Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En il chantun Grischun po ina part da las Svizras e dals Svizzers a l'exteriur votar ils 28 da november 2010 per l'emprima giada sin via electronica per internet. L'experiment en sis vischnancas da pilot furma l'emprim pass per introducir il e-voting u il vote électronique en il chantun Grischun.

En il chantun Grischun po ina part da las Svizras e dals Svizzers a l'exteriur votar per l'emprima giada per internet, e quai dumengia, ils 28 da november 2010. A questa data vegni votà sin plaun federal davart l'iniziativa per il repatriament e davart la cuntraproposta sco er davart l'iniziativa per taglias gistas. Il e-voting u l'uschenumnada votaziun electronica vegn applitgada per l'emprima giada per las Svizras e per ils Svizzers a l'exteriur da sis vischnancas da pilot en il chantun. Quai èn las vischnancas da Cuira, da Domat, da Flem, da Mustér, da Puschlav e da Tavau. Tut en tut han actualmain 2658 Svizras e Svizzers a l'exteriur lur domicil politic en il Grischun, 744 da quellas e da quels en las sis vischnancas da pilot.

Sistem segir e simpel en collavuraziun cun auters chantuns
Per introducir la votaziun electronica è il Grischun sa reunì ad in consorzi cun sis ulteriurs chantuns (Argovia, Friburg, Soloturn, Schaffusa, Son Gagl e Turgovia). En quest connex han ils chantuns concludì contracts da collavuraziun. Ensemen cun la chanzlia federala han els sviluppà in'applicaziun che sa basa sin il sistem da votaziun electronica cumprovà dal chantun Turitg. Da questa collavuraziun resultan custs pli bass per ils chantuns. En ils chantuns Son Gagl, Friburg e Soloturn han gì lieu las emprimas votaziuns per internet gia ils 26 da settember.

La clav per votar sin via electronica furma – sco er tar la votaziun convenziunala – il certificat dal dretg da votar. Quel è munì – ultra da l'identificaziun da l'utilisadra u da l'utilisader – cun in code PIN e cun ulteriuras caracteristicas da segirezza. La votaziun per internet è ina procedura simpla che na duess betg chaschunar problems. Il sistem vegn purschì en tut las quatter linguas naziunalas. Ina versiun da demonstraziun dal sistem da votaziun electronic stat a disposiziun sut http://demo.webvote.ch.

Ulteriuras etappas suondan
En in'emprima etappa duain vegnir rimnadas experientschas en las sis vischnancas da pilot cun las votaziuns dals 28 da november 2010 e dals 13 da favrer 2011, avant ch'i vegn eventualmain pussibilità a tut las Svizras ed a tut ils Svizzers a l'exteriur da votar sin via electronica davart projects federals e chantunalas en tut las vischnancas dal Grischun a chaschun da la votaziun dals 15 da matg 2011. Tut las Svizras e tut ils Svizzers a l'exteriur duain er pudair eleger electronicamain a chaschun da las elecziuns dal cussegl naziunal e dal cussegl dals chantuns l'onn 2011. En in segund pass prevesa l'urari a partir da l'onn 2012 – sco opziun – la pussaivladad d'extender la votaziun electronica en il Grischun e da l'introducir per tut las votantas e per tut ils votants e sin tut ils plauns statals. Avant che cumenzar cun questa segunda etappa d'amplificaziun duain però vegnir analisadas las experientschas ch'èn vegnidas fatgas fin alura.


Infurmaziuns:
Walter Frizzoni, vicechancelier, chanzlia chantunala dal Grischun, tel. 081 257 22 22


Gremi: chanzlia chantunala dal Grischun
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel