Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 09.12.2020

Cun il conclus nr. 289/2020 ha la Regenza concludì da sustegnair ils furniturs principals da prestaziuns en ils fatgs da sanadad durant la pandemia da COVID-19 indemnisond d'ina vart las entradas pli pitschnas e surpigliond da l'autra vart ils custs supplementars. En quest connex è il chantun Grischun stà – ensemen cun il chantun Berna – in chantun da piunier en Svizra. Per quai vulessan nus exprimer in grond laud a la Regenza. Quest laud vegn ussa turblà, perquai ch'ils ospitals ston cudeschar cifras concretas per la clusiun da lur quint annual. Els ston pia pudair stimar, tge entradas pli pitschnas e tge custs supplementars che vegnan renconuschids. Sin basa da las revisiuns intermediaras ch'èn vegnidas fatgas da l'Uffizi da sanadad èn resultadas grondas malsegirezzas en quest reguard.

Pervia da quai drizzain nus las suandantas dumondas a la Regenza:

  1. Co fa la Regenza quint da tractar las perditas d'entradas da las persunas cun assicuranza suppelementara  e dals pajaders autonoms?
  2. Co fa la Regenza quint da tractar il deficit evident tar ils furniturs da prestaziuns, che resultan dal tractament ambulant da pazientas e pazients cun COVID-19?
  3. Co fa la Regenza quint da tractar ils custs supplementars che resultan da l'acquist d'apparats da la tecnica medicinala > 10 000 francs, sco p.ex. apparats da respiraziun?

Tavau, ils 9 da december 2020

Caviezel (Tavau Clavadel), Cahenzli-Philipp, Favre Accola, Alig, Berweger, Bettinaglio, Bigliel, Brandenburger, Caluori, Cantieni, Caviezel (Cuira), Censi, Clalüna, Danuser, Degiacomi, Deplazes (Rabius), Ellemunter, Engler, Felix, Flütsch, Grass, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jochum, Kasper, Kienz, Koch, Lamprecht, Maissen, Michael (Castasegna), Michael (Donat), Mittner, Müller (Susch), Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Pfäffli, Preisig, Ruckstuhl, Schutz, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Valär, von Ballmoos, Waidacher, Wilhelm, Giudicetti, Stieger

Resposta da la regenza

Tar la dumonda 1: La soluziun dal chantun Grischun da surpigliar tut ils retgavs da las assicuranzas socialas e dal maun public che mancan cumpareglià cun l'onn precedent, e quai tant per las prestaziuns staziunaras sco er per las prestaziuns ambulantas, independentamain sch'i sa tracta da pazientas e pazients chantunals u extrachantunals, è – cumpareglià cun auters chantuns – fitg generusa. En blers chantuns na datti nagin sustegn specific per ils ospitals. Tar las perditas d'entradas en il sectur da las persunas assicuradas supplementarmain èsi da resguardar che la part da l'assicuranza da basa e la part dal maun public èn er vegnidas surpigliadas. Mo las prestaziuns da l'assicuranza supplementara per in confort pli grond da las pazientas e dals pazients e per ils onuraris supplementars da las medias e dals medis tractants n'èn betg vegnidas cuvridas qua. Quests retgavs ed ils retgavs da las pajadras e dals pajaders autonoms tutgan – tenor l'avis da la Regenza – tar la ristga d'interpresa dals ospitals, resp. en il cas dals onuraris tar la ristga da las medias e dals medis tractants. Correspundentamain na ston quels betg vegnir garantids dal maun public cun daners da taglia. Ultra da quai chaschunass la surpigliada da que­stas perditas da retgavs in tractament inegual fitg grond tranter ils ospitals, cunquai che la quota da pazientas e pazients assicurads supplementarmain divergescha da stgars 10 fin quasi 30 pertschient.

Tar la dumonda 2: Eventuals custs supplementars ch'ils ospitals han gì durant la pandemia da COVID-19 pervia da prescripziuns d'igiena pli severas, pervia d'anda­ments engrevgiads e.u.v., han pudì vegnir mess a quint al chantun sco prestaziuns d'utilitad publica supplementaras. En il sectur da las prestaziuns ambulantas per pazientas e pazients cun ina malsogna da COVID-19 è il catalog da las tariffas da Tarmed vegnì adattà correspundentamain. Cun quai èn cuvrids ils custs supplemen­tars che resultan dal tractament da pazientas e pazients da COVID-19. In deficit explicit n'è qua betg visibel.

Tar la dumonda 3: I vegn differenzià tranter apparats da la tecnica medicinala ch'èn vegnids acquistads durant la pandemia da COVID-19 e che na pon betg pli vegnir duvrads, cur che la pandemia è passada, resp. che ston vegnir depositads fin ad in'eventuala nova pandemia, ed apparats che vegnan duvrads suenter la fin da la pandemia per remplazzar apparats ch'eran gia avant maun avant la pandemia. En l'emprim cas vegn acceptà e surpiglià il pretsch da cumpra cumplain, en il segund cas mo ils custs da l'amortisaziun per la durada da la pandemia da COVID-19.

3 da mars 2021