Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 22.10.2019

Durant ils ultims 5 onns ha il chantun surdà en 188 cas las incaricas en la procedura directa, cumbain che la limita per ina surdada directa, ch'è fixada en la lescha da submissiun, è mintgamai vegnida surpassada. Bain conferma la regenza che las disposiziuns excepziunalas respectivas vegnian appelladas mo en moda restrictiva e vegnian applitgadas mo en cas spezials. Ma tranter questa decleraziun ed il dumber da cas enorm datti ina gronda discrepanza. Pertutgant ils provisoris dal convict n'ha la regenza fin ussa betg pudì preschentar en moda credibla che la procedura tschernida d'ina surdada directa saja stada legala. Quest fatg pretenda in scleriment cun quità. Las disposiziuns da la lescha da submissiun duain numnadamain promover la concurrenza ed in diever economic dals daners da taglia.

Perquai supplitgeschan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders da respunder las suandantas dumondas:

1.     En quants dals 188 cas sa chattava la summa da surdada en ina da las suandantas dimensiuns?

300 000.–       fin              400 000.– francs

400 000.–       fin              500 000.– francs

500 000.–       fin              750 000.– francs

750 000.–       fin           1 000 000.– francs

1 000 000.–    fin           1 500 000.– francs

                      sur           1 500 000.– francs

2.     Quant grondas èn las 20 summas da surdada las pli autas dals 188 cas?

3.     Tgeninas èn stadas mintgamai las motivaziuns per l'excepziun da las 20 summas da surdada las pli autas, menziunadas sut il punct 2?

4.     Tgenins èn stads mintgamai ils 3 motivs ils pli frequents per far in'excepziun da las categorias da custs dumandadas sut il punct 1?

5.     È la regenza pronta da dumandar expertisas externas per giuditgar en moda correcta la legalitad dal proceder en connex cun la surdada dals provisoris dal convict?

Cuira, ils 22 d'october 2019

Wilhelm, Bettinaglio, Stiffler, Alig, Atanes, Berweger, Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Caluori, Cantieni, Caviezel (Cuira), Danuser, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Rabius), Dürler, Ellemunter, Felix, Gartmann-Albin, Gasser (Cuira), Gort, Hitz-Rusch, Hofmann, Holzinger-Loretz, Horrer, Jenny, Jochum, Kienz, Locher Benguerel, Marti, Mittner, Müller (Favugn), Natter, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Perl, Preisig, Rettich, Rüegg, Rutishauser, Salis, Schutz, Schwärzel, Thomann-Frank, Thöny, Thür-Suter, Valär, von Ballmoos, Weidmann, Wellig, Gloor, Pajic, Spadarotto, Sturzenegger

Resposta da la regenza

Cun effect a partir dal 1. da schaner 1996 è la Svizra sa participada a la Convenziun davart las acquisiziuns publicas (CAP). Per ses sectur ha il chantun Grischun realisà questa convenziun cun sa participar a la Cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (CIAP) sco er cun relaschar disposiziuns chantunalas da submissiun (Lsub/Osub). Las prescripziuns d'acquisiziun internaziunalas e naziunalas prevesan ch'i po vegnir applitgada excepziunalmain la procedura directa er independentamain da la valur d'incarica, sch'i dat premissas descrittas exactamain en la lescha. Cun suttascriver la CAP èn ils stadis contractants s'obligads a medem temp da far ina statistica da las incaricas surdadas ch'èn pli autas che las valurs minimalas da la WTO (cf. art. XIX cifra 5 CAP). Questas indicaziuns duain dar ina invista, en tge dimensiun che las reglas da concurrenza valaivlas vegnan applitgadas en la pratica.

En las disposiziuns da submissiun chantunalas ch'èn vegnidas revedidas l'onn 2004, figurescha l'obligaziun menziunada da far ina statistica en l'art. 34 Lsub. Per survegnir ina vista generala da las acquisiziuns publicas pretenda il legislatur chantunal – sco unic chantun da la Svizra – che tut ils incumbensaders publics en il chantun annunzian er las incaricas ch'els han surdà en il sectur dal martgà intern e che surpassan 50 000 francs. Tenor ina disposiziun administrativa dal Departament da construcziun, traffic e selvicultura (DCTS), che datescha da l'onn 2004, ston ils uffizis dal DCTS annunziar tut las surdadas che surpassan ina valur d'incarica da 5000 francs.

Da las circa 7000 incaricas annunziadas mintga onn fa il DCTS ch'è responsabel per exequir las prescripziuns da submissiun – cun in program en l'internet – ina statistica da surdadas ch'è accessibla publicamain. Questa statistica ha servì en il passà tranter auter per determinar las valurs minimalas chantunalas sco impurtanta basa da decisiun da la politica. Tenor las valurs minimalas da plirs onns importa la quota dals purschiders resguardads cun sedia en il chantun Grischun quasi 80 pertschient da tut las surdadas registradas. Las surdadas directas chantunalas tenor la disposiziun excepziunala da l'art. 3 al. 1 Osub sa chattan sut 0,8 pertschient da tut las incaricas chantunalas.

Tar la dumonda 1: Da las 188 incaricas chantunalas surdadas directamain sin basa da l'art. 3 Osub durant ils onns 2014–2018 sa chattan 66 surdadas en las categorias da custs che Vus avais dumandà. En questas summas da surdada n'è betg cuntegnida la taglia sin la plivalur, perquai ch'i na vegn betg resguardà la valur d'incarica ch'è decisiva per la tscherna da la procedura (art. 7 al. 2 Osub). Ina glista tabellara da questas categorias ed ina glista da tut las 188 incaricas chantunalas vesais Vus sin las paginas d'internet dal DCTS en la rubrica "Acquisiziuns". En il futur vegn il chantun ad inditgar en la statistica da surdadas annuala er mintga incarica ch'el ha surdà sin basa da questa disposiziun excepziunala.

Tar las dumondas 2 e 3: Las 20 incaricas las pli grondas sa chattan tranter 601 851.85 francs e 3 639 787.50 francs. En connex cun questas 20 surdadas las pli grondas èn vegnids numnads – per motivar la surdada directa – sis giadas l'art. 3 al. 1 lit. h Osub ("l'incumbensader surdat ina nova incarica dal medem tip che sa referescha ad ina incarica da basa ch'era vegnida surdada en ina procedura averta, selectiva u d'invit") e quatter giadas l'art. 3 al. 1 lit. c (" i vegn en dumonda mo in offerent pervia da particularitads tecnicas u artisticas da l'incarica u pervia da motivs da segirezza u da protecziun da la proprietad intellectuala e sch'i na dat nagina alternativa adequata"). Quests ulteriurs fatgs excepziunals èn vegnids inditgads mintgamai trais giadas (cf. glista detagliada sin la pagina d'internet dal DCTS).

Tar la dumonda 4: Ils trais fatgs excepziunals appellads il pli savens en las categorias da custs che Vus avais dumandà sa chattan medemamain sin la glista depositada sin la pagina d'internet dal DCTS. Sco motivaziun figureschan tut en tut il pli savens l'art. 3 al. 1 lit. c Osub (21 giadas), l'art. 3 al. 1 lit. k Osub ("l'incumbensader acquista bains a bursas da rauba", 13 giadas) e l'art. 3 al. 1 lit. h Osub (9 giadas).

Tar la dumonda 5: La Regenza ha incumbensà l'expert da la legislaziun da surdada dr. Stefan Scherler, Winterthur, d'examinar – en il rom d'ina expertisa curta – la legalitad dal proceder en connex cun l'acquisiziun dals provisoris dal convict. Stefan Scherler ha differentas incumbensas d'instrucziun, publitgescha regularmain davart temas da surdada e da dretg da construcziun en revistas specificas ed è mainagestiun da l'Associaziun svizra per las acquisiziuns publicas. Questa expertisa curta na stat actualmain anc betg a disposiziun a la Regenza.

15 da schaner 2020

Agiunta dals 6 da favrer 2020 tar la resposta a la dumonda 5: L'expertisa curta dals 30 da schaner 2020, ch'è entrada en il fratemp tar la Regenza, ed il conclus respectiv da la Regenza dals 4 da favrer 2020 chattais Vus qua (link).