Navigation

Inhaltsbereich

Clera reducziun dal dumber da persunas mazzadas e blessadas

 

L'onn 2008 èn capitads tut en tut 2551 accidents da traffic en il chantun Grischun (2007: 2667). Quai è ina reducziun da 116 accidents resp. da 4.3 pertschient en cumparegliaziun cun l'onn precedent. Il dumber da persunas ch'èn vegnidas blessadas tras accidents da traffic è sa sminuida marcantamain per 121 da 907 a 786 (-13.3 pertschient). Tut en tut èn mortas l'onn passà 20 persunas sin las vias grischunas (2007: 27), quai ch'è ina reducziun da 25.9 pertschient. Il dumber total da persunas blessadas è il dumber il pli bass dapi l'onn 1966; il dumber da persunas mazzadas è stà l'ultima giada l'onn 1959 uschè bass (cun excepziun da l'onn 2000).

 

Suenter dus onns da creschientscha è il dumber d'accidents ch'èn capitads sut l'influenza d'alcohol sa reducì da 179 a 156 (-12.8 pertschient). Questa cifra sa chatta dentant anc adina considerablamain sur ils 138 accidents da l'onn 2005, cur che las novas limitas da promils èn vegnidas introducidas. Passa in terz dals accidents mortals cun autos da persunas èn capitads sut l'influenza d'alcohol.

 

Reducziun dal dumber d'accidents da moto

Il dumber da motociclistas e da motociclists mazzads è sa reducì l'onn 2008 per 30 pertschient da 10 a 7. Pertutgads èn stads senza excepziun motociclistas e motociclists resp. cunmotociclistas e cunmotociclists da motos cun passa 125 ccm. Mo tar in da quests accidents da moto mortals èn terzas persunas stadas la culpa, tar tut ils ulteriurs èn las motociclistas ed ils motociclists stads sezs la culpa.

 

Allegraivlamain è er il dumber da motociclistas e da motociclists resp. da cunmotociclistas e da cunmotociclists blessads sa reducì per 13.8 pertschient da 188 a 162. Eventualmain è quai ina consequenza da las numerusas periodas da mal'aura che han procurà durant la stad per damain traffic da motos. Betg sa midà n'è il fatg che passa 80 pertschient dals accidents da moto èn vegnids chaschunads da las motociclistas e dals motociclists sezs.

 

Bler damain accidents en la citad da Cuira

Sin il territori da la citad da Cuira èn capitads 334 accidents da traffic, 26 damain che l'onn precedent (-7.2 pertschient). En moda surproporziunala è sa reducì il dumber da persunas blessadas da 157 a 115 (-26.7 pertschient). Uschia sa chatta il dumber d'accidents ch'èn capitads sin il territori da la citad da Cuira tut en tut sin il nivel da l'onn 1998, cur ch'in nivel uschè bass è vegnì cuntanschì per l'ultima giada.

 

Las pedunas ed ils peduns giuvens èn periclitads spezialmain

La gronda part da las persunas blessadas è puspè vegnida registrada en las categorias da vegliadetgna da 20 fin 24 onns e da 40 fin 44 onns. Dischagreabel è il fatg ch'il dumber da pedunas e da peduns blessads da la vegliadetgna da 6 fin 14 onns è s'augmentà da 13 a 22 (69.2 pertschient). I sa tracta qua da las categorias da pedunas e da peduns ch'èn periclitadas lunschor il pli fitg; pertutgadas èn stadas en spezial mattettas. 13 da las 22 persunas da questa classa da vegliadetgna, che han gì in accident, èn vegnidas blessadas sin la via da scola tranter las 11.40 e las 13.10.

 

Marcantamain aut en questa classa da vegliadetgna è – cun 6 persunas blessadas – er la quota da pedunas e da peduns cun urdains sumegliants a vehichels, sco skates d'inline u kickboards. Quai demussa eventualmain che las ulteriuras participantas e ch'ils ulteriurs participants da traffic vegnan surprendids da la sveltezza da las pedunas e dals peduns cun tals urdains.

 

La gronda part dals accidents da traffic capitan anc adina tendenzialmain durant las fins d'emna. Il pli savens datti accidents da glischnar resp. accidents per atgna culpa pervia d'inattenziun e pervia da distracziun sco er pervia da nunadattaziun da la sveltezza. Il dumber d'accidents cun selvaschina è creschì per 1.6 pertschient a 762.

 

L'onn 2008 è capità mintga 3 ½ uras in accident da traffic en il chantun Grischun; mintga 11 uras è vegnida blessada ina persuna tras in accident da traffic.

 

 

La statistica detagliada dals accidents da traffic 2008 po vegnir consultada sut www.kapo.gr.ch (Rumantsch > Documentaziun > Statistica).