Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Procedura da permissiun per persunas cun in'activitad da gudogn independenta cun sedia en in dals 17 vegls stadis da la UE/stadis da la AECL

Stadis da la UE-17/AECL

Austria, Belgia, Cipra, Danemarc, Finlanda, Frantscha, Germania, Grezia, Gronda Britannia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Malta, Norvegia, Pajais Bass, Portugal, principadi da Liechtenstein, Spagna, Svezia.


 

 
 
 

L'activitad da gudogn independenta en Svizra per ina durada da passa 90 dis da lavur per onn chalendar è pussaivla mo excepziunalmain, numnadamain sch'ina interprendidra u sch'in interprendider da l'exteriur survegn ina incarica en il rom d'ina procedura da surdada publica. En tut ils auters cas, en spezial per liquidar incaricas privatas, na datti betg in dretg d'exequir in'activitad da gudogn independenta durant passa 90 dis da lavur per onn chalendar. Sch'ina tala permissiun che dura pli ditg vegn dada excepziunalmain, decida l'uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur sin basa d'ina proposta motivada.
 
Per l'activitad da gudogn independenta da passa 90 dis da lavur per onn chalendar sto vegnir observada la procedura da permissiun. Ils suandants documents ston vegnir inoltrads a l'uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur:

  • formular da dumonda A1 empleni
  • copia dal passaport u dal document d'identitad
  • motivaziun en scrit da la patruna u dal patrun da construcziun, da l'architecta u da l'architect ubain da l'incumbensadra u da l'incumbensader, pertge che la lavur n'ha betg pudì vegnir liquidada entaifer ils 90 dis da lavur permess respectivamain pertge ch'ins dovra gia dal cumenzament ennà ina permissiun che dura pli ditg
  • cumprova d'ina activitad da gudogn independenta en il stadi d'origin