Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 03.09.2022

Gia en la dumonda da la fracziun da la PPS en la sessiun da december 2021 concernent las proceduras EOZ èsi vegnì crititgà, ch'ils termins da tractament dal UST sajan per part memia lungs. En la vischnanca da Küblis per exempel è in cas pendent quest atun dapi 4 onns. 

En la resposta da la Regenza èsi vegnì menziunà, ch'il termin da tractament da 3 mais tenor l'art. 49 al. 2 da l'Ordinaziun chantunala davart la planisaziun dal territori (OPTGR) vegnia observà tar 94 pertschient da las dumondas da la categoria EOZ la pli frequenta. Sco ch'in pèr exempels a Küblis mussan però, èn quellas dumondas, che na vegnan lura betg tractadas entaifer il termin, tant pli malempernaivlas. En l'artitgel da la OPTGR menziunà qua survart èsi plinavant fixà, ch'il termin per liquidar proceduras EOZ cun protesta, cun examinaziun ecologica e cun in basegn da coordinaziun augmentà, duaja durar maximalmain 5 mais.

Sco ch'igl è resultà d'in barat cun las presidentas ed ils presidents communals en la regiun Partenz/Tavau, n'è la vischnanca da Küblis betg in cas spezial, mabain en quasi tut las vischnancas èn vegnidas fatgas experientschas sumegliantas. La finala è quai er sa mussà tar in cas a Claustra, nua ch'igl era vegnida inoltrada ina dumonda EOZ normala en connex cun il giubileum «800 onns Claustra». Malgrà preexaminaziun e documents da dumonda cumplets n'era questa dumonda er suenter in mez onn anc betg vegnida approvada.

Er en auters secturs da la planisaziun dal territori vegnan las vischnancas confruntadas cun fitg lungs termins da tractament. Tar revisiuns da la planisaziun locala datti regularmain gronds retards, medemamain p.ex. tar determinaziuns dal spazi d'auas. Sche plirs uffizis u posts spezialisads chantunals èn involvids (spezialmain il UNA, la Tgira da monuments, il UGP), sa prolungheschan ils termins d'elavuraziun fermamain er tar projects simpels. Sch'i duess er anc esser necessari d'integrar in post federal (p.ex. per projects da pendicularas), ston ins gist far quint cun ina procedura da plirs onns, e quai er senza process giudizials. Nus constatain plinavant, che la revisiun actuala dals plans directivs regiunals cun l'adattaziun parallela da las planisaziuns localas (model directiv communal dal territori, planisaziuns localas) è ina fitg gronda sfida u schizunt ina surpretensiun per las vischnancas, per las regiuns, per il chantun e per ils biros spezialisads.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders fan las suandantas dumondas:

 1. a) Tar quantas dumondas EOZ n'èsi – dapi l'onn 2018 – betg stà pussaivel d'observar la durada d'elavuraziun maximala da 5 mais tenor la OPTGR?
  b) Quantas dumondas EOZ èn actualmain pendentas dapi pli ditg che 5 mais?
  c) Co vegnan motivads quests retards?
  d) Co fissi pussaivel da scursanir questas proceduras?
 2. a) Tge directivas temporalas datti per tractar revisiuns da la planisaziun locala, determinaziuns dal spazi d'auas, adattaziuns da zonas da privel ed ulteriurs temas sumegliants?
  b) Vegnan observadas questas directivas?
 3. Co pon proceduras, nua che plirs uffizis e posts spezialisads chantunals èn participads, vegnir optimadas e terminadas en in rom temporal adequat?
 4. Ha la Regenza in plan per reducir las pendenzas e per pudair observar ils termins tar sche pussaivel tut las dumondas, e quai en spezial tar il UST?

Cuira, ils 3 da settember 2022

Gort, Kasper, Gansner, Adank, Berweger, Brandenburger, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Crameri (Surava), Della Cà, Derungs, Dürler, Favre Accola, Grass, Hartmann, Hohl, Hug, Jochum, Koch, Krättli, Lehner, Luzio, Maissen, Menghini-Inauen, Metzger, Morf, Rauch, Roffler, Saratz Cazin, Schutz, Sgier, Stocker, Weber

Resposta da la regenza

Tar la dumonda 1: Dapi l'onn 2018 ha l'Uffizi per il svilup dal territori (UST) elavurà en total 4727 dumondas per edifizis e stabiliments ordaifer la zona da construcziun (EOZ). Tar 110 da questas dumondas n'ha il termin da liquidaziun tenor l'art. 49 al. 2 da l'Ordinaziun davart la planisaziun dal territori (OPTGR; DG 801.110) betg pudì vegnir observà. Tar il UST èn actualmain 106 dumondas EOZ pendentas dapi pli ditg che 5 mais.

Raschuns per la durada pli lunga da quests paucs cas èn principalmain quellas, ch'ils documents da dumonda èn vegnids inoltrads incumplets (53 cas), ch'i sa tracta da dumondas posteriuras cumplexas per edifizis gia construids illegalmain (30 cas) sco er che proceduras han stuì vegnir sistidas u ch'igl ha dà midadas posteriuras dal project (20 cas). Ils retards tar las trais proceduras restantas han differentas raschuns.

En cas d'edifizis construids illegalmain ed en cas da las sistidas na pon las proceduras betg vegnir scursanidas. En ils ulteriurs cas (documents da dumonda incumplets) èsi pussaivel da gidar ad accelerar la procedura cun inoltrar dumondas cumplettas. Tenor l'art. 87 al. 3 da la Lescha davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (LPTGR; DG 801.100) trametta l'autoritad communala da construcziun las dumondas EOZ, tar las qualas ella è da l'avis che las premissas per ina permissiun sajan dadas, cun ina dumonda motivada al UST. Cas cuntrari refusa ella la dumonda da sai anor. Quai premetta che la vischnanca controlleschia, che las dumondas sajan cumplettas, e ch'ella erueschia il fatg giuridicamain relevant e pretendia uschia er l'inoltraziun posteriura dals documents mancants. Sch'igl è però uschia, ch'il chantun sto far quai u ch'el sto far scleriments cumplementars, lura è la consequenza logica ch'il termin da 5 mais na po betg vegnir observà. 

Tar la dumonda 2: La determinaziun da zonas da spazi d'auas u da zonas da privel vegn fatga en il rom d'ina planisaziun d'utilisaziun communala (planisaziun locala). Ensemen cun la procedura d'examinaziun preliminara na dastga la procedura d'approvaziun da planisaziuns d'utilisaziun tras la Regenza betg durar pli che 8 mais (art. 49 al. 4 LPTGR). Sche quest termin na po betg vegnir observà, communitgescha il UST – sin basa da l'art. 5 al. 3 LPTGR – il retard a la vischnanca avant la scadenza dal termin, e quai inditgond ina curta motivaziun e communitgond in nov termin da liquidaziun.

Dapi l'onn 2018 ha la Regenza approvà 225 revisiuns da la planisaziun locala. Tar 97 proceduras da revisiun ha il termin da liquidaziun stuì vegnir prolungà. En blers dals cas èn recurs da planisaziun la raschun per ina prolungaziun dal termin (dapi il 2018 èn vegnids inoltrads 185 recurs da planisaziun). La Regenza sto decider a medem temp davart ils recurs e davart l'approvaziun. Il tractament dals recurs da planisaziun dovra regularmain bler temp, perquai ch'i sto vegnir concedida l'attenziun giuridica a las persunas participadas a la procedura, perquai ch'i dat savens blera correspundenza en chaussa e perquai che las decisiuns da recurs pretendan scleriments supplementars ed ina motivaziun detagliada.

Tar la dumonda 3: Ils termins da liquidaziun per dumondas EOZ e per proceduras d'approvaziun da planisaziuns localas valan er, sch'i èn involvids plirs posts da servetsch chantunals. Sch'i dovra permissiuns supplementaras, vegnan las proceduras coordinadas ed en cas da basegn vegn prendida ina decisiun generala (cf. art. 50 al. 2 LPTGR resp. art. 88 LPTGR). La pratica vertenta tegna uschia suffizientamain quint d'ina liquidaziun coordinada e d'ina procedura economica da las fatschentas respectivas.

Tar la dumonda 4: Sut l'aspect da la statistica da liquidaziun da las EOZ preschentada na vesa la Regenza qua nagin basegn d'agir dal chantun. La durada da la procedura per l'approvaziun da planisaziuns localas è d'attribuir a la cumplexitad pli e pli intensiva ed al dumber creschent dals projects, als adina dapli recurs da planisaziun sco er a la gronda chargia da lavur dal UST. En vista a la «unda da planisaziun» en connex cun la realisaziun da l'emprima etappa da la revisiun da la Lescha federala davart la planisaziun dal territori (LPT1) vegn questa situaziun anc a s'accentuar pli fitg ils proxims onns. La situaziun da las resursas en il UST vegn examinada regularmain. Da stgaffir resursas supplementaras – quai che pudess daventar necessari – n'è dentant betg senz'auter pussaivel.

19 d'october 2022