Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 27.08.2021

La controlla da chars annexs agriculs cun frains pneumatics u cun frains idraulics d'in uder è fitg impurtanta per la segirezza sin via. Correspundentamain èsi raschunaivel che uschè blers chars annexs agriculs sco pussaivel vegnian controllads regularmain.

Ina contribuziun per la segirezza sin via fiss, sche la controlla da quests chars annexs agriculs na vegniss betg mo fatga centralmain a Cuira cun tut il bler temp ch'ella dovra, mabain er en las regiuns decentralas sco per exempel en il Landwassertal (Tavau) u en l'Engiadina (Puntraschigna).

Ins po partir dal fatg che bler dapli purs vegnissan a profitar d'ina pussaivladad decentrala da laschar controllar lur chars annexs (augment da la segirezza sin via), perquai ch'els na stuessan betg impunder in di per char annex per ir a Cuira, per al laschar controllar e per returnar a chasa. Er la contribuziun ecologica na sto betg vegnir sutstimada, sch'i vegniss spargnà als purs da las regiuns perifericas da far quel lung viadi cun lur vehichels agriculs.

A Tavau fissi da princip pussaivel da controllar ils vehichels en il post da prova VBD da la vischnanca da Tavau (controlla dals frains da vehichels a motor grevs u da lur chars annexs). Ma quai n'è betg permess, perquai ch'ils mecanists da camiuns da la vischnanca da Tavau n'han betg absolvì ils curs da la AM Suisse. Ina controlla dals chars annexs en in post da prova da la Controlla da vehichels a motor tras experts che n'han er betg absolvì in curs da la AM Suisse, è percunter admessa.

  1. Pertge na vegnan betg acceptadas differentas pretensiuns da curs resp. equivalents da curs sco il curs da frains WABCO da l'Uffizi per il traffic sin via? Relevant è gea mo ch'ils frains vegnian controllads d'experts scolads regularmain.
  2. È la Regenza er da l'avis che soluziuns pragmaticas che mainan ad in augment da la segirezza sin via, èn raschunaivlas e salidaivlas?
  3. Tge ulteriuras mesiras pragmaticas prevesa la Regenza per pussibilitar controllas decentralas da chars annexs agriculs cun l'intent da cuntanscher uschia in augment da l'attractivitad da las controllas e d'augmentar tras quai la segirezza sin via?

Cuira, ils 27 d'avust 2021

Favre Accola, Lamprecht, Stocker, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Cantieni, Clalüna, Crameri, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Engler, Felix, Flütsch, Föhn, Gort, Grass, Hartmann-Conrad, Hefti, Hug, Kohler, Michael (Donat), Müller (Susch), Salis, Schutz, Schwärzel, Tanner, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Ulber, Valär, von Ballmoos, Adank-Arioli, Bürgi-Büchel, Costa, Gujan-Dönier

Resposta da la regenza

Cun la cunvegna dals 14 da december 2004 tranter il Departament da giustia, segirezza e sanadad e l’Uffizi per il traffic sin via (UTV) d’ina vart e l'Uniun svizra dal metal, Federaziun spezialisada per tecnica agrara dal Grischun (midada dal num per il 1. da schaner 2017 ad Agrotec Suisse) da l’autra vart, vegnan las controllas successivas da vehichels a motor e da chars annexs cun ina sveltezza maximala fin 45  km/h surdadas a la federaziun spezialisada Agrotec Suisse.

La tecnica ed il mantegniment da vehichels a motor agriculs vegnan adina pli pretensius. Lavurs vi dals sistems da franar pon per la gronda part vegnir fatgas mo pli da spezialists scolads. Agrotec Suisse scolescha en l’entira Svizra spezialists per sistems da franar da chars annexs da l’agricultura e da l’economia forestala e garantescha ina furmaziun supplementara regulara.

Tar la dumonda 1: Per che manaschis agriculs spezialisads possian far protocols dals frains, dovri per garantir la segirezza dal traffic, persunal spezialisà ch’è scolà cun las furmaziuns supplementaras correspundentas, tranter auter dals frains idraulics. L’Uffizi per il traffic sin via renconuscha instituts che porschan scolaziuns e furmaziuns supplementaras a spezialistas ed a spezialists per ils sistems da franar idraulics da chars annexs agriculs. La firma WABCO (Svizra) ScRL a Berna na porscha – cuntrari ad Agrotec Suisse – nagins curs correspundents per chars annexs agriculs cun frains idraulics.

Tar la dumonda 2: Ina controlla successiva decentrala da vehichels agriculs è tuttavia raschunaivla. Per quest motiv ha l’Uffizi per il traffic sin via fatg l’onn 2004 ina cunvegna correspundenta cun la Agrotec Suisse. Actualmain vegnan mantegnids e/u controllads ils frains da chars annexs agriculs als suandants lieus en il Grischun: Panaduz, Cuira, Glion, Landquart, Maiavilla, Samedan, Tusaun, Trimmis e Zizers.

Tar la dumonda 3: Actualmain examinescha l’Uffizi per il traffic sin via ina collavuraziun cun l’interpresa da transport da Tavau (VBD). Per ina futura collavuraziun na datti nagins impediments pli, uschespert che las confermas correspundentas davart la scolaziun e davart la furmaziun supplementara per las controllas dals frains idraulics da chars annexs èn avant maun ed uschespert che las adattaziuns dad IT ch'èn necessarias per far in protocol digital dals frains èn realisadas. Medemamain è mintga manaschi agricul spezialisà en il Grischun liber, observond las cundiziuns, da controllar ils frains da chars annexs agriculs e d’emetter confermas da reparatura.

21 d'october 2021