Navigation

Inhaltsbereich

Electronic monitoring
 

Electronic monitoring

L'electronic monitoring (EM) è ina furma da l'execuziun da chastis. En il EM cuntinuescha la persuna sentenziada cun sia lavur actuala, cun sia scolaziun u cun sia occupaziun durant l'expiaziun dal chasti e passenta il temp da paus ed il temp liber en l'arrest da chasa surveglià electronicamain. L'autoritad d'execuziun fixescha ensemen cun la persuna sentenziada in program da l'emna cun temps da lavur e d'arrest da chasa. Durant ils temps d'arrest da chasa fixads sto la persuna sentenziada sa trategnair en l'abitaziun. Survegliada vegn ella sur in emettur che vegn lià vi dal ravel da la persuna survegliada (uschenumnada pastuira), e quai per l'entira durada da l'expiaziun dal chasti. L'emettur transmetta signals electronics sur ina frequenza da radio al server dal EM. Sch'ils signals na correspundan betg als temps d'arrest da chasa programmads, datti in alarm che vegn transmess a l'autoritad d'execuziun.

En furma da EM pon vegnir expiads chastis da detenziun da 20 dis fin maximalmain 12 mais. Plirs chastis vegnan quintads ensemen.

... directivas e dumondas