Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Cun in surpli dal retgav da 103 milliuns francs cuntinuescha il resultat dal quint 2011 ils buns rendaquints dals onns precedents. "Main expensas che previs e grondas entradas nunspetgadas, cunzunt tar las taglias chantunalas, han la finala manà a quest resultat fitg allegraivel", commentescha la directura da finanzas ad interim Barbara Janom Steiner il resultat annual dal chantun Grischun. Il quint da las vias sa mussa cun in plus da 12,5 miu. medemamain en la meglra furma. La situaziun da facultad e da finanzas dal chantun resta fitg solida.
 
Valurs da basa dal quint dal chantun 2011:

  • Il resultat annual exact è cun 103 miu. sin il nivel da l'onn precedent (109 miu.).
  • Attribuziun extraordinaria da 220 miu. en la finanziaziun speziala "gulivaziun da finanzas intercommunala" sco er furmaziun d'ina reserva da 40 miu. per renovar il tunnel da l'Alvra da la Viafier retica.
  • Investiziuns bruttas da 417 miu. ed investiziuns nettas da 196 miu. (onn precedent 205 miu.).
  • Puspè fitg bun grad d'atgna finanziaziun da las investiziuns nettas da passa 150 pertschient.
  • Dabun da las vias dad en il fratemp 82 miu. grazia ad in surpli dal retgav en il quint da las vias da 12,5 miu.
  • Agen chapital da passa 1 milliarda francs.

Quint current: Las divergenzas dal preventiv èn positivas da la vart dals custs e da la vart da la rendita
Da la vart dals custs n'èn blers credits tenor il preventiv betg vegnids exaurids. Ils custs da persunal èn restads per 10,3 miu. sut la valur dal preventiv. Tar ils custs reals è il preventiv vegnì sutpassà per 32,1 miu. (-10,5 pertschient). Pervia dal mantegniment architectonic pli bass è el sa sminuì en cumparegliaziun cun l'onn precedent (-8,2 miu.). Las amortisaziuns èn sa reducidas per 16,2 miu. pervia dal volumen d'investiziun pli bass. Las atgnas contribuziuns a terzas persunas èn percunter s'augmentadas per 4 pertschient (+30,2 miu.) sin passa 792 miu. Ils augments ils pli gronds han ins pudì registrar tar las reducziuns da las premias (+7 miu.), tar las prestaziuns supplementaras (+6 miu.) e tar las dretgiras districtualas (+5 miu.). En il preventiv eran previs 827 miu. per las contribuziuns.

Da la vart da la rendita han ils retgavs da taglia chantunals surpassà il preventiv per 34,8 miu. Pervia da la revisiun da la lescha da taglia 2009 che ha gì per l'emprima giada consequenzas sin la rendita èn els dentant sa reducids visavi l'onn precedent per circa 30 miu. Entant ch'ils retgavs da la taglia sin interpresas han manchentà per 10,9 miu. schizunt il preventiv valità pli bass, èn las taglias sin las entradas e sin la facultad da las persunas natiralas stadas per 18,9 miu. pli autas che spetgà. Las taglias sin il gudogn tras la vendita da bains immobigliars han cuntanschì ina valur da record da passa 50 miu. Ils retgavs da facultad (140 miu.) – cun ils retgavs dals tschains e da las dividendas sin participaziuns e sin investiziuns da la facultad finanziala – èn ina pitga impurtanta da la vart da la rendita. Cun ina divergenza dal preventiv da 15,4 miu. han els medemamain gidà a cuntanscher il bun resultat. Plinavant èn resultadas differentas entradas federalas (p. ex. part dal retgav da la taglia federala directa +4 miu., taglia anticipada +3 miu., taxa sin il traffic pesant dependenta da la prestaziun +4 miu.) pli autas che previs da la confederaziun e dal chantun.

Factur spezial: Las attribuziuns unicas da meds finanzials van sin donn e cust dal quint 2011
Il cussegl grond ha decidì l'onn 2011, cun adattar leschas, da duvrar en tut 260 miu. Quest import ha el engrevgià sco posiziuns extraordinarias da la vart dals custs al quint 2011. Per l'ina ha el plazzà 220 miu. en la finanziaziun speziala "gulivaziun da finanzas". Quests meds finanzials vegnan mess a disposiziun per finanziar fusiuns da vischnancas e projects per concepir da nov la gulivaziun da finanzas en vista a la refurma da las vischnancas e dal territori. Per l'autra è vegnida furmada ina reserva da 40 miu. per renovar il tunnel da l'Alvra da la Viafier retica. Suenter avair deducì questas duas attribuziuns e suenter avair rectifitgà per ulteriuras posiziuns extraordinarias (netto +2 miu.) resulta ina perdita da 155 miu. che vegn constatada en la contabilitad.
 
Quint d'investiziun: Il chantun fa expensas d'investiziun da brutto 417 miu.
Er tar las expensas d'investiziun n'èn betg tut ils credits tenor il preventiv vegnids exaurids dal tuttafatg. Ils agens projects da construcziun e las acquisiziuns (-17,9 miu.) sco er ils emprests da daners ch'èn vegnids concedids (-6,7 miu.) èn restads sut las valurs planisadas. Percunter èn ils preventivs vegnids pli che exaurids tar las contribuziuns d'investiziun a terzas persunas. Tras in credit posteriur èn per exempel vegnids pajads ulteriurs 15 miu. a la construcziun da chasas da persunas attempadas e da tgira. Cun investiziuns nettas da 196 miu. è la directiva da la politica da finanzas dal cussegl grond vegnida observada.

Indicaturs e bilantscha: La situaziun da facultad e da finanzas solida è vegnida confermada
Il grad d'atgna finanziaziun mussa en tge dimensiun ch'il chantun po finanziar sias investiziuns cun ils meds finanzials ch'el ha acquistà sez. Cun passa 150 pertschient cuntanscha el puspè ina valur excellenta. L'agen chapital contabel è sa reducì pervia da las attribuziuns dals meds finanzials menziunadas qua survart sin 1 milliarda francs. En questa summa è cuntegnida la reserva per il tunnel da l'Alvra. La finanziaziun speziala per la gulivaziun da finanzas intercommunala demussa in dabun da 256 miu. Il dabun da las vias è s'augmentà suenter il surpli d'entradas da 12,5 miu. sin passa 82 miu.

Perspectiva per l'onn 2012: In resultat positiv è realistic
Per l'onn 2012 è previs in deficit da 29 miu. Dal puntg da vista actual pon ins far quint ch'i possia vegnir cuntanschì in surpli dal retgav en il quint dal chantun 2012. Quai è ina consequenza da la distribuziun dal gudogn da la banca naziunala svizra (BNS) – betg previsa en il preventiv – per l'onn da gestiun 2011, ch'è bain per circa 25 miu. pli bassa che fin ussa – pervia da la nova cunvegna tranter la confederaziun e la BNS –, ma che porta tuttina anc var 16 miu. al chantun Grischun l'onn 2012. Il resultat da l'onn 2012 vegn ad esser cleramain mender che quel dals onns precedents. Quai è surtut er ina consequenza d'ina perdita marcanta da la rendita en connex cun la gulivaziun da finanzas da la confederaziun sco er cun ils custs supplementars considerabels en ils secturs da la finanziaziun dals ospitals, da las prestaziuns supplementaras e da las reducziuns da las premias.

Il cussegl grond vegn a tractar il quint dal chantun 2011 en la sessiun da zercladur.


Ulteriuras infurmaziuns davart il quint dal chantun 2011 dattan:
- presidenta da la regenza Barbara Janom Steiner, scheffa a. i. dal departament da finanzas e vischnancas, barbara.janom@djsg.gr.ch, tel. 081 257 25 01
- Andrea Seifert, manader da l'administraziun da finanzas, andrea.seifert@five.gr.ch, tel. 081 257 33 01


Gremi: departement da finanzas e vischnancas
Funtauna: rg departement da finanzas e vischnancas

Neuer Artikel