Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 02.09.2016

En il Grischun èn 50 000 edifizis per part bler pli vegls che 25 onns. En quasi dus terzs da quels vegni stgaudà cun ieli u cun electricitad. Mintga onn vegnan importads en il Grischun ieli da stgaudar e gas natiral en la valur da 130 milliuns francs. Quests fatgs èn ina schanza enorma per il Grischun.

 

Ils custs per las mesiras da sanaziun vi d'edifizis (remplazzament da fanestras e da stgaudaments, isolaziun termica e.u.v.) dastgassan importar ils proxims onns bundant 200 milliuns francs. Quai generescha ina valurisaziun dad annualmain 70 milliuns francs en il Grischun pervia da las lavurs intensivas en connex cun la planisaziun e cun la realisaziun, quai che correspunda a ca. 650 equivalents a temp cumplain. Sch'ins accelerass las activitads da sanaziun, pudessan la valurisaziun ed il volumen d'occupaziun vegnir pli che dublegiads ed ils respargns d'energia triplads (studi davart l'impurtanza economica da las sanaziuns energeticas d'edifizis en il chantun Grischun – plazzas da lavur per las regiuns dal Grischun; INFRAS, BAKBASEL, avrigl 16). Remartgabel èsi en quest connex che la valurisaziun en las regiuns pudess vegnir augmentada signifitgantamain e che la branscha da construcziun dal Grischun avess las capacitads per in ulteriur stausch da sanaziun.

 

En quest connex supplitgeschan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders la regenza da respunder las suandantas dumondas:

 

1. Tge quinta la regenza da far sin fundament dals resultats dal studi menziunà qua survart e cofinanzià dal chantun (UEnTr ed UET)?

 

2. È la regenza pronta da meglierar las cundiziuns generalas giuridicas per sanaziuns energeticas d'edifizis?

 

3. Vegnan en dumonda en quest connex er distgargias fiscalas per la regenza?

 

4. Tge instruments considerescha la regenza sco ils pli efficazis, e co quinta la regenza d'applitgar quests instruments?

 

Cuira, ils 2 da settember 2016

 

Kappeler, Blumenthal, Pfenninger, Alig, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther (Mustér), Bleiker, Brandenburger, Bucher-Brini, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casanova-Maron (Domat), Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Tavau Clavadel), Darms-Landolt, Davaz, Della Vedova, Deplazes, Dermont, Dosch, Felix (Scuol), Florin-Caluori, Gartmann-Albin, Geisseler, Hardegger, Jaag, Jenny, Kasper, Kollegger, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kuoni, Lamprecht, Lorez-Meuli, Marti, Mathis, Michael (Donat), Monigatti, Nay, Niederer, Papa, Paterlini, Pedrini, Peyer, Pult, Salis, Steiger, Stiffler (Tavau Plaz), Stiffler (Cuira), Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Claustra Vitg), von Ballmoos, Waidacher, Wieland, Berther (Segnas), Stäbler, Vassella

Resposta da la regenza

Tar la dumonda 1:
Il studi davart l'impurtanza economica da sanaziuns energeticas d'edifizis en il chantun Grischun conferma l'efficacitad dals programs da promoziun chantunals. Cun ils instruments e cun las mesiras actualas vegnan cuntanschidas las finamiras da la lescha d'energia dal chantun Grischun (LEG), ed ils programs na chaschunan la finala nagins custs supplementars per il chantun. A partir da l'onn 2017 vegni cuntinuà cun il program da promoziun chantunal en ina furma optimada, integrond las enconuschientschas fatgas en il studi ed en concordanza cun las stentas dals chantuns per in'armonisaziun. Las dumondas decisivas per trair a niz il potenzial inactiv vegnan ad esser en spezial, sche e quant ferm che las interpresas grischunas da planisaziun e da construcziun s'engaschan cun strategias cuminaivlas ed en furma coordinada per effectuar in'acceleraziun sin il martgà da sanaziuns.

Tar la dumonda 2:
La regenza vegn a far l'onn 2017 – en il rom da sias cumpetenzas sin il stgalim d'ina ordinaziun – optimaziuns tar ils programs da sanaziun, realisond il model da promoziun armonisà (MoPA 2015). Las disposiziuns legalas chantunalas areguard las pretensiuns energeticas en il sectur da l'effizienza energetica dals edifizis vegnan plinavant a vegnir adattadas ils proxims onns sin basa dal model da prescripziuns energeticas dals chantuns (MoPEC 2014) uschia, ch'ellas dattan en il futur novs impuls er sin il martgà da sanaziuns.

Tar la dumonda 3:
Il chantun ha ina pratica generusa areguard la deducibladad dals custs per il mantegniment d'immobiglias. Uschia pon per exempel vegnir deducids ils custs per remplazzar las fanestras u ils stgaudaments sco er per sanar la fatschada u il tetg sco custs che mantegnan la valur (vesair la fixaziun da la pratica da l'administraziun da taglia tar l'artitgel 35 da la lescha da taglia). En quest sectur na vesa la regenza nagin basegn d'agir.
Percunter n'èn investiziuns en implants solars u fotovoltaics betg deduciblas da la taglia en il chantun Grischun. En sia resposta a la veglia incumbensa Kappeler concernent il tractament fiscal privilegià d'indrizs fotovoltaics ha la regenza refusà da far ina midada da la lescha respectiva. Il cussegl grond ha acceptà quest giudicament ed ha refusà l'incumbensa cun ina clera maioritad en la sessiun d'october 2012. L'argumentaziun da quella giada vegn surpigliada. Pervia da las tariffas progressivas han las mesiras effects fitg differents. Ils custs da mesiras da promoziun fiscalas na vegnan betg budgetads e betg cumprovads e n'èn uschia er betg transparents. Els na vegnan er mai mess en dumonda. En mintga runda da spargn vegnan els ignorads ed ina controlla da l'efficacitad n'ha insumma betg lieu. Las mesiras n'èn pia betg adattadas e cuntrafan al princip da commensurabladad. La regenza na vesa nagins motivs da divergiar da quest giudicament e s'exprima er oz cunter l'introducziun da distgargias fiscalas correspundentas.

Tar la dumonda 4:
La regenza è persvadida che la strategia vertenta maina a la finamira e duai vegnir mantegnida vinavant. Ella prenda en mira ina cuntinuitad tar ils instruments sco er tar las mesiras. Prescripziuns legalas per edifizis novs e stimuls per la sanaziun d'edifizis vegls (promoziun) ensemen cun infurmaziuns, cun cussegliaziuns sco er cun scolaziuns e cun furmaziuns supplementaras duain effectuar in ulteriur augment da las activitads da sanaziun e pia da la valurisaziun en il chantun.

26 d'october 2016