Cuntegn da la pagina

Dumonda Kappeler concernent las novas directivas da surdada da la UE

sessiun: 28.08.2015
Il mars 2014 èn vegnidas publitgadas las novas directivas da surdada da la UE. Ultra da directivas enconuschentas pertutgant surdadas da lavurs è vegnida publitgada da nov er la directiva davart la surdada da contracts da concessiun. Questas directivas èn entradas en vigur l'avrigl 2014 e ston vegnir transferidas en ils dretgs naziunals dals stadis commembers da la UE entaifer dus onns.

La directiva da concessiuns n'ha bain betg in effect per ils contracts existents. Ma i n'è betg admess da prolungar las duradas dals contracts. Sco secturs pertutgads da la directiva da concessiuns vegnan menziunads per exempel il provediment d'energia e da chalur u la dismessa da rument.

La Svizra na tutga betg tar la UE. Ma ins po s'imaginar che da vart da la UE vegni fatg squitsch che la directiva da concessiuns vegnia realisada er en Svizra.

En quest connex supplitgeschan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders la regenza da respunder las suandantas dumondas:

1. È la regenza al current davart activitads correspundentas da vart da la UE?

2. Sa la regenza davart stentas correspundentas en Svizra?

3. Avess l'introducziun en Svizra da la directiva da concessiuns er consequenzas per la forza idraulica dal Grischun resp. per eventuals returns d'implants al concedant previs anticipadamain?

Cuira, ils 28 d'avust 2015

Kappeler, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caluori, Casanova (Glion), Casutt-Derungs, Cavegn, Deplazes, Kasper, Kollegger, Lorez-Meuli, Michael (Castasegna), Paterlini, Peyer, Pult, Tomaschett-Berther (Trun), Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Degiacomi

Resposta da la regenza

La dumonda davart l'obligaziun da far ina submissiun per ina concessiun sco er davart la relaziun da quella cun il dretg public da surdada è cumplexa e vegn discutada en moda cuntraversa en la pratica. In emprim scleriment impurtant è stada la revisiun parziala da la lescha davart il provediment d'electricitad (LPrEl) sco er da la lescha davart il dretg da las auas (LDA). Tenor quests relaschs federals n'exista nagina obligaziun da submissiun per surdar las concessiuns correspundentas.

En ils sbozs da consultaziun actualas per ina nova lescha federala davart las acquisiziuns publicas (LAP) sco er per ina nova cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (CIAP) vegnan las concessiuns regladas per l'emprima giada tenor il dretg da surdada. Da nov duai la surdada d'ina concessiun u il transferiment d'ina incumbensa publica er valair sco incarica publica, sch'il purschider ha dretgs exclusivs u spezials ch'el observa en l'interess public e sch'el survegn per quai directamain u indirectamain in salari u ina indemnisaziun. Concessiuns che na stattan betg en connex cun incumbensas publicas (p.ex. concessiuns da diever spezial) na vegnan percunter – tenor la pratica – anc adina betg registradas. Questa limitaziun considerescha la regenza sco objectivamain buna, perquai che la submissiun generala da tut las surdadas da concessiuns al dretg da surdada avess per consequenza, ch'i resultass in dumber nunsurvesaivel da proceduras e fiss ultra da quai en differents cas dal tuttafatg impratitgabel. Dal rest armonisescha la concepziun limitanta tschernida per gronda part cun la nova directiva da la UE davart la surdada da concessiuns (directiva 2014/23/UE dals 26 da favrer 2014).

Tar la dumonda 1: En il sectur dal dretg internaziunal n'existan oz naginas obligaziuns per la Svizra da far ina submissiun publica per surdar concessiuns. La directiva da la UE pertutgant las concessiuns na cuntegna en quest reguard er betg novas obligaziuns sin basa d'in contract internaziunal, perquai ch'ella ha in effect giuridic mo per ils stadis commembers da la UE. La regenza n'enconuscha naginas stentas da vart da la UE da sfurzar la Svizra da surpigliar las regulaziuns da concessiun che n'èn anc gnanc en la UE transferidas en tut ils dretgs naziunals. Anzi, la confederaziun ed ils chantuns han vis sezs in basegn d'agir en connex cun las surdadas da concessiuns ed han perquai fatg in scleriment correspundent en il rom da las revisiuns parallelas dal dretg federal e dal dretg chantunal davart las acquisiziuns.

Tar la dumonda 2: Cun recepir sco previs las concessiuns en l'urden svizzer da surdada vegnan eliminadas las malsegirezzas giuridicas ch'existan. Ma las concessiuns da diever spezial na vegnan betg suttamessas a quest urden, perquai ch'il dretg d'acquisiziuns n'è betg in rom adequat per quai. Medemamain han differentas reglas da dretg spezial (LPrEl, LDA) la preferenza envers las disposiziuns da surdada. Excepziuns sumegliantas enconuscha er la directiva da concessiun da la UE. Uschia è p.ex. il sectur da las concessiuns da las auas excludì explicitamain dal champ d'applicaziun da la directiva.

Tar la dumonda 3: La regenza n'enconuscha nagins indizis, tenor ils quals las disposiziuns da dretg spezial da la LDA duessan vegnir annulladas tras la procedura da surdada. Ultra da quai sto la directiva da concessiun vegnir realisada en il dretg naziunal dals stadis da la UE fin l'avrigl 2016, uschia che la giurisdicziun en chaussa sto pir anc vegnir furmada. Abstrahà da quai na pon ins oz strusch imaginar quant fitg ch'ina directiva da concessiun da la UE transferida en il dretg svizzer supprimiss las prescripziuns spezialas da la LDA. Per ils returns dals implants al concedent n'avess questa directiva nagina influenza, perquai ch'i sa tracta gist là d'entrar en tractativas cun il concessiunari, excludend tutta concurrenza (q.v.d. senza submissiun).

14 d'october 2015