Navigation

Inhaltsbereich

Manaschament da resursas umanas (RU)
 

Nossa strategia RU 2023-2033 da la polizia chantunala dal Grischun cumpiglia in grond dumber da mesiras e d'activitads per las collavuraturas e per ils collavuraturs existents sco er futurs. Latiers furma la strategia Kapo GR 2025+ il curs fundamental.

Champs d'acziun strategics or da la strategia RU 2023-2033:

HRM-Strategie als Zeichnung

Nus ans engaschain sco center da cumpetenza ensemen cun il cader da stimar las collavuraturas ed ils collavuraturs existents, da mantegnair ellas ed els sauns e motivads, da porscher in'assistenza cumplessiva sco er da crear cundiziuns da lavur attractivas e novs models da lavur che vegnan promovids activamain dals superiurs. La forza d'attracziun da la Polizia chantunala dal Grischun per spezialistas e spezialists externs duai er vinavant esser auta per recrutar cuntinuadamain avunda persunal qualifitgà.

In'attenziun speziala vegn ultra da quai dada a la stabilisaziun da praticas da direcziun modernas, a la purschida d'ina scolaziun sistematica da direcziun dal persunal ed als programs per il svilup dal persunal. Ensemen cun l'Administraziun chantunala dal Grischun vegn inizià in management da la sanadad cumplessiv.

En tut las dumondas da persunal, da scolaziun da basa e da furmaziun supplementara cussegliain nus cun gronda experientscha e sustegnain il cader sco er ils collavuraturs e las collavuraturas tar sfidas ed incumbensas concernent il persunal. Sco center da cumpetenza garantin nus ch'ils temas impurtants vegnan planisads, sviluppads e realisads a moda proactiva.

La strategia RU stgaffescha transparenza e intimescha il cader da surpigliar lur rolla directiva cun responsabladad sco era da sa sviluppar vinavant cuntinuadamain.  

Nus ans mettain en cun engaschament cumplain per in avegnir prosperaivel – en il senn da noss princip directiv: "Nus lavurain tar la polizia, perquai ch'i cunvegn a nossa vita."

Martina Riedi, manadra management RU