettamain tar l'Uffizi da sanadad almain 2 emnas avant che Vus cumenzais cun l'activitad. Sch'i mancan indicaziuns u documents, sa prolunghescha il temp d'elavuraziun.
 • Sch'ils documents n'èn betg avant maun cumplettamain entaifer maximalmain 6 mais tar l'Uffizi da sanadad, vegni returnà il dossier a la persuna petenta ed infurmà il Servetsch giuridic.
 • Per exequir l'activitad en atgna responsabladad professiunala sto esser avant maun la permissiun per pratitgar la professiun.
 • Pratitgar la professiun senza permissiun po avair consequenzas disciplinaras u penalas.

Cumplenida dal 70avel onn da vegliadetgna
La permissiun per pratitgar ina professiun vegn per regla emessa a temp illimità. Ella scada cun la cumplenida dal 70avel onn da vegliadetgna, nun che la media uffiziala u il medi uffizial cumprovia ch'i na dat nagins motivs fisics e psichics cunter il pratitgar la professiun. La cumprova sto vegnir furnida mintga 2 onns.

 

Taxas
Tut tenor la lavur impundida sto vegnir pajada ina taxa da 500 fin 1500 francs per la permissiun per pratitgar ina professiun.

Annunzia d'in servetsch da 90 dis
En il chantun Grischun dastgan titularas e titulars d'ina permissiun extrachantunala valaivla pratitgar lur professiun universitara medicala resp. da sanadad durant maximalmain 90 dis per onn chalendar senza ina permissiun per pratitgar la professiun. Els ston dentant s'annunziar tar l'Uffizi da sanadad. Questa pussaivladad exista mo per las professiuns medicalas e da sanadad ch'èn regladas tras il dretg federal.

Persunas da stadis da la UE/AECL senza permissiun d'in auter chantun per pratitgar la professiun, las qualas vegnan ad esser activas en il chantun Grischun maximalmain 90 dis per onn chalendar, sa drizzan per plaschair al Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI): Post d'annunzia SEFRI

L'activitad dastga pir vegnir cumenzada, cura che la conferma d'annunzia e l'inscripziun en il register correspundent èn avant maun. Il temp d'elavuraziun po perquai durar pliras emnas.

Basas giuridicas