Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

En totalmain 2213 accidents da traffic èn mortas l'onn 2018 sin las vias grischunas 13 persunas. Quai è circa in terz pli pauc che l'onn precedent. 592 persunas èn vegnidas blessadas en accidents da traffic. En cumparegliaziun cun l'onn precedent correspunda quai ad ina reducziun da bunamain 10 %. Quai resorta da la statistica actuala d'accidents da l'uffizi federal da vias (UVIAS).

L'onn 2018 ha la polizia registrà totalmain 2213 accidents da traffic en il chantun Grischun. Quai correspunda pli u main a las medias dals onns 2013 fin 2017. Sch'ins resguarda ch'il dumber da vehichels a motor en il chantun Grischun è creschì er l'onn passà per circa 1800, dastga quai vegnir considerà sco positiv.

Damain accidents cun donns da persunas, dapli accidents cun donns materials

Tar ils accidents cun donns da persunas hai dà ina diminuziun da 12,5 %, percunter è s'augmentà il dumber d'accidents cun donns materials per 3,3 %. Sco positiv po vegnir giuditgà il fatg ch'il dumber da persunas blessadas mortalmain en accidents da traffic è sa diminuì per 31 % da 19 a 13 persunas. Main allegraivel è percunter la circumstanza che dapli persunas èn vegnidas blessadas grevamain (+16,4 %) en cumparegliaziun cun ils ultims 5 onns. Tar ils accidents da traffic che manischunzas e manischunzs han chaschunà sut l'influenza d'alcohol, ha pudì vegnir constatada ils ultims onns in diminuziun leva, ma cuntinuanta. Suenter ch'ils accidents sin autovias eran sa reducids l'ultim onn da rapport, èn quels s'augmentads l'onn 2018 per 13 %. Il medem vala per ils accidents sin autostradas. Là hai dà in augment dad 8,7 %.

Damain accidents mortals cun motos

Il dumber d'accidents cun motos è sa reducì levamain en cumparegliaziun cun l'onn precedent. In fatg allegraivel è en spezial la diminuziun tant tar las persunas disgraziadas mortalmain (-3) sco er tar las persunas blessadas (-6). In ferm augment hai percunter dà tar ils accidents cun e-bikes (dad 11 a 29) sco er tar las persunas blessadas en tals accidents (da 10 a 24). Ina tendenza cuntraria vegn constatada tar ils accidents cun velos e tar las persunas blessadas en tals accidents. Là è il dumber d'accidents sa diminuì da 70 a 58 ed il dumber da persunas blessadas da 61 a 48. Sa diminuids èn er ils accidents da pedunas e peduns (-10) ed il dumber da persunas blessadas en tals accidents (-10).

Sveltezza memia auta e distracziun sco ristgas

260 accidents da traffic èn capitads pervia da sveltezza memia auta. La diminuziun per var 7 % po esser in indizi che l'activitad da controlla pli intensiva è sa cumprovada en quest sectur. Che la distracziun en il traffic sin via è er vinavant in problem e signifitga ina gronda ristga, sa mussa a maun dal fatg che circa 135 da tut ils accidents da traffic èn capitads pervia d'inattenziun e pervia da distracziun.

La statistica detagliada dals accidents da traffic dal chantun Grischun po vegnir consultada en l'internet sut www.kapo.gr.ch/service/statistik.

Neuer Artikel