Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 12.02.2013
Situaziun da partenza

A las "maisas radundas" ch'èn vegnidas convocadas da la regenza (22 da mars 2011 e 11 da matg 2012) èn vegnidas discutadas cuminaivlamain mesiras per far frunt a la stretga da persunal che sa mussa en ils fatgs da sanadad e socials e che deriva dal svilup demografic da nossa societad.

Si basa da quests discurs ha la federaziun grischuna "chasas ed ospitals" (FCOGR) prendì l'atun 2011 emprimas mesiras en collavuraziun cun la federaziun grischuna da spitex (FGRS) e lantschà il project "Examinaziun e valitaziun da nov da tut las funcziuns da las collavuraturas e dals collavuraturs sco er da las commembras e dals commembers da la federaziun". Tar l'examinaziun è vegnida applitgada la medema sistematica per la valitaziun da nov sco per l'examinaziun da las funcziuns da l'administraziun chantunala (plan da classificaziun).

Questa valitaziun analitica da las funcziuns (VAF) è avant maun dapi l'atun 2012.

La VAF è vegnida realisada da las instituziuns commembras da la FOCGR e da la FGRS – cun excepziun da las instituziuns che lavuran a favur d'uffants e da giuvenils – per il 1. da schaner 2013. Sin basa da la fixaziun ch'il DECA ha fatg per ils custs da salarisaziun imputabels da las instituziuns che lavuran a favur d'uffants e da giuvenils, n'han las instituziuns en il sectur da la scola speziala betg pudì realisar las novas valitaziuns da las funcziuns tenor la VAF, perquai ch'i vala anc adina il plan da classificaziun dal 1. da schaner 2004 per la fixaziun tras il DECA. Uschia ha pudì vegnir revedida mo ina part dal plan da classificaziun.

La regenza vegn incumbensada:

- da renconuscher la valitaziun analitica da las funcziuns da la federaziun grischuna "chasas ed ospitals" menziunada qua survart e da l'applitgar per ils custs da salarisaziun da las instituziuns en il sectur da la scola speziala.

Cuira, ils 12 da favrer 2013

Casty, Bucher-Brini, Kleis-Kümin, Baselgia-Brunner, Caluori, Clalüna, Darms-Landolt, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Hitz-Rusch, Komminoth-Elmer, Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Michael (Donat), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Peyer, Pult, Stiffler (Tavau Plaz), Thöny, Trepp, Wieland, Buchli (Tenna), Degonda, Deplazes, Epp, Hensel, Michel (Igis), Müller (Susch)

Resposta da la regenza

La promoziun scolara sco er prescolara, la furmaziun e la tgira d'uffants e giuvenils cun impediments ha lieu en las instituziuns da la scolaziun speziala. Ils custs per la scolaziun e per l'assistenza vegnan decisivamain surpigliads dal chantun. Tenor l'art. 15 da la lescha davart la promoziun d'uffants e da giuvenils cun impediments dals 18 da favrer 1979 (DG 440.000) fixescha la regenza ils custs da salarisaziun imputabels per il persunal tar las contribuziuns chantunalas – cun excepziun da quels per las persunas d'instrucziun. En l'ordinaziun davart la scolaziun speziala dals 27 da november 2007 (DG 440.020) ha fixà la regenza ils custs da salarisaziun imputabels per las differentas categorias da persunal ed ha concretisà quels anc pli fitg en ils plans da la classificaziun.

La federaziun grischuna "chasas ed ospitals" ha en collavuraziun cun la federaziun grischuna da spitex fatg in'examinaziun ed ina nova valitaziun dal plan da classificaziun per sias commembras e ses commembers, tar ils quals appartegnan er las instituziuns da la scolaziun speziala. Il motiv per questa examinaziun e nova valitaziun era la revisiun totala dal plan da classificaziun da l'administraziun chantunala. Sco resultat han preschentà la federaziun grischuna "chasas ed ospitals" e la federaziun grischuna da spitex l'atun 2012 la "valitaziun analitica da las funcziuns" ch'è vegnida realisada en las instituziuns commembras – cun excepziun da las instituziuns da la scolaziun speziala – a partir dal 1. da schaner 2013.

Per la realisaziun da quest nov plan da classificaziun en las instituziuns da la scolaziun speziala ha dumandà la federaziun grischuna da spitex cun la brev dals 15 d'avust 2012 tar il chantun d'augmentar il preventiv respectiv. L'augment dumandà importa dus pertschient da la summa totala dals salaris da las instituziuns da la scolaziun speziala. Quai chaschuna annualmain custs supplementars periodics en l'autezza dad 1,13 milliuns francs. Cun il conclus nr. 903 dals 18 da settember 2012 ha la regenza refusà cun l'argumentaziun menziunada qua sutvart d'augmentar il preventiv dumandà.

Per instituziuns che survegnan contribuziuns chantunalas d'ina dimensiun considerabla, las qualas dependan da las expensas u dal deficit, valan – areguard il svilup dals custs – criteris analogs a quels da l'administraziun chantunala (art. 43 al. 4 da la lescha davart las finanzas dal chantun Grischun dals 19 da november 2011 [lescha da finanzas, LFC; DG 710.100]). La realisaziun da la revisiun totala dal plan da classificaziun da l'administraziun chantunala ha stuì vegnir realisada senza chaschunar custs supplementars sin basa da las classificaziuns vertentas e dals custs da persunal che resultan qua tras. Per la realisaziun n'èn nagins meds finanzials supplementars vegnids dumandads tar il cussegl grond. Quai correspunda a la directiva da la politica da finanzas dal cussegl grond (valur directiva nr. 3 concernent la stabilisaziun da la quota dal chantun, missiva carnet nr. 11/2011–2012, p. 1320). Analogamain na pon er vegnir dumandads nagins meds finanzials al cussegl grond per instituziuns che survegnan contribuziuns chantunalas considerablas per realisar il nov plan da classificaziun.

Sin basa dals motivs preschentads propona la regenza al cussegl grond da betg acceptar l'incumbensa.

11 d’avrigl 2013