Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La regenza grischuna conceda ina confinanziaziun da totalmain 4 milliuns francs per cuntinuar cun l'offensiva da marca "Enavant Grischun" per ils proxims 4 onns. Dal rest ha ella concludì da promover vinavant il project per transfurmar l'oriunda plazza aviatica militara da San Vittore en ina zona d'industria. La finala ha ella formulà sias posiziuns tar differents projects da consultaziun da la confederaziun, tranter auter tar la cuntinuaziun dad Innotour.

Il chantun sustegna vinavant il project "Enavant Grischun"
Il chantun Grischun sustegna la cuntinuaziun da l'offensiva da marca "Enavant Grischun" per 4 ulteriurs onns. Quai ha concludì la regenza grischuna. Ella garantescha a l'uniun Grischun vacanzas per ils onns 2011 fin 2014 ina contribuziun chantunala dad 1 milliun francs per onn per il project.
Realisond "Enavant Grischun II", duai il grad d'enconuschientscha da la marca grischun vegnir augmentà supplementarmain. Il medem mument duai il profil da la marca vegnir precisà en moda persistenta. Ultra da quai survegnan las partenarias ed ils partenaris turistics e betg turistics ina pussaivladad attractiva da posiziunar e da revalitar lur products, applitgond la marca.
Las evaluaziuns da l'offensiva da communicaziun ch'è vegnida lantschada l'onn 2007 mussan che las finamiras han pudì vegnir cuntanschidas fin ussa e che l'effect per il chantun Grischun è tut en tut fitg plaschaivel. La regenza è da l'avis ch'i saja perquai inditgà da cuntinuar cun "Enavant Grischun", tant pli che la creaziun d'ina marca chaschunia lavur constructiva a lunga vista.

La plazza aviatica da San Vittore duai daventar ina zona d'industria
Il chantun Grischun vul transfurmar l'oriunda plazza aviatica militara da San Vittore ed il terren vischin en ina zona d'industria cumpetitiva. Las parcellas da terren duain vegnir purschidas pli tard ad interpresas cun perspectivas per il futur che vulan sa domiciliar al lieu. La regenza grischuna ha prendì enconuschientscha dals emprims resultats dals scleriments correspundents d'ina gruppa da project. Ella ha incumbensà l'uffizi per economia e turissem da cuntinuar cun il project e d'elavurar in concept global per realisar in'utilisaziun economica dal terren.
L'areal da l'armasuisse – cumplettada cun ulteriuras surfatschas en la vischinanza directa – preschenta la reserva da terren la pli gronda che stat a disposiziun en il chantun Grischun per in svilup economic e porscha premissas adattadas per domiciliar interpresas strategicas sco er per stgaffir plazzas da lavur.
En in proxim pass duain vegnir creadas tut las premissas ch'èn necessarias per pudair instradar las lavurs d'avertura. Quai duai vegnir fatg en collavuraziun cun la proprietaria dal terren, numnadamain cun l'armasuisse, ed en coordinaziun cun la vischnanca da San Vittore e cun la regiun Mesolcina. Ina premissa necessaria è quella, che la vischnanca da San Vittore approveschia il plan communal d'utilisaziun correspundent.

La regenza beneventa la cuntinuaziun previsa dad Innotour
La regenza grischuna sustegna la revisiun planisada da la lescha federala davart la promoziun da l'innovaziun, da la cooperaziun e dal svilup da las enconuschientschas en il turissem (Innotour) e la nova direcziun dal cuntegn respectiva. Ella sustegna la proposta d'abolir la limitaziun temporara per la cuntinuaziun dad Innotour. Quai menziunescha la regenza en sia resposta da consultaziun a la confederaziun.
La lescha dad Innotour ch'è entrada en vigur l'onn 1998 ha l'intent d'augmentar l'attractivitad da la purschida turistica e da meglierar la cumpetitivitad da la Svizra sco destinaziun turistica. En il passà han il cussegl federal ed il parlament prolungà gia duas giadas la lescha temporara. Ella scada la fin da l'onn 2012. Pervia da las bunas experientschas en connex cun l'execuziun duai il relasch ussa vegnir transferì en ina lescha illimitada.
A la regenza para il nov concept da promoziun dad Innotour che vegn dividì organisatoricamain en ils trais secturs "innovaziuns", "collavuraziun" e "svilup da las enconuschientschas" dad esser cumplessiv e cunvegnent. La regenza beneventa expressivamain la finamira surordinada dad Innotour da rinforzar la cumpetitivitad da las destinaziuns.
Tenor l'avis da la regenza sto Innotour survegnir meds finanzials d'almain 5 milliuns francs per onn per pudair cuntanscher vinavant l'effect giavischà. La finanziaziun na dastga dentant betg vegnir cumpensada sin donn e cust da las contribuziuns a Svizra turissem. Dal puntg da vista da la regenza sto la promoziun naziunala dal turissem vegnir rinforzada. Ultra da quai pretenda la regenza ch'ils posts chantunals cumpetents stoppian mintgamai vegnir consultads, avant che dar la garanzia per contribuziuns dad Innotour a projects da model. Mo uschia po vegnir garantida la coordinaziun cun la promoziun chantunala e cun la nova politica regiunala (NPR). La finala pretenda la regenza da la confederaziun ch'ella preciseschia ses engaschament en il sectur da la statistica davart il turissem. La lescha dad Innotour revedida na dastga numnadamain betg avair per consequenza che la confederaziun sa retira vinavant da la statistica davart il turissem che cumpiglia pitschens territoris.

L'iniziativa parlamentara "Dapli protecziun per las consumentas e per ils consuments" vegn refusada
La regenza grischuna s'exprima cunter l'iniziativa parlamentara "Dapli protecziun per las consumentas e per ils consuments". La revisiun prevesa da prolungar il termin da surannaziun per pretensiuns en connex cun defects da la chaussa tar la cumpra da bains movibels a 2 respectivamain a 5 onns.
Cunquai ch'i vegn ad esser pussaivel er en l'avegnir d'excluder l'obligaziun da dar ina garanzia, è la regenza da l'avis che la revisiun na portia betg ina meglra protecziun per las consumentas e per ils consuments. Sco quai che la regenza scriva en sia resposta da consultaziun n'ha la midada previsa dal dretg d'obligaziuns perquai praticamain nagina muntada. Ils puncts decisivs na vegnan er betg adattads al dretg da l'UE ed al dretg dals pajais esters vischins. Perquai na sa giustifitgeschi er betg da midar il dretg vertent.

Las actualisaziuns en connex cun las organisaziuns da l'ambient che han il dretg da far recurs vegnan sustegnidas
La regenza grischuna sustegna las actualisaziuns proponidas da la confederaziun en connex cun las organisaziuns da l'ambient che han il dretg da far recurs. Quai scriva ella en sia resposta da consultaziun a la confederaziun tar la midada da l'ordinaziun davart la designaziun da las organisaziuns per la protecziun da l'ambient sco er per la protecziun da la natira e da la patria che han il dretg da far recurs.
In'adattaziun da la lescha federala dals 20 da december 2006 davart la protecziun da l'ambient precisescha, en tge dimensiun che las organisaziuns da l'ambient dastgan esser activas en il sectur da l'economia. La confederaziun ha controllà, sche l'activitad economica da las organisaziuns che han il dretg da far recurs correspunda a questa nova regulaziun. Ultra da quai ha ella controllà, sche las organisaziuns da l'ambient che han il dretg da far recurs adempleschan anc las ulteriuras premissas dal dretg da recurs.

Da vischnancas e da regiuns

  • Tavau: Il project "Siglientada da lavinas a Frauentobel" da la vischnanca da Tavau vegn approvà. Als custs vegn garantida ina contribuziun da maximalmain 591'200 francs.
  • Engiadina bassa: La revisiun parziala dals statuts da la corporaziun regiunala "Pro Engiadina bassa" vegn approvada.
  • Beiva: La revisiun parziala da la planisaziun locala "Hotel Solaria" da la vischnanca da Beiva, concludida ils 17 da zercladur 2010, vegn approvada.
  • Puntraschigna: La revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Puntraschigna ils 8 da zercladur 2010, vegn approvada.

 

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel