Navigation

Inhaltsbereich

Rechenzentrum

L'Uffizi d'informatica è il post da servetsch central per l'informatica ed il gestiunari da servetschs d'informatica da basa da l'administraziun chantunala. Observond ils interess generals dal chantun pon ils posts da servetsch per l'informatica porscher prestaziuns er a terzas varts, en spezial a las dretgiras chantunalas, a las vischnancas ed a posts quasi-administrativs.

L'Uffizi d'informatica definescha standards per products ed è l'instanza centrala ed unica per l'acquisiziun da meds e da servetschs d'informatica.