Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 14.02.2018

Ils chantuns èn in actur impurtant en ils fatgs da sanadad. Sco tals èn els responsabels da s'engaschar en moda activa e constructiva ensemen cun auters acturs per ch'il provediment medicinal da basa saja er en l'avegnir da buna qualitad e possia vegnir finanzià en Svizra.

Fauss impuls finanzials en il sistem actual èn buns puncts da partenza per augmentar l'effizienza. Tractaments ambulants èn ina buna chaussa. Igl è savens pli favuraivel, sche la pazienta u il pazient è mo intginas uras en la pratica da medi u en l'ambulatori d'ospital, empè da plirs dis a l'ospital. Il svilup medicinal ha extendì ils ultims decennis il champ dals tractaments ambulants e quest svilup cuntinuescha en moda rasanta.

Oz vegnan tractaments staziunars ed ambulants finanziads differentamain. In tractament ambulant vegn finanzià dal tuttafatg sin donn e cust da las assicuranzas da malsauns (pajapremias). Sch'in tractament medicinal equivalent ha lieu sin plaun staziunar, sto il chantun pertutgà (pajataglias) surpigliar ina gronda part dals custs.

La differenta finanziaziun da tractaments ambulants e staziunars è in problem central da la finanziaziun actuala da prestaziuns da la LAMal. Per ils finanziaders actuals da las prestaziuns – chantuns ed assicuranzas – impedescha ella l'autenticitad dals custs e dat uschia evidentamain fauss impuls da tuttas duas varts. Tut en tut engrevgescha quai il spustament da la furniziun da prestaziuns dal sectur staziunar en il sectur ambulant pli favuraivel (potenzial d'effizienza dad 1 milliarda francs) e la vista sin l'entira chadaina da tractament (potenzial d'effizienza da 3 milliardas francs cun rinforzar il provediment integrà). Per franar ils custs en il sectur da sanadad è l'introducziun d'ina finanziaziun unitara da prestaziuns ambulantas e staziunaras (FUAS) perquai ina da las refurmas las pli impurtantas sin plaun naziunal.

Igl è impurtant ch'er il chantun Grischun saja pront da cooperar en moda constructiva en questa discussiun e da betg refusar l'introducziun da FUAS gia oz, sco quai ch'igl è vegnì fatg cun il posiziunament negativ decidì da la CDS tar FUAS a chaschun da la radunanza plenara dals 19 da matg 2017.

La regenza vegn perquai incumbensada da s'engaschar per l'introducziun d'ina finanziaziun unitara da prestaziuns ambulantas e staziunaras (FUAS) e da defender quella en ils gremis correspundents (en spezial en la CDS).

Cuira, ils 14 da favrer 2018

Koch (Igis), Brandenburger, Davaz, Hug, Mathis, Nay, Salis, Toutsch

Resposta da la regenza

Tenor la lescha federala davart l'assicuranza da malsauns (LAMal) vegnan tractaments staziunars e tractaments ambulants finanziads en moda differenta. Quai engrevgescha in spustament da staziunar ad ambulant raschunaivel per l'economia publica respectivamain d'evitar activamain ospitalisaziuns e pia da promover il provediment ambulant. Cunquai che las assicuranzas surpiglian en cas da prestaziuns ambulantas 100 pertschient, en cas da prestaziuns staziunaras però maximalmain 45 pertschient dals custs, n'han ellas per regla strusch la motivaziun da promover tractaments ambulants. Quai è in dals motivs, per ils quals i vegnan furnidas cleramain main prestaziuns medicinalas ambulantas en Svizra ch'en pajais cumparegliabels.

Igl è incontestà che la moda da finanziaziun, quai vul dir la repartiziun dals custs tranter il chantun e las assicuranzas – ultra d'auters facturs d'influenza er impurtants sco differents sistems tariffars (DRG e Tarmed) – na duess betg influenzar la decisiun, sch'ina controlla u in tractament medicinal ha lieu en furma ambulanta u staziunara.

La regenza dal chantun Grischun è – sco la conferenza svizra da las directuras e dals directurs chantunals da sanadad (CDS) – da l'avis che models per la finanziaziun unitara da prestaziuns ambulantas e staziunaras (FUAS) chaschunan ina transfurmaziun decisiva dal sistem cun ristgas betg previsiblas e cun custs supplementars considerabels per ils chantuns, però senza pudair augmentar essenzialmain l'effizienza. La regenza sco er la suprastanza da la CDS refusan perquai il model FUAS cun ina finanziaziun unitara dals furniturs da prestaziuns tras las assicuranzas da malsauns ("FUAS/monissem") per ils suandants motivs:
- ils facturs d'influenza essenzials per ineffizienzas (indemnisaziun tras assicuranzas supplementaras, structuras tariffaras) na vegnan betg tangads da quai ed ils success potenzials d'ina midada da sistem vegnan uschia relativads considerablamain;
- ils chantuns perdessan cleramain lur influenza sin ils ospitals, sch'els avessan la rolla da finanziader da minoritad, quai che indebliss considerablamain lur rolla directiva en il sectur staziunar impurtant;
- ils effects d'ina midada da sistem èn previsibels main bain che tar models cun influenza directa sin la repartiziun da prestaziuns.

Sche models sco "FUAS/senza monissem" (finanziaziun duala tras assicuranzas da malsauns ed il maun public) duessan vegnir tractads vinavant en la discussiun politica, èn – tenor la regenza – stringentamain necessarias las mesiras accumpagnantas pretendidas da la CDS a chaschun da la radunanza plenara dals 19 da matg 2017, en spezial:
- ils quints en il sectur staziunar vegnan liquidads tuttina sco oz;
- als chantuns vegn dà en maun l'instrument da diriger sistematicamain la purschida da provediment ambulant;
- igl exista ina pussaivladad da controlla per ils chantuns per scuntrar correctamain prestaziuns ambulantas per la populaziun chantunala, per exempel cun stgaffir in organ cuminaivel (assicuranzas / chantuns) che garantescha quai;
- fauss impuls pervia da la colliaziun da las cunvegnas contractualas dals partenaris da tariffa en il sectur da las assicuranzas fundamentalas e supplementaras vegnan eliminads consequentamain;
- ils chantuns survegnan ina vusch consultativa en la surveglianza da las assicuranzas da malsauns;
- la finala po la "finanziaziun eguala dad ambulant e staziunar" meglierar vardaivlamain l'organisaziun dal provediment mo, sche er il sectur da la tgira da persunas attempadas e la spitex vegnan integrads en il model da finanziaziun.

La regenza è pronta d'examinar senza pregiudizis models da la finanziaziun unitara che adempleschan las pretensiuns qua survart. Ella na duai dentant betg vegnir restrenschida ordavant en il giudicament dals models.

Sa basond sin questas consideraziuns propona la regenza al cussegl grond da refusar questa incumbensa.

26 d'avrigl 2018