Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 12.02.2019

Sco sulet chantun ha il Grischun trais linguas chantunalas. Per mantegnair la trilinguitad en il Grischun sto il chantun promover il rumantsch ed il talian. En quest reguard sto il cussegl grond ademplir ina funcziun d'exempel.

En las debattas han las deputadas ed ils deputads rumantschs u talians la pussaivladad d'exprimer lur votums per rumantsch u per talian. Il cuntegn da quests votums è mintgamai fitg cumplex e different d'idiom ad idiom. Las deputadas ed ils deputads che san mo tudestg na chapeschan perquai strusch dal tuttafatg il cuntegn d'in tal votum. Las deputadas ed ils deputads che san mo talian han medemamain difficultads en il cas cuntrari.

Er auters chantuns plurilings sco Friburg, Berna u Vallais èn stads confruntads cun questa sfida. En il senn da la plurilinguitad vivida vegnan las debattas dal parlament chantunal en quels chantuns mintgamai translatadas en moda simultana. Uschia han tut las deputadas e tut ils deputads la pussaivladad da salvar lur votums en lur lingua materna. Tras quai vegn augmentada considerablamain la qualitad da las discussiuns e vegnan reducidas las barrieras linguisticas.

Il chantun Grischun n'ha betg anc tematisà quest svilup fin ussa. Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders vulessan perquai savair da la regenza il suandant:

1.     Co pudess vegnir realisada tenor la regenza en moda pragmatica e cunvegnenta la translaziun simultana en il cussegl grond?

2.     Quant auts fissan ils custs per ina translaziun simultana en las trais linguas chantunalas e pudessan eventualmain vegnir tratgs a niz sistems cun auters chantuns per reducir ils custs?

3.     È la regenza da l'avis che la pratica actuala en il cussegl grond discrimineschia la lingua rumantscha e taliana?

4.     Co quinta la regenza da meglierar sia funcziun d'exempel en quest sectur en vista als ulteriurs chantuns plurilings?

Cuira, ils 12 da favrer 2019

Rettich, Maissen, Fasani, Alig, Atanes, Baselgia-Brunner, Bondolfi, Brunold, Cahenzli-Philipp, Caluori, Cantieni, Caviezel (Cuira), Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Cuira), Derungs, Dürler, Ellemunter, Epp, Gasser, Geisseler, Hitz-Rusch, Hofmann, Horrer, Jenny, Locher Benguerel, Michael (Castasegna), Müller (Favugn), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Perl, Preisig, Ruckstuhl, Rutishauser, Schwärzel, Thomann-Frank, Thöny, Wellig, Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart), Jegen, Locatelli-Iseppi, Lunghi, Spagnolatti

Resposta da la regenza

Sin basa da la dumonda Rettich sto la regenza s'exprimer davart ina chaussa che pertutga en emprima lingia fatgs dal cussegl grond. Ella fa quai cun la retegnientscha duida. La finala èsi chaussa dal cussegl grond da fixar las reglas per il diever da las linguas en il manaschi parlamentar.

Il punct da partenza è l'art. 4 da la lescha da linguas dals 19 d'october 2006 (LLing; DG 492.100) che regla la lingua per las tractativas en il cussegl grond ed en las cumissiuns. Tenor quel po mintga commembra e mintga commember dal cussegl grond s'exprimer en la lingua uffiziala da sia tscherna (art. 4 al. 1 LLing). Ina transla­ziun simultana dals votums n'è betg previsa. Ina tala n'è betg vegnida tematisada en las tractativas dal cussegl grond davart la lescha da linguas (cf. PCG 2 I 2006/2007, p. 502 s.). En connex cun in postulat correspundent avant prest 30 onns aveva il cus­segl grond percunter discutà davart l'introducziun d'ina translaziun simultana. A la fin da la debatta è l'intervenziun però vegnida retratga (guardar PCG 1989/90, p. 167, 329 ss.).

Sin fundament da questas ponderaziuns po la regenza prender posiziun sco suonda davart las singulas dumondas:

Tar la dumonda 1: Il proceder per garantir ina translaziun simultana en trais linguas chantunalas è pli cumplex e chaschuna dapli lavur e custs che la translaziun simulta­na en duas linguas sco en ils chantuns Berna, Vallais u Friburg. Sch'ins parta dal fatg ch'i na dovra per il rumantsch betg ina translaziun simultana en ils tschintg idioms, resultassan sis direcziuns da translaziun (D-I, D-R; I-D, I-R; R-D, R-I). Da dubitar fiss en quest connex però, sch'ins chattass interpretas ed interprets simultans qualifi­tgads per tut las direcziuns, en spezial per la translaziun dal talian en il rumantsch e viceversa. Soluziuns reducidas (p.ex. mo translaziuns tudestg – talian e talian – tudestg) stessan en conflict cun il princip constituziunal dal tractament egual. La realisaziun "pragmatica" che vegn pretendida per la translaziun simultana n'è betg vesaivla, ella fiss bain cumplexa e chaschunass gronds custs.

Tar la dumonda 2: Sco expensas unicas resultassan custs per installar sis cabinas da translaziun sco er custs per l'acquist e per l'installaziun d'in indriz da conferenza (connectur per l'ureglier, selectur per tscherner la lingua e reglader dal volumen a las plazzas da lavur) e d'in indriz da translaziun. Senza in project concret na pon betg vegnir fatgas indicaziuns exactas davart ils custs correspundents. Ils custs dastgas­san dentant importar plirs tschientmilli francs. Vitiers vegnissan expensas periodicas per l'engaschament da las interpretas e dals interprets. Per interpreta u interpret e di da sesida stoi vegnir fatg quint cun custs da 1500 francs. Per garantir tut las transla­ziuns simultanas en il cussegl grond duvrassi sis interpretas ed interprets (ina inter­preta u in interpret per direcziun da translaziun). Suenter in temp da lavur dad 1 ura sto ina interpreta u in interpret mintgamai vegnir substituì, perquai duvrassi per in di da sesida 12 interpretas ed interprets. Per di da sesida entir stuess ins far quint cor­respundentamain cun custs da 18 000 francs, cun en media 16 dis da sesida pia cun custs annuals da 288 000 francs. Questas supposiziuns areguard ils custs sa basan sin cumparegliaziuns cun ils chantuns Berna, Vallais e Friburg.

Tar la dumonda 3: La pratica vertenta observa la regulaziun legala concludida dal cussegl grond cun la lescha da linguas (art. 4 LLing). Ella resguarda particularmain l'aspect impurtant da la realisabladad pratica e chatta betg sco ultim er pervia da quai dapi blers onns gronda acceptanza, perquai ch'i dat in consens areguard il fatg ch'i dat secturs, nua ch'ils meds finanzials limitads dal chantun pon vegnir applitgads en moda pli efficazia sut l'aspect da la promoziun da linguas.

Tar la dumonda 4: L'organisaziun e la structuraziun dal manaschi parlamentar è en emprima lingia chaussa dal cussegl grond. Latiers tutga er la fixaziun da la lingua per las tractativas en il plenum ed en las cumissiuns.

26 d'avrigl 2019