Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 15.02.2023

Mintga onn spetgan las burgaisas ed ils burgais svizzers cun starment la publicaziun da l'augment da las premias da las assicuranzas da malsauns. Bleras persunas na san dentant betg, ch'ellas ston er pajar ina part da las assicuranzas da malsauns sur la taglia, particularmain per persunas dal sectur d'asil.

Entant che la Confederaziun surpiglia quests imports durant la fasa iniziala da la procedura che ha lieu en ils centers federals, èsi silsuenter l'incumbensa dals chantuns d'administrar quests custs. La Confederaziun ha communitgà ch'ella assicureschia las requirentas ed ils requirents d'asil sin ses custs tar la CSS en in model accessibel publicamain. En quest connex supplitgeschan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders la Regenza da respunder las suandantas dumondas:

  1. Quant autas èn stadas las premias d'assicuranza da las persunas dal sectur d'asil durant ils onns 2015 fin 2022, considerà separadamain per onn (differenzià tenor il status F, N ed S per l'onn 2022)?
  2. Quant auta è stada la resalva persunala durant la medema perioda?
  3. Ha la Regenza ina survista dals custs totals per la sanadad da las persunas menziunadas? Sche na, pertge betg?
  4. Sche gea, quant auts èn stads quests custs durant ils onns 2015 fin 2022, considerà separadamain per onn?
  5. Quant auta è stada la quota da las persunas en il sectur d'asil che han pajà lur premia cumplaina durant la perioda menziunada? Tge cumpart ha retratg ina reducziun da las premias?
  6. Tge spazi d'agir ha il chantun per meglierar sia survista dals custs da sanadad generals en il sectur d'asil, particularmain tras la legislaziun chantunala?

Cuira, ils 15 da favrer 2023

Gort, Rauch, Favre Accola, Adank, Brandenburger, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Della Cà, Dürler, Grass, Heim, Hug, Koch, Krättli, Menghini-Inauen, Metzger, Morf, Roffler, Salis, Sgier, Städler, Weber

Resposta da la regenza

Tar la dumonda 1: Ils custs da las premias da las assicuranzas da malsauns per las requirentas ed ils requirents d'asil (N) e per las persunas admessas provisoricamain (F) ch'èn attribuids al chantun Grischun vegnan registrads en total e na pon perquai betg vegnir preschentads tenor il status. Dapi l'onn 2022 vegnan las persunas cun il status da protecziun (S) registradas separadamain.

Premias da l'assicuranza da malsauns (status N ed F; a partir dal 2022 er status S):

2015 2325741.05 francs

2019 2120609.15 francs

2016 3133922.60 francs

2020 1550634.30 francs

2017 3182989.50 francs

2021 1262819.05 francs

2018 2642769.10 francs

2022 1105843.00 francs (N + F)

         2471236.45 francs (S)

 

Restituziun dals custs d'administraziun da la CMP:

2020  65 000.00 francs
2021  56 455.20 francs
2022  84 142.00 francs

 

Tar la dumonda 2:

Resalva persunala (status N ed F; a partir dal 2022 er status S):

2015 282640.65 francs

2019 239732.60 francs

2016 310414.75 francs

2020 171491.50 francs

2017 366778.70 francs

2021   66177.40 francs

2018 325415.85 francs

2022 154406.60 francs (N + F)

         269499.00 francs (S)

 

Tar la dumonda 3: Per ils divers status N, F ed S resultan cumpetenzas fitg differen­tas. La Regenza ha mo la survista da las persunas cun status N, F ed S resp. dals uffizis (Uffizi chantunal dal servetsch social ed Uffizi da migraziun e da dretg civil) che tutgan en sia cumpetenza chantunala. Exceptadas da la registraziun statistica qua avant maun èn las persunas, per las qualas las vischnancas èn cumpetentas. Suenter la renconuschientscha resp. suenter che las fugitivas ed ils fugitivs admess provisoricamain han prendì domicil definitivamain èn las vischnancas cumpetentas per els. Il medem vala per las persunas admessas provisoricamain che sa trategnan dapi passa 7 onns en il Grischun suenter lur entrada en Svizra.

Tar la dumonda 4: Sco ch'igl è vegnì explitgà en la resposta a la dumonda 3, na vegnan ils custs da sanadad totals per las persunas cun status N, F ed S betg registradas statisticamain.

Tar la dumonda 5: I na vegn betg fatga ina statistica davart il dumber da las persunas dal sectur d'asil (status N, F ed S) che han pajà lur premias cumplainas u che han re­tratg ina reducziun da la premia. Sch'ina persuna dal sectur d'asil (status N, F ed S) retira cumplainamain u parzialmain prestaziuns da sustegn publicas, vegn ses dretg sin ina reducziun da las premias sistì.

Contribuziuns ch'ins ha pudì pretender enavos da persunas cun status N, F ed S, perquai che talas han cuntanschì parzialmain ina independenza economica:

2015   21117.65 francs

2019 127489.70 francs

2016 130261.80 francs

2020 101175.10 francs

2017   61893.15 francs

2021   55328.70 francs

2018   95836.35 francs

2022   50207.65 francs (N + F)

             6357.10 francs (S)

 

Tar la dumonda 6: Pervia da las differentas cumpetenzas per las persunas cun status N, F ed S, n'èsi betg pussaivel da far ina statistica detagliada sin plaun chan­tunal davart tut ils custs da sanadad generals en il sectur d'asil. La lavur ed ils custs respectivs na stessan en nagina relaziun cun las enconuschientschas u cun la plivalur ch'ins obtegness tras quai.

3 da matg 2023