Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 02.09.2016

Il december 2010 ha il cussegl grond tractà il rapport tar la public corporate governance. La regenza ha preschentà quest rapport, dal qual la realisaziun ha las suandantas finamiras (formuladas en la missiva): «mantegnair ils interess chantunals; stgaffir transparenza; coordinaziun tranter las finamiras politicas, las finamiras dals proprietaris e las finamiras da las interpresa; giuditgar e minimisar las ristgas finanzialas e politicas; rapportaziun standardisada; examinaziun regulara da la necessitad e da la concepziun da l'engaschament chantunal».

 

Plinavant èsi vegnì explitgà ch'i duai vegnir etablì cun quai «ina relaziun equilibrada tranter la gestiun e la controlla da las participaziuns dal chantun Grischun». Il rapport è vegnì fatg en consequenza d'ina incumbensa da la cumissiun da gestiun dal cussegl grond (CdG) ed ha tractà la strategia, la commembranza e las pussaivladads da prender influenza sco er ils fatgs da rapport e da controlla tar participaziuns dal chantun, tar instituziuns independentas e tar autras organisaziuns cun «incumbensas publicas».

 

En il fratemp ha il chantun prendì differentas mesiras, en spezial per reglar la commembranza en quellas instituziuns, a las qualas il chantun è participà en moda essenziala. Er la rapportaziun e las indemnisaziuns dals organs da las instituziuns correspundentas èn vegnidas unifitgadas uschenavant sco pussaivel.

 

Dacurt è il rapport annual 2015 da l'ospital chantunal dal Grischun vegnì consegnà a las deputadas ed als deputads dal cussegl grond. Senza dubi è l'ospital chantunal «in'autra organisaziun cun incumbensas publicas» tenor l'incumbensa da quella giada da la CdG. Senza dubi gida il maun public (chantun e vischnancas) a finanziar er l'ospital chantunal. Il rapport annual 2015 da l'ospital chantunal è però magher en quai che concerna las finamiras e las prescripziuns da la public corporate governance. En spezial n'èn avant maun naginas indicaziuns davart las retratgas e davart ulteriuras colliaziuns dals organs (il cussegl da fundaziun, il cussegl d'administraziun, direcziun).

 

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders fan perquai las suandantas dumondas:

 

1. Pertge na cumprova l'ospital chantunal betg las cifras menziunadas qua survart (retratgas dals organs)?

 

2. Enconuscha la regenza talas e sche quai è il cas, quant importan ellas?

 

3. Co giuditgescha la regenza en general la rapportaziun da las organisaziuns cun incumbensas publicas en il Grischun sut l'aspect da la public corporate governance?

 

4. Co giuditgescha la regenza la dumonda che ulteriuras instituziuns sco per exempel ospitals duain resguardar en il futur tscherts standards minimals tenor las directivas dal chantun tar lur rapportaziun (sco che quai è per exempel il cas tar la scola auta da tecnica ed economia, tar ils servetschs psichiatrics dal Grischun, tar la Viafier retica)?

 

Cuira, ils 2 da settember 2016

 

Peyer, Pfenninger, Atanes, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Cahenzli-Philipp, Caviezel (Cuira), Deplazes, Gartmann-Albin, Jaag, Locher Benguerel, Monigatti, Noi-Togni, Perl, Pult, Thöny, Vassella

Resposta da la regenza

Il rapport da la regenza davart la realisaziun da public corporate governance (PCG) en il chantun Grischun (missiva carnet nr. 6/2010-2011) cuntegna 22 princips. L'avrigl 2015 ha la regenza prendì enconuschientscha dal rapport davart il stan da la realisaziun da PCG e l'ha tramess vinavant a la cumissiun da gestiun dal cussegl grond (CdG). Dals 22 princips èn 12 realisads cumplettamain e 10 per part. Il basegn d'agir restant consista p.ex. dal fatg da realisar ils princips da PCG a chaschun da la proxima revisiun da leschas spezialas.

La regenza duai fixar las indemnisaziuns dals gremis strategic-directivs dals instituts autonoms da dretg public, sche quels dumondan quai (princip PCG nr. 14). La regenza ha approvà l'onn 2013 in nov concept d'indemnisaziun PCG e – sa basond sin quel – las indemnisaziuns dals gremis strategic-directivs cun vigur a partir da l'onn da gestiun 2015. Las indemnisaziuns dal gremi strategic-directiv dals instituts autonoms da dretg public ston vegnir publitgadas en il rapport da gestiun, quellas dal gremi strategic-operativ almain preschentadas a la CdG ed a la regenza (princip PCG nr. 16). Quest princip è realisà tenor l'avis da la regenza.

Ils princips PCG valan per las participaziuns vi dals instituts autonoms da dretg public dal chantun e per ils engaschaments vi d'ina societad dal dretg d'obligaziuns svizzer che fan part da la facultad administrativa (art. 2. al. 1 da l'ordinaziun davart la realisaziun da la public corporate governance per il chantun Grischun; DG 710.400). Tenor quels na vegnan ils manaschis cun incumbensas publicas en discussiun betg pertutgads. L'interess dal chantun resulta dal fatg che questas instituziuns vegnan subvenziunadas.

1. L'ospital chantunal dal Grischun (OCGR) n'ha fin ussa betg publitgà ils salaris dals organs directivs, perquai ch'ina publicaziun dals salaris dals organs n'è betg usitada en la branscha en cas dad ospitals acuts che n'èn betg en possess dals chantuns. Correspundentamain n'è questa dumonda betg sa tschentada fin ussa.

En cas da la rapportaziun tar Swiss GAAP RRQ (Swiss Generally Accepted Accounting Principles, recumandaziuns tecnicas per il rendaquint) è il OCGR s'obligà facultativamain da publitgar cun ina gronda transparenza. Cun la medema avertadad e transparenza vuless il OCGR er tractar la dumonda da l'indemnisaziun dals organs. Bainbaud vegn el a publitgar l'indemnisaziun dals organs en l'internet ed er en il proxim rapport da gestiun.

2. Ils salaris dals organs dal OCGR n'enconuscha la regenza betg. Dal rest renviescha la regenza a la resposta a la dumonda 1.

3. La regenza na giuditgescha betg la rapportaziun externa da las organisaziuns cun incumbensas publicas, perquai ch'ella n'è betg cumpetenta da far quai. Ils documents che ston vegnir inoltrads dals retschaviders da contribuziuns chantunalas èn fixads en la legislaziun speziala. Ils uffizis cumpetents controllan quels en il rom da la calculaziun da las subvenziuns.

4. La definiziun da standards minimals po vegnir fatga cun cundiziuns als retschaviders da contribuziuns che concernan lur maniera da far il rendaquint (cf. princip PCG nr. 18). Ils ospitals e las chasas èn obligads da manar lur contabilitad tenor Swiss GAAP RRQ (art. 9 ed 11c da l'ordinaziun tar la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas; DG BR 506.060). La recumandaziun speziala Swiss GAAP RRQ 21 per organisaziuns da non-profit d'utilitad publica pretenda a partir da l'onn da gestiun 2016 che la summa totala da tut las indemnisaziuns ch'èn vegnidas pajadas als commembers da l'organ directiv suprem e da l'organ da gestiun vegnia inditgada en l'agiunta. En il senn da la transparenza vul la regenza prescriver che Swiss GAAP RRQ 21 vegnia observà, per exempel en cas d'ospitals en l'ordinaziun tar la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas.

26 d'october 2016